Religioznawstwo - definicja. Religioznawstwo a teologia

Religioznawstwo jest nauką zajmującą się badaniem prawidłowości i zasad kształtowania się wierzeń religijnych oraz kwestiami „istoty” religii – czyli jej genezy, źródeł, struktury, pełnionych przez nią funkcji, a także kwestią obumierania religii.

Wnioski wyprowadzane są z wielu różnych badań nad poszczególnymi systemami wierzeniowymi. Na ich podstawie religioznawcy formułują rozmaite hipotezy i teorie, które odnoszą się do religii jako do całości, bądź poszczególnych jej aspektów. Zatem w  przeciwieństwie do teologów nie ograniczają się oni do analizy jednej religii.

Religioznawstwo jako nauka wyłoniło się w 2 poł. XIX w. w dobie ewolucjonizmu i pozytywizmu. Za jego twórców uznawani są Friedrich Max Müller („Wstęp do nauki o religii”, 1873 r.) oraz Cornelis Petrus Tiele (pierwszy wykładowca religioznawstwa na Uniwersytecie w Leidzie). Co ciekawe, rzecznikami wyodrębnienia się religioznawstwa jako nauki byli w dużym stopniu teologowie.

Na religioznawstwo składa się szereg dziedzin: teoria religi, historia porównawcza religii (najbardziej rozwinięta), fenomenologia religii, socjologia religii, psychologia religi, geografia religii, etnologia religii, filozofia religii. Wymieniane są także inne poddyscypliny np. politologia religii, ekologia relgii.

Do grona głównych szkół religioznawczych należą:  szkoła socjologiczna (E. Durkheim, Max Weber, Joachim Wach), szkoła ewolucyjno-antropologiczna (E.B. Tylor, H. Spencer, J.G. Frazer, R.R. Marett, L.A. White),  kulturowo-historyczna (W.Schmidt), fenomenologiczna (G. van der Leeuw), „morfologii świętości” (Mircea Eliade), włoska szkoła historyczna (R. Pettazoni), mitu i rytuału (Ed. O. James, G. Widengren) oraz szkoła egzystencjalistyczna (R. Bultmann).

Polecamy również:

 • Co to jest religia?

  Nie ma jednej definicji religii. Większość badaczy na potrzeby swojej pracy tworzy własne bądź korzysta z ogromnego arsenału już powstałych, które można podzielić na definicje stukturalne (wskazujące na strukturę religii jako zjawiska) i funkcjonalistyczne (podkreślające funkcję religii): Więcej »

 • Funkcje religii - opis

  Religia spełnia funkcję normatywno-wychowawczą, polityczno-ideologiczną, światopoglądową, kompensacyjną, kultralną, integracyjną i soteriologiczną. Więcej »

 • Geneza religii - historia

  Powszechnie uznaje się, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie historii czy w określonym miejscu (rejonie geograficznym).  Więcej »

 • Doktryna religijna - definicja (eschatologia, antropologia religijna, dogmat i in.)

  Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zespół wierzeń, dogmatów, wskazań moralnych oraz zasad liturgicznych dotyczących danej religii. Jest teoretyczną podstawą przekonań religijnych wyznawcy. Więcej »

 • Kult religijny - definicja, przykłady

  Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58