Zapoznaj się z rysunkiem i wskaż roztwór o najwyższej i najniższej temperaturze krzepnięcia

W roztworach substancji nielotnych obserwujemy efekt krioskopowy, polegający na obniżeniu temperatury krzepnięcia roztworu względem czystego rozpuszczalnika. Obniżenie temperatury jest proporcjonalne do ilości cząsteczek rozpuszczonych, nie zależy jednak od rodzaju rozpuszczanej substancji.

Zapoznaj się z poniższym rysunkiem, a następnie wskaż probówkę, w której roztwór ma najwyższą i najniższą temp. krzepnięcia. Odpowiedź uzasadnij. Podaj jeden przykład wykorzystania efektu krioskopowego w życiu codziennym.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:54

Aby móc porównać efekt krioskopowy należy uprzednio obliczyć stężenia jonów lub cząstek w każdej z probówek:

C1 = n/V = 0,3/0,5 = 0,6 mol/dm3 C6H12O6

C2 = 0,05/0,5 = 0,1 mola/dm3 CrCl2

Ponieważ chlorek chromu(II) dysocjuje w wodzie na 1 kation Cr2+ i 2 aniony Cl-, stężenie jonów wynosi 0,1×3 = 0,3 mol/dm3

 

C3 = 0,2/0,5 = 0,4 mol/dm3

Stężenie jonów w roztworze wynosi 0,8 mol/dm3

 

C4 = 0,2/0,5 = 0,4 mol/dm3

 

Odpowiedź: Najwyższą temperaturę krzepnięcia będzie miała probówka chlorkiem chromu(II), ponieważ stężenie jonów jest najmniejsze, natomiast najniższą roztwór chlorku sodu, gdyż w roztworze znajduje się najwięcej jonów.

Efekt krioskopowy jest wykorzystywany zimą podczas posypywania jezdni NaCl – zapobiega to zamarzaniu stopionego śniegu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza