Monarchia Karola Wielkiego - idee, struktura, funkcje

Od roku 771 Karol Wielki zostaje jednym władcą państwa Franków. Od początku swoich rządów rozpoczyna liczne akcje zbrojne, które doprowadzają do niebywałego w historii Franków, rozszerzenia granic ich państwa.

Na obszarze swojego olbrzymiego państwa, Karol Wielki sprawował rządy osobiście nie dzieląc się władzą z nikim. Osoba władcy stała się jedynym wspólnym czynnikiem na obszarach zróżnicowanych etnicznie włączonych do państwa Franków. Pomimo, że przy zarządzaniu krajem korzystał z pomocy zaufanych osób, to nic nie wskazuje aby ulegał jakimkolwiek wpływom.

Władca Franków podczas swoich rządów nie posiadał stałej rezydencji. Przemieszczał się pomiędzy poszczególnymi włościami w państwie. W swoich ostatnich latach życia pozostawał najczęściej w Akwizgranie, w którym zmarł w roku 814.

Karol Wielki pozostawał w otoczeniu licznego dworu. W czasach Karolingów nastąpiły znaczące zmiany w kwestiach związanych z dostojnikami dworskimi. Urząd majordoma został całkowicie zniesiony. Ustalono również obowiązki, jakimi mieli się zajmować poszczególni dostojnicy otaczający władcę. "Stolnikowi, poza ogólnym nadzorem nad karnością, przypadł zarząd stołu królewskiego; cześnikowi - opieka nad piwnicą; komornikowi - dysponowanie komorą i szatnią; koniuszemu - opieka nad stajniami; kanclerzowi - zarząd kaplicy dworskiej; palatynowi – zastępstwo monarchy w sądzie dworskim" (T. Manteuffel. Historia Powszechna. Średniowiecze). Oprócz wymienionych dostojników, władca mógł również zwrócić się o pomoc w istotniejszych kwestiach do rady królewskiej, jednak ich zdanie w żadnym stopniu nie krępowało ostatecznej woli Karola.

Oprócz podziału państwa z czasów rządów Merownigów na "ziemie" – pozostającej bez zmian do okresu rządów Karola, pojawia się nowa jednostka administracyjna – hrabstwo. Na czele każdego z nich stał hrabia wybierany, bądź też odwoływany ze swojego urzędu, według uznania władcy. Raz w roku mieli oni zjawiać się przed Karolem w celu przedstawienia szczegółowego sprawozdania z okręgu, którym zarządzali.

Inaczej wyglądały kompetencje hrabiego zarządzającego obszarami kresowymi. Ze względu na zagrożenia militarne, możliwości jego działania były znacznie szersze. Obszar, którym zarządzał nazywano marchią, a on sam uzyskiwał tytuł margrabiego.

Karol Wielki w celu usprawnienia kontroli administracyjnej na podległym sobie obszarze, zlecał stałe inspekcje. Państwo Franków zostało w tym celu podzielone na okręgi inspekcyjne, przy czym dla każdego obszaru wyznaczano dwóch inspektorów – osobę duchowną oraz świecką. Mieli oni obowiązek raportowania władcy o wszelkich nadużyciach lokalnych władz. Oprócz tego każdy z inspektorów był uprawniony do kontroli duchowieństwa w danym okręgu.

W kwestiach skarbu państwa sytuacja nie uległa zmianie od okresu poprzedniego – brak zróżnicowania pomiędzy majątkiem monarchy, a państwowymi pieniędzmi oraz własnościami. W okresie rządów Karola Wielkiego wzrosła jednak liczba usług na rzecz władcy. Ludność była zobowiązana do licznej robocizny oraz utrzymywania podróżującego monarchy oraz jego świty.

Polecamy również:

 • Karol Wielki - biografia, lata panowania

  Karol swój przydomek zawdzięczał nie tylko swoim dokonaniom, ale również wysokiemu wzrostowi (podobno miał ok. 192 cm). Urodził się w roku 742. Był wnukiem Karola Młota – majordoma frankijskiego, który powstrzymał islamską inwazję oraz synem Pepina Krótkiego, pierwszego władzy z... Więcej »

 • Wojny i podboje Karola Wielkiego

  W latach 778 – 801 Karol Wielki prowadził wojny z Sasami, których ostatecznie podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa. Następnie los Sasów podzielili Longobardowie w północnych Włoszech, których podbił w roku 774, a ich ziemie zostały włączone w obszar królestwa... Więcej »

 • Koronacja Karola Wielkiego na cesarza - okoliczności, data, znaczenie

  W latach 772 – 804 Karol Wielki prowadził kampanie wojenne przeciwko Sasom, których ostatecznie podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa. W roku 774 w północnej Italii, pokonani przez władcę Franków zostali Longobardowie, a ich ziemie zostały włączone do królestwa Karola. W... Więcej »

 • Reformy Karola Wielkiego w państwie Franków - historia, opis

  Karol Wielki (742 – 814) był królem Franków od roku 769 oraz cesarzem od roku 800. Jego ojcem był protoplasta panującej dynastii Karolingów – Pepin Krótki. W okresie swojego panowania Karol dbał o rozwój gospodarczy oraz kulturalny Państwa Franków. W tym celu... Więcej »

 • Dlaczego Karola nazwano „Wielkim”? Dokonania Karola Wielkiego

  Polityka ekspansyjna charakteryzowała przez cały VIII w. rządy dynastii karolińskiej. Próby politycznego zjednoczenia ziem wchodzących w skład monarchii, rozszerzenie granic terytorium miały potwierdzić dominacje dynastii Karolingów. Ponad to prowadzono liczne wojny, które oprócz... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
7
• 2023-06-10 12:47:08
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31