Judaizm - religia, historia

Judaizm jest najstarszą monoteistyczną religią na świecie i równocześnie narodową religią Żydów. Powstał na terenach dzisiejszej Palestyny. Za jego założyciela uważa się proroka Mojżesza (hebr. Mosze). To od jego imienia judaizm bywa nazywany również religią mojżeszową lub mozaizmem.

Mojżesz jest dla Żydów najważniejszą postacią biblijną. Żył prawdopodobnie w XIII w. p.n.e. Pochodził z kapłańskiego plemienia Lewitów. Przez wyznawców judaizmu uznawany jest za twórcę przymierza między Bogiem i ludem izraelskim, największego z proroków oraz wyzwoliciela Izraelitów z niewoli egipskiej i przywódcę w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej. Tradycja żydowska przypisuje mu także autorstwo świętego Pięcioksięgu, czyli Tory. W jej skład wchodzą: Bereszit (Księga Rodzaju), Szemot (Księga Wyjścia), Wajikra (Księga Kapłańska), Bamidbar (Księga Liczb) oraz Dewarim (Księga Powtórzonego Prawa). Na język polski słowo „Tora” tłumaczone jest jako Prawo, Zakon lub Pouczenie.

Tora jest jedną z trzech części Biblii Hebrajskiej (Tanach). Pozostałe dwie stanowią Newiim („Prorocy”) oraz Ketuwim („Pisma”). Biblia Hebrajska została przejęta przez chrześcijaństwo – jest to tzw. Stary Testament. Kanon Kościoła katolickiego zawiera jednak również księgi, które nie zostały przez Żydów uznane za objawione: Księgę Tobiasza, Księgę Judyty, 1. i 2. Księgę Machabejską, Księgę Mądrości, Księgę Syracha oraz Księgę Barucha. W judaizmie wymienione pisma należą do grona apokryfów.

Podstawę judaizmu stanowi wiara w jednego i jedynego Boga Jahwe (przy czym imienia Jahwe Żydzi nie wymawiają; zapisują je tetragramem JHWH i odczytują jako „Mój Pan”) oraz przekonanie o posłannictwie Żydów z racji przymierza, które Bóg zawarł z nimi, jako narodem przez Siebie wybranym. Tym samym wierzenia wyznawców judaizmu są ściśle związane z wartościami etycznymi i postawami mającymi źródło w tradycji i obyczajach narodu żydowskiego. Wpływa to na postrzeganie judaizmu jako religii ekskluzywnej, chociaż możliwa jest w jego ramach konwersja (przyjęcie judaizmu przez każdego człowieka). Stąd obecnie zgodnie z prawem wydanym w 1962 r. przez państwo Izrael Żydem jest człowiek, który się urodził z matki Żydówki (czyli członek narodu wybranego) albo przeszedł na judaizm.

Żydzi wierzą, że z ich narodu, jako narodu wybranego, narodzi się Mesjasz, który ustanowi królestwo Boże na ziemi. Ma być ono przygotowaniem do ostatecznego królestwa w przyszłym świecie. Uznają przy tym koncepcję zmartwychwstania zmarłych oraz sądu ostatecznego.

Bóg w religii żydowskiej uznawany jest za stwórcę świata i najwyższy byt, któremu ludzie muszą oddawać cześć. Wyznawcy judaizmu wierzą, że Jahwe sprawuje opiekę nad światem i odpłaca człowiekowi za jego czyny. Określają Boga jako sprawiedliwego, miłosiernego, wszechmocnego, wszechobecnego, wiecznego, transcendentnego (zewnętrznego wobec świata) oraz bezcielesnego (co pociąga za sobą zakaz tworzenia wizerunków Boga). Jahwe jako jedyny może być obiektem kultu.

Symbolami judaizmu jest gwiazda Dawida (Magen David), czyli sześcioramienna gwiazda utworzona przez dwa przeplatające się trójkąty, oraz menora, tj. świecznik siedmioramienny, który stanowi podstawowy element herbu państwa Izrael. Miejscem kultu Żydów są synagogi, nazywane w Polsce także bożnicami. Kult polega przede wszystkim na czytaniu tekstów Tory i innych ksiąg biblijnych oraz ich komentowaniu. Nabożeństwom towarzyszą również wspólne śpiewy i modlitwy.

Wyznawców judaizmu obowiązuje 613 nakazów i zakazów sformułowanych w Biblii oraz w Talmudzie. Stanowią one razem prawo – halacha, które według wierzeń żydowskich Bóg przekazał Mojżeszowi

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52