Jak napisać

Polecamy również:

 • Jak napisać rozprawkę - co to jest, definicja

  Co to jest rozprawka – definicja Rozprawka to subiektywna forma wypowiedzi będąca przedstawieniem toku rozumowania, które prowadzi do konkretnych wniosków. Umożliwia rozważenie problemu oraz zaprezentowanie stanowiska w jakiejś sprawie.

 • Jak napisać reklamę - co to jest, definicja

  Co to jest reklama – definicja Reklama jest tekstem o charakterze perswazyjnym. Jej celem jest przekonanie odbiorcy do podjęcia konkretnego działania – zakupu towaru lub usługi. Jako taka pełni zasadniczo dwie funkcje – informującą...

 • Jak napisać charakterystykę - co to jest, definicja

  Co to jest charakterystyka – definicja Charakterystyka to odmiana opisu. Jej celem jest przedstawienie postaci rzeczywistej lub fikcyjnej. W odmianie bezpośredniej sprowadza się do nazywania wprost cech bohatera (Zbyszko z Bogdańca był honorowy),...

 • Jak napisać list - co to jest, definicja

  Co to jest list – definicja List jest wypowiedzią pisemną, w której autor (nadawca) zwraca się do osoby lub instytucji (odbiorcy). W zależności od tego, kto jest adresatem, listy dzielimy na prywatne (np. do krewnego, znajomego) i oficjalne...

 • Jak napisać życzenia - czym są, definicja

  Czym są życzenia – definicja Życzenia to gatunek wypowiedzi użytkowej, okolicznościowej. Składane są z różnych okazji, najczęściej wiążą się z urodzinami, imieninami oraz świętami. Są wyrazem pamięci i serdeczności.

 • Jak napisać CV - co to jest, definicja

  Co to jest CV – definicja CV (z łac. curriculum vitae – bieg życia) to forma życiorysu napisana wg schematu. Dane dotyczące przebiegu edukacji, zatrudnienia, umiejętności, kwalifikacji, osiągnieć przedstawia się w punktach. Jest to pismo,...

 • Jak napisać życiorys - co to jest, definicja

  Co to jest życiorys – definicja Życiorys jest pismem urzędowym, które dołącza się do innych dokumentów, np. do podania o pracę. Umożliwia opisanie przebiegu życia – przedstawienie najważniejszych faktów wraz z konkretnymi...

 • Jak napisać podanie - co to jest, definicja

  Co to jest podanie – definicja Podanie to oficjalne pismo, które kieruje się do urzędu, instytucji lub przedstawicieli władzy. Zawiera prośbę z uzasadnieniem popartym argumentami. Celem autora jest zyskanie przychylności adresata.

 • Jak napisać zaproszenie - co to jest, definicja

  Co to jest zaproszenie – definicja Zaproszenie jest użytkową formą wypowiedzi. Celem nadawcy jest poinformowanie odbiorcy o jakimś wydarzeniu i skłonienie go do udziału w nim.

 • Jak napisać instrukcję obsługi - co to jest, definicja

  Co to jest instrukcja obsługi – definicja Instrukcja obsługi jest tekstem o charakterze użytkowym. To ciąg wskazówek dotyczących tego, jak postępować w przypadku korzystania z jakiegoś urządzenia.

 • Jak napisać opowiadanie - co to jest, definicja

  Co to jest opowiadanie – definicja Opowiadanie jest dłuższą formą wypowiedzi, w której przedstawia się wydarzenia autentyczne lub fikcyjne w ciągu przyczynowo-skutkowym. Tworzą one fabułę i najczęściej są ułożone w kolejności...

 • Jak napisać dialog - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest dialog – definicja Dialog to rozmowa co najmniej dwu osób. Umiejętnie wpleciony w tok narracji z pewnością wzbogaci treść opowiadania, powieści. Umożliwi też pełniejszą charakterystykę bohaterów dzięki indywidualizacji...

 • Jak napisać opis - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest opis – definicja Opis służy przedstawieniu wyglądu jakiegoś obiektu wyodrębnionego z rzeczywistości (np. przedmiotu, postaci, dzieła sztuki, miejsca) lub zaistniałej sytuacji. Może być samodzielnym tekstem lub fragmentem...

 • Jak napisać analizę - co to jest, definicja

  Co to jest analiza – definicja Analiza, czyli opis formalny, jest pierwszym etapem w drodze do zrozumienia tekstu. Ma na celu ustalenie, jakie elementy budują tekst i w jakich pozostają relacjach. To rozłożenie go na czynniki pierwsze.

 • Jak napisać interpretację - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest interpretacja - definicja Interpretacja jest następstwem analizy, to próba odczytania tekstu, poszukiwanie nadrzędnych znaczeń, ukrytych sensów.

 • Bibliografia - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest bibliografia – definicja Bibliografia to uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów pisanych (książek, czasopism, artykułów itp.) również w wersji elektronicznej. Jest nieodłącznym elementem...

 • Dedykacja - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest dedykacja – definicja Dedykacja to krótki tekst, w którym autor informuje o poświęceniu komuś swojego utworu lub tekst napisany przez ofiarodawcę z okazji podarowania komuś czegoś (np. albumu malarstwa – rodzicom z...

 • Jak napisać ogłoszenie - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest ogłoszenie – definicja Ogłoszenie to podanie jakiejś informacji do wiadomości publicznej.

 • Jak napisać recenzję - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest recenzja – definicja Recenzja to tekst, który ma na celu krytyczną analizę dzieła (książki, filmu, spektaklu, słuchowiska, koncertu, płyty muzycznej, gry komputerowej itp.). Zawiera opis dzieła oraz opinię na temat jego...

 • Jak napisać dziennik, pamiętnik - co to jest, definicje, różnice

  Pamiętnik i dziennik – definicje, różnice Pamiętnik to rodzaj relacji o wydarzeniach, których autor był świadkiem lub uczestnikiem, wzbogaconej o opinie, uwagi, refleksje. Zdarzenia przedstawiane są zazwyczaj w porządku chronologicznym...

 • Jak napisać wywiad - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest wywiad – definicja Wywiad jest gatunkiem wypowiedzi dziennikarskiej. To podana do wiadomości publicznej treść rozmowy ze znaną osobą (np. aktorem, sportowcem, politykiem) lub osobą zaangażowaną w jakąś sprawę (np. uczestnikiem wyprawy,...

 • Jak napisać artykuł - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest artykuł – definicja Artykuł jest rodzajem wypowiedzi dziennikarskiej. To tekst publicystyczny, literacki lub naukowy, który może przyjąć formę notatki, wzmianki, komentarza, wywiadu, relacji, felietonu, eseju lub reportażu. Pełni...

 • Jak napisać przemówienie - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest przemówienie – definicja Przemówienie to wypowiedź mówiona, monolog kierowany do słuchaczy. Jego celem jest uzyskanie aprobaty odbiorcy, przekonanie go o słuszności prezentowanego punktu widzenia, skłonienie do...

 • Jak napisać sprawozdanie - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest sprawozdanie – definicja Sprawozdanie to wierna i dokładna relacja o charakterze informacyjnym pisana z punktu widzenia świadka lub uczestnika zdarzeń. Informacje przedstawiane są w porządku chronologicznym lub tematycznym.

 • Jak napisać streszczenie - co to jest, definicja, przykład

  Co to jest streszczenie – definicja Streszczenie to krótkie i zwięzłe przedstawienie treści innego tekstu.  

 • Jak napisać referat - co to jest, definicja, przykład

  Co to jest referat – definicja Referat to rozprawa literacka, naukowa lub popularnonaukowa przeznaczona do publicznego wygłoszenia, rzadziej – do druku. Ma charakter informacyjny – umożliwia przekazanie wiedzy lub poglądów na...

 • Jak napisać regulamin - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest regulamin – definicja Regulamin to dokument będący zbiorem przepisów i rozporządzeń ustalających sposób postępowania w jakiejś sprawie (np. świadczenia usług, wypłaty wynagrodzeń, przyjmowania na stanowisko, konkursu,...

 • Jak napisać plan tekstu - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest plan tekstu – definicja Plan tekstu jest schematem konstrukcyjnym wypowiedzi zapisanym w formie kolejnych punktów.

 • Jak napisać felieton- co to jest, definicja, przykład

  Co to jest felieton – definicja Felieton to utwór publicystyczno-dziennikarski niewielkich rozmiarów poruszający tematy polityczne, społeczne, obyczajowe i kulturalne, utrzymany w osobistym tonie.

 • Jak napisać esej - co to jest, definicja, przykład

  Co to jest esej – definicja Esej to wypowiedź z pogranicza literatury, rodzaj krótkiej rozprawy naukowej, ale wykorzystującej środki charakterystyczne dla prozy poetyckiej, takie jak skojarzenia, paradoksy, dygresje, cytaty, słownictwo...

 • Jak napisać konspekt - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest konspekt – definicja Konspekt to skrót wypowiedzi pisemnej lub ustnej ujęty w punktach, bardziej szczegółowy niż plan.

 • Jak napisać notatkę- co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest notatka – definicja Notatka to krótki tekst o charakterze informacyjnym zawierający istotne wg autora spostrzeżenia. Informacje przedstawione są w sposób skrótowy, często – porządkujący. Notatka umożliwia...

 • Jak napisać reportaż - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest reportaż – definicja Reportaż jest gatunkiem wypowiedzi dziennikarskiej łączącym cechy literatury pięknej, faktu i publicystyki. Stanowi raport ze zdarzeń i faktów, których autor był uczestnikiem  lub znanych mu z...

 • Jak napisać scenariusz - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest scenariusz – definicja Pojęcie scenariusz ma w kontekście wypowiedzi pisemnej dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to szczegółowo przygotowany program imprezy (akademii, apelu, spotkania artystycznego, konkursu,...

 • Jak napisać podziękowanie - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest podziękowanie – definicja Celem podziękowania jest wyrażenie wdzięczności względem adresata na przykład za okazaną życzliwość, udzieloną pomoc, wsparcie finansowe.

 • Jak napisać zawiadomienie - co to jest, definicja, przykłady

  Co to jest zawiadomienie – definicja Zawiadomienie to krótka forma wypowiedzi, której celem jest przekazanie informacji konkretnej grupie odbiorców (np. o przerwie w dostawie prądu –mieszkańcom określonych ulic, o...

 • Jak napisać głos w dyskusji - co to jest, definicja, przykład

  Co to jest debata – definicja Debata to rodzaj poważnej dyskusji prowadzonej w szerszym gronie. Jej celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska, znalezienie najlepszego rozwiązania omawianej kwestii.  

Autor:
Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23