System gospodarczy - definicja, rodzaje. Systemy gospodarcze na świecie - opis

Pod pojęciem gospodarka rozumiemy wszystkie przejawy działalności gospodarczej, czyli wytwarzanie dóbr i świadczenie usług prowadzone w danym obszarze. Dobra te i usługi zaspokajają potrzeby ludności tego obszaru. Można badać  gospodarkę w danym regionie (zazwyczaj w jednostce administracyjnej – mieście, powiecie, województwie), gospodarkę kraju (gospodarka narodowa) oraz gospodarkę globalną.

W swojej istocie jest współczesna gospodarka gospodarką towarowo-pieniężną. Dobra i usługi wytwarzane są nie na własne potrzeby producenta (jak w gospodarce naturalnej), ale w celu ich sprzedaży. Mają więc one swoją cenę. W odległej przeszłości dominowała gospodarka wymienna (chociaż i dziś zdarzają się transakcje barterowe – towar za towar). Obecnie środkiem wymiany jest pieniądz, którego wartość jest efektem umowy społecznej pomiędzy kupującym i sprzedającym. Wartość pieniądza (jego siła nabywcza) gwarantowana jest przez państwa (one pieniądze emitują), ale we współczesnej gospodarce globalnej zależy też od rynku (obecnie sam pieniądz również jest przedmiotem wymiany handlowej).

Podmiotami gospodarki danego obszaru są gospodarstwa domowe (konsumujące produkty i usługi, oferujące zasoby pracy

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Zasoby naturalne - rodzaje, źródła

  Zasoby naturalne lub przyrodnicze zasoby naturalne to wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, które człowiek może wykorzystać dla swoich potrzeb. Są to zarówno organiczne, jak i nieorganiczne elementy środowiska. Więcej »

 • Rolnictwo na świecie - definicja, historia - geografia. Chów a hodowla - różnice

  Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem żywności dla człowieka i zwierząt (wytwarzanie pasz) oraz produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla przemysłu przetwórczego. Więcej »

 • Leśnictwo na świecie - geografia

  Leśnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki narodowej. Zajmuje się ono:- wykorzystaniem lasów w celach gospodarczych,- ich ochroną,- pielęgnacjąi odnawianiem. Więcej »

 • Rybołówstwo na świecie - geografia

  Rybołówstwo jest gałęzią gospodarki narodowej należącą obok rolnictwa i leśnictwa do jej pierwszego sektora. Rybołówstwo jest jednak starsze od rolnictwa – stanowiło ono razem z łowiectwem i zbieractwem podstawę utrzymania społeczeństw ludzkich przed rewolucja neolityczną (rolniczą). Więcej »

 • Przemysł na świecie - geografia

  Przemysł jest jednym z działów gospodarki. Działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub pozyskiwaniu surowców (mineralnych, roślinnych i zwierzęcych) i ich przetwarzaniu na wyroby gotowe służące zaspokojeniu potrzeb ludzi (czasami jedne branże przemysłu wytwarzają produkty wykorzystywane przez... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Jo
• 2022-01-23 21:05:24
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
fwwe
• 2022-01-23 15:10:36
8
• 2022-01-23 14:30:29