Czasowniki nieregularne - język angielski, tabelka, tłumaczenie

Czasowniki nieregularne (Irregular Verbs) to kategoria czasowników, które podlegają dużym zmianom w różnych czasach gramatycznych. Niekiedy zmienia się prawie cały wyraz (włącznie z tematem), czasem sama końcówka, innym zaś razem forma czasu przeszłego jest taka sama jak bezokolicznik.

Przykłady:

buy – bought
do – did
keep – kept
lead – led
lose – lost
make – made
sleep – slept
hurt – hurt
put – put
let – let

Nie ma jednej zasady, która mówiłaby o tym, jaką formę przyjmie dany czasownik. Jedyne co możemy zrobić, to nauczyć się tych form na pamięć.

Poniżej zestawienie najczęściej stosowanych czasowników nieregularnych.

Angielskie czasowniki nieregularne - tabelka

BEZOKOLICZNIK    PAST SIMPLE          PAST PARTICIPLE  TŁUMACZENIE
be was / were been być
beat beat beaten bić
become became become stawać się
begin began begun zaczynać
bet bet bet stawiać
bite bit bitten gryźć
break broke broken łamać
bring brought brought przynosić
build built built budować
burn burnt burnt palić
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
choose chose chosen

wybierać

come came come przychodzić
cut cut cut ciąć, kroić
dig dug dug kopać
do did done robić
dream dreamt dreamt marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fly flew flown latać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven  wybaczyć
get got got otrzymywać, dostawać
give gave given dawać
go went gone iść, jechać
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wieszać
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden chować
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt zranić, boleć
keep kept kept trzymać
know knew known wiedzieć
learn learnt learnt uczyć się
leave left left opuszczać, zostawiać
lend lent lent pożyczyć
lose lost lost tracić, gubić
make made made robić
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read read read czytać
ride rode ridden jechać
ring rang rung dzwonić
run ran run biegać
say said said mówić
see saw seen widzieć
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
sing sang sung śpiewać
sleep slept slept spać
speak spoke spoken mówić
stand stood stood stać
sweep swept swept zamiatać
swim swam swum pływać
take took taken brać
teach taught taught uczyć (kogoś)
tear tore torn drzeć, rwać
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
throw threw threw rzucać
understand understood uderstood rozumieć
wake woke waken obudzić się
wear wore worn nosić
win won won wygrywać
write wrote written pisać

Polecamy również:

Komentarze (9)
Wynik działania 2 + 2 =
twoja stara
2024-04-12 15:58:24
debilstwo
julka
2023-11-12 17:54:40
no fajnie
szakalaka
2023-04-17 14:49:02
super, kocham.
Borowik :>
2023-03-09 16:23:45
ktoś wie jak to szybko zapamiętać ;>
Łukasz
2022-05-11 15:12:04
Dziękuję za pomoc
nie daje imie
2022-03-09 14:30:10
my mam do nauczenia się wszystkiego tylko od sleep do write 10 słów do nauczenia i pożniej wszystko będziemy się uczyć na pamięć
Jd
2021-11-29 14:13:11
Fajne
Matrixxx
2018-03-03 13:27:43
Nie no spk ale strasznie tego dużo
gfres
2016-08-03 07:38:22
spoko
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24