Geneza religii - historia

Powszechnie uznaje się, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie historii czy w określonym miejscu (rejonie geograficznym). Większość badaczy przyjmuje bowiem, że wierzenia religijne powstawały w poszczególnych częściach świata w różnych okresach i przyjmowały różne formy. Z tego względu wskazanie na źródło religii oraz jej genezę wydaje się niemożliwe.

Niemniej niektórzy badacze podejmowali próby określenia pierwotnych form religii i przyczyn jej powstania. Na tej bazie powstały:

1) hipotezy naturalistyczne: do których zaliczane są:

hipotezy przyrodnicze – które początków religi upatrują w próbach okiełznania przyrody bądź lęku przez zjawiskami natury, które dla ówczesnych ludzi były niewytłumaczalne;

hipotezy psychologiczne – przyjmujące, że religia powstała jako uosobienie potrzeb człowieka; do tej kategorii zaliczana jest m.in. teoria psychoanalityczna (Freud), która upatruje źródeł religii w podświadomości;

hipotezy socjologiczne – traktujące religię jako produkt świadomości całego społeczeństwa (religia jest odzwierciedleniem owego społeczeństwa). W ten nurt wpisywana jest m.in. teoria Durkheima, ale również teoria Karola Marksa.

2) teorie ewolucjonistyczne – według nich religia jest zjawiskiem, które ulega stopniowym zmianom. Zakładają w związku z tym istnienie jakiegoś okresu bezreligijnego, po którym dopiero pojawia się religia, a także głoszą, że każdy kolejny etap religii był etapem doskonalszym. Do teorii ewolucjonistycznych należy np. teoria Tylora (wywodził religię z animizmu) oraz Frazera (początków religii upatrywał w magii).

3) hipotezy filozoficzno-teologiczne wśród których można wyróżnić dwa nurty:

- nurt związany z osobą ks. Wilhelma Schimidta, który twierdził, że źródłem religii jest Boże objawienie. Według jego teorii wszyscy ludzie początkowo byli monoteistami (pramonoteizm), ale z czasem się pogubili i na tej kanwie narodził się politeizm;

- nurt związany z tezą, że każdy człowiek jest z natury religijny (homo religiosus). Taki pogląd jest przyjmowany dziś np. przez Kościół katolicki.

Polecamy również:

 • Co to jest religia?

  Nie ma jednej definicji religii. Większość badaczy na potrzeby swojej pracy tworzy własne bądź korzysta z ogromnego arsenału już powstałych, które można podzielić na definicje stukturalne (wskazujące na strukturę religii jako zjawiska) i funkcjonalistyczne (podkreślające funkcję religii): Więcej »

 • Funkcje religii - opis

  Religia spełnia funkcję normatywno-wychowawczą, polityczno-ideologiczną, światopoglądową, kompensacyjną, kultralną, integracyjną i soteriologiczną. Więcej »

 • Doktryna religijna - definicja (eschatologia, antropologia religijna, dogmat i in.)

  Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zespół wierzeń, dogmatów, wskazań moralnych oraz zasad liturgicznych dotyczących danej religii. Jest teoretyczną podstawą przekonań religijnych wyznawcy. Więcej »

 • Kult religijny - definicja, przykłady

  Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w... Więcej »

 • Podział religii (religie narodowe, naturalne, objawione, teizm, deizm i in.)

  Podziału (klasyfikacji) wierzeń religijnych można dokonać ze względu na kryterium etnograficzno- terytorialne. Wówczas wyróżnia się: religie plemienne, narodowe i uniwersalistyczne (światowe). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
@WZaglewski
2023-12-21 16:41:01
W powstaniu i genezie religii nie należy wyszukiwać sztucznych form - tylko krótko ludźmi którzy zaczęli zastanawiać się nad przyrodą ( ogólnie ) byli Neandertalczycy i Homo sapiens , bo w ich pochówkach znajduje się już pewne wota , świadczące , że zaczęto zastanawiać się - Co dalej ! I widzieli obłoki na nieboskłonie , widzieli deszcz - woda , dlaczego ona leci z Góry skoro jest w rzekach i ( Śmiech ! ) w kranach !
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43