Jak napisać rozprawkę - co to jest, definicja - strona 2

z tezą jest uzasadnienie za pomocą odpowiednio dobranych argumentów zasadności przyjętego punktu widzenia. W rozprawce z hipotezą rozważamy przypuszczenie, analizując dowody "za" (argumenty) i "przeciw" (kontrargumenty).

Przykładowa rozprawka z tezą - wzór - Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia?

Przykładowa rozprawka z hipotezą - wzór - Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? 

Rozprawka maturalna

Problemowa rozprawka maturalna pod względem kompozycji i stylu nie różni się od klasycznej. Również konieczna jest tu analiza problemu zawartego w temacie, sformułowanie własnego stanowiska, przedstawienie spójnej i logicznej argumentacji oraz wniosków. Od maturzysty wymaga się jednak zrozumienia załączonego do zadania tekstu literackiego oraz porównania funkcjonowania wskazanego w nim motywu w różnych tekstach kultury. Ponadto praca ma ściśle określone kryterium objętościowe – na poziomie podstawowym nie może być krótsza niż 250 słów. Należy też pamiętać, że jeżeli wskazany tekst źródłowy został zaczerpnięty z lektury obowiązkowej,  trzeba w pracy odwołać się do całości utworu.

Przykładowa rozprawka problemowa - wzór - Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzie życie?

Rozprawka interpretacyjna

Zadanie piszącego polega na przedstawieniu propozycji odczytania tekstu literackiego – postawieniu tezy interpretacyjnej, a następnie uzasadnieniu jej za pomocą argumentów zaczerpniętych z analizowanego tekstu oraz odnoszących się do kontekstu kulturowego, historycznego, społecznego lub filozoficznego.

Punktem wyjścia do pracy jest uważne przeczytanie tekstu. Na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na tytuł utworu, sposób kreacji podmiotu lirycznego, sytuację liryczną, słowa-klucze. Nie bez znaczenia może być wiedza dotycząca okoliczności i czasu powstania utworu, biografii autora, epoki czy gatunku. Odczytanie utworu i umieszczenie go w odpowiednim kontekście prowadzić winny do sformułowania hipotezy interpretacyjnej, czyli umożliwić określenie nadrzędnego sensu utworu. Weryfikację jej zasadności umożliwi uważna refleksja nad tekstem oraz analiza jego struktury. Analiza ta może dotyczyć kompozycji tekstu i jej funkcji, cech stylu oraz funkcji użytych środków językowych. Ostatnim etapem pracy jest podsumowanie rozważań.

Rozprawka interpretacyjna najczęściej ma budowę trójdzielną. We wstępie należy sformułować tezę/hipotezę interpretacyjną. Kolejność prezentowanych w rozwinięciu treści (argumentów) nie jest ściśle określona. Wypowiedź może być zbudowana w porządku linearnym - wg schematu: teza/hipoteza interpretacyjna, argumentacja, wnioski lub nielinearnym, tj. zgodnie z nasuwającymi się piszącemu skojarzeniami. W każdym przypadku należy zadbać o funkcjonalność segmentacji tekstu, czyli tak wyodrębnić kolejne jego fragmenty (językowo i graficznie – akapitami), by były one ściśle powiązane z porządkiem argumentacji. Zakończenie natomiast to podsumowanie rozważań i przedstawienie wniosków.

Przykładowa rozprawka interpretacyjna - wzór - Ernest Bryll, [Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają]

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
Jamakama
2019-04-10 16:22:22
Gr.gg
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52