Tytuły naukowe po angielsku

Academic titles and degrees. Education in Poland and England

Every child in Poland is guaranteed education until eighteen and it is required to attend school up to this age. Parents can choose either state schools (which are free of charge) or private schools. At the age of seven, children go to elementary schools and learn there 6 years. Then they move to gymnasium, which lasts three years and is one step before secondary education.

There are two types of secondary schools in Poland: lyceum and technical secondary school. After completing secondary schools and getting high-school certificate young people can either continue education or start working. Most people in Poland, however, want to learn at the university-level. They can choose among many different universities and faculties.

Upper education leads towards the following degrees: Bachelor of Science (BSc) or Bachelor of Arts (BA), Master of Science (MSc) or Master of Arts (MA), Engineer (Eng.), Philosophiae Doctor (PhD) and Professor (Prof.). When it comes to higher education, there are both state schools and private ones.

Education in England it is a bit different than in Poland. It is divided into: early years, primary education, secondary education, and tertiary education. Children aged between 5 and 17 have a legal obligation to go to school. They start in infant schools, then they go to primary schools and after that they start secondary education.There are many types of secondary schools and they can be completed at different stages and levels. Generally after 11 years of learning students take an exam for the General Certificate of Education (G.C.E.) on ordinary level. Those who want to continue education must study another two years and pass ''A'' Level exam (advanced).

There are both undergraduate and postgraduate programms. England has got similar academic degrees as Poland (bachelor's, master.'s, doctor's). The most famous English universities are Oxford, Cambridge and London University. Higher education in Britain is, however, one of the most expensive in the world.

Tytuły i stopnie naukowe po angielsku. Edukacja w Polsce i Anglii - tłumaczenie

Każdy młody człowiek w Polsce ma zagwarantowaną edukację, dopóki nie skończy 18 roku życia i do tego momentu jest zobligowany chodzić do szkoły. Rodzice mogą wybrać dla niego albo szkoły państwowe (bezpłatne), albo szkoły prywatne. W wieku siedmiu lat dzieci idą do szkoły podstawowej i uczą się tu 6 lat. Następnie przechodzą do gimnazjum, które trwa trzy lata i stanowi ''przedsionek'' szkoły średniej.

W Polsce istnieją dwa typy szkoły średniej: liceum lub technikum. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury, młodzi ludzie mogą albo kontynuować edukację, albo pracować. Większość ludzi chce się jednak uczyć na poziomie uniwersyteckim. Do wyboru są różne uniwersytety i kierunki.

Wyższa edukacja w Polsce prowadzi do zdobycia następujących tytułów: licencjat nauk humanistycznych lub technicznych, magister nauk technicznych lub humanistycznych, doktor, profesor. W przypadku wyższej edukacji również mamy do czynienia ze szkołami państwowymi i prywatnymi.

Edukacja w Anglii różni się trochę od polskiej. Dzieli się na: wczesne lata, nauczanie początkowe, szkołę średnią i szkolnictwo wyższe. Dzieci w wieku od 5 do 17 lat mają prawny obowiązek chodzenia do szkoły. Zaczynają w szkole dla najmłodszych, następnie idą do szkoły podstawowej, w końcu zaczynają szkołę średnią. W Anglii jest wiele typów szkół średnich, mogą one zostać ukończone na różnym etapie i poziomie. Ogólnie po 11 latach nauki uczniowie podchodzą do egzaminu G.C.E. na poziomie podstawowym. Ci, którzy chcą dalej studiowaćm muszą uczyć się przez kolejne dwa lata i zdać egzamin na poziomie zaawansowanym.

W Anglii występują zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia (podyplomowe). Tytuły naukowe są tu takie jak Polsce (licencjat, magister, doktor, profesor). Do najsłynniejszych angielskich uniwersytetów należą: Oxford, Cambridge i London University. Studia w Anglii należą jednak do najdroższych na świecie.


DICTIONARY - SŁOWNICZEK
academic titles – tytuły naukowe
degrees – stopnie
to attend school – chodzić do szkoły
state schools – szkoły państwowe
private schools – szkoły prywatne
elementary schools – szkoły podstawowe
to last – trwać
secondary education – edukacja na poziomie średnim
secondary schools – szkoły średnie
a lyceum – licea
a technical secondary school – technikum
to complete – ukończyć
getting high-school certificate – uzyskać maturę
at the university-level – na poziomie akademickim
a faculty – fakultet, kierunek
upper education – edukacja wyższa
Bachelor of Science (Bsc) – licencjat nauk ścisłych
Bachelor of Arts (BA) – licencjat nauk humanistycznych
Master of Science (Msc) – magister nauk ścisłych
Master of arts (MA) – magister nauk humanistycznych
Engineer (Eng.) – inżynier  
Philosophiae Doctor (PhD) – doktor
Professor (Prof.) – profesor
tertiary education – szkolnictwo wyższe
to have a legal obligation – mieć obowiązek prawny
to take an exam – podchodzić do egzaminu
to pass – zdać
General Certificate of Education (G.C.E.) – świadectwo ukończenia szkoły średniej
'A' Level exam – egzamin na poziomie zaawansowanym
undergraduate – studia I stopnia
postgraduate – podyplomowy

Polecamy również:

  • Przedmioty szkolne po angielsku

    My favourite subjects are: drama, music and phsical education. I think this is because I love movement and expressing emotions. In the future I would like to pursue a career in acting. I also attend dance classes twice a week and take part in many theatricals. Więcej »

  • Opis wycieczki po angielsku

    We have been to many museums, art galleries, castles and historical buildings. I liked the collections in the British Library and the paintings in the Tate Modern. The most interesting to me was, however, the Science Museum. I was impressed by the exhibitions concerning  the history of medicine and the... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19