Podział wyrazu na sylaby - sylaba otwarta, sylaba zamknięta

Sylaba (zgłoska) to część wyrazu zawierająca samogłoskę: po-ra-da, pio-sen-ka.

Sylaba otwarta kończy się samogłoską, np. ko-le-ga, za-da-nie, a zamknięta - spółgłoską, np. par-ter, kon-takt.

UWAGA!

1. Głoska i może być znakiem:

a. samogłoski, jeśli występuje przed spółgłoską (Fi-li-pi-ny, Do-mi -nik, zi-ma ); tworzy wtedy sylabę,

b. zmiękczenia, jeśli występuje przed samogłoską (wie-dzieć, po-nie-dzia-łek, pią-tek); nie tworzy wtedy sylaby.

2. Samogłoska u w połączeniu z a i e wymawiane jest jako ł i jako takie nie tworzy sylaby (eu-fe-mizm, au-re-o-la).

Umiejętność podziału wyrazów na sylaby jest niezbędna do prawidłowego dzielenia wyrazu przy przenoszeniu jego części do kolejnej linii. Podstawową zasadą jest łatwość wymawiania utworzonych zgłosek. Poza tym pamiętać należy, że:

a. nie rozdziela się dwugłosek au i eu, np. eu-fo-ria, au-to-mat,

b. nie rozdziela się liter tworzących jedną głoskę, np. dzie-cko, ko-chać, kasz-tan,

c. nie oddziela się i od głoski, którą zmiękcza, np. ta-lia, ko-ciak,

d. rozdziela się dwie jednakowe litery, np. wan-na, lek-ki, piz-za,

e. od rdzenia oddziela się przedrostek i przyrostek, np. do-nosić, wez-brać, nauczyciel-ka, grzej-nik,

f. wyrazy złożone dzieli się w miejscu złożenia, np. wozi-woda, Biały-stok, ruro-ciąg.

Istnieje szereg wyrazów zawierających grupę spółgłosek, które można podzielić na kilka sposobów: ta-rczka / tar-czka / tarcz-ka, mę-stwo / męs-two / męst-wo.  Warto pamiętać, aby grupa spółgłosek oddzielona przenoszona do kolejnej linii mogła rozpoczynać jakiś polski wyraz:

- niezalecany podział: ta-rczka (żaden wyraz nie rozpoczyna się od rcz),

- właściwy podział: tar-czka (czkawka) lub tarcz-ka (kanapa).

UWAGA!

Zasada oddzielania przedrostków jest ważniejsza niż ta dotycząca rozdzielania jednakowych liter, dlatego właściwy jest podział przy-ssawka i u-czczić.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43