Przymiotniki angielskie - gramatyka, dzierżawcze, jak tworzyć, kolejność

Przymiotnik to część mowy odpowiadająca na pytania jaki? jaka? jakie? Określa zatem cechy ludzi, zjawisk, rzeczy (czyli na ogół rzeczowniki).

W języku angielskim przymiotnik jest nieodmienny, to znaczy że jego końcówka nie zmienia się ze względu na rodzaj, przypadek czy liczbę.

Porównajmy poniższe przykłady:

Rodzaj i liczba

język polski:                                 język angielski:
ładna piosenka                              a nice song
ładny długopis                               a nice pen
ładne dziecko                                a nice child

ładne kwiaty                                  nice flowers

Deklinacja (odmiana przez przypadki)

język polski
M ładna piosenka
C ładnej piosence
B ładną piosenkę
(...)

W języku angielskim nie odmieniamy przymiotnika przez przypadki.

Jak zatem widzimy, przymiotnik ładny/ładna/ładne ma wszędzie tę samą postać (nice) bez względu na to, o kim mówimy i w jakim przypadku.

Jedyne, co może się zmienić (w zależności od przymiotnika), to przedimek (a, an, the). Wynika to jednak nie z odmiany, lecz osobnych reguł, które omówione zostały w odpowiednim rozdziale.

Miejsce przymiotnika w zdaniu

Miejsce przymiotnika w zdaniu może być różne. Najczęściej spotykamy jednak przymiotniki przed rzeczownikami lub po czasownikach.

przymiotnik (adjective) + rzeczownik (noun)

My sister has got blue eyes.
I like your new dress.
Did you have a nice day?

po czasowniku 'to be'

We are very happy to see you.
Please be careful!
This dog is funny.

po czasownikach: sound, taste, smell, feel, look:

It looks good.
She feels tired.
It doesn't sound English.

przymiotniki które zwykle występują przed rzeczownikiem

mere  sheer  utter  total  downright  

The meeting apperaed to be a total success. - Spotkanie okazało się sukcesem.
It is sheer pleasure. - To czysta przyjemność.

przymiotniki które zwykle występują po rzeczowniku:

present  concerned  proper  responsible  involved

There were not many people present. - Nie było wielu obecnych.
All the students concerned were dissatisfied. - Wszyscy studenci, których dotyczyła spawa, byli niepocieszeni.

przymiotniki, które zwykle występują po czasowniku:

afrad   alive   alone   ill   well   asleep

Don't leave me alone. - Nie zostawiaj mnie samego.
She doesn't feel well. - Ona nie czuje się dobrze.

Kolejność w przypadku kilku przymiotników w jednym zdaniu

Niekiedy używamy kilku przymiotników naraz żeby opisać jakiś rzeczownik. Niektóre z określeń mogą dotyczyć faktów, inne – opinii. Generalna zasada mówi, że rzeczowniki opinii mają znajdować się przed rzeczownikami odnoszącymi się do faktów.

Przykłady:

She is a nice young girl. - Ona jest miłą, młodą dziewczyną.
This is a reliable, old brand. - To jest godna zaufania, stara marka.

W przypadku gdy używamy kilku przymiotników opisujących stan faktyczny, kolejność jest następująca:

wielkość – wiek – kolor – pochodzenie – materiał – i na końcu rzeczownik

an old wooden house
a big old monument
a blue cotton T-shirt

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed

To zagadnienie często sprawia trudności na początku nauki angielskiego. Jednak zasady używania obu typów przymiotników są niezwykle proste.

Przymiotniki zakończone na -ing  (interesting, boring, fascinating) opisują przedmiot:

This book is interesting. - Ta książka jest interesująca.
The film was boring. - Film był nudny.
It's going to be an amazing show. - To będzie zachwycające show (tak się zapowiada).

Przymiotniki zakończone na -ed  (np. interested, bored) opisują nasze uczucia względem przedmiotu:

I'm interested in this book. - Jestem zainteresowany tą książką.
I'm bored with this film. - Jestem znudzony tym filmem.
She was amazed by the view. - Ona była zachwycona widokiem.

Przymiotniki, które mają taką formę jak przysłówki

Niektóre przymiotniki mają taką samo formę jako przysłówki. Należą do nich m.in.: first, low, early, late, fast, high, right, back, near, far, hard oraz przymiotniki zakończone na -ly (daily, weekly, yearly).

Przykład:
Raising children is hard work. (przymiotnik)
She worked hard raising children. (przysłówek)

W przypadku niektórych przymiotników zakończonych na -ly (friendly, lively, costly, lovely, likely) tworzy się formy przysłówkowe, np.:

Przykład:
He is a friendly person.  (przymiotnik)
He always treats people in a friendly way. (przysłówek)

Popularne kolokacje przymiotnika z rzeczownikiem (adjective + noun collocations)

Kolokacjami nazywamy powszechne, czasem utrwalone zestawienia słów występujące w danym języku. Przykładem są naturalne połączenia przymiotników z rzeczownikami. Zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, często spotykamy takie związki. Spójrzmy na niektóre z nich:

a close friend – bliski przyjaciel (a nie np. niedaleki)
a loud noise – głośny dźwięk
a breathtaking view – zapierający dech w piersiach widok
an etertaining game – wciągająca gra
an exciting book – ekscytująca książka

Takie zestawienia brzmią naturalnie, jesteśmy do ich przyzwyczajeni. Gdybyśmy chcieli dokonać pewnych przetasowań i powiedzieć np. ''a breathtaking friend'' – to nie byłoby poprawne. Pewnych wyrazów po prostu się nie łączy.

Przymiotniki jako rzeczowniki

Niektóre przymiotniki odnoszące się do ludzi/grup mogą pełnić funkcję rzeczowników. Używamy ich wówczas w towarzystwie przedimka the, jak w przykładach poniżej:

The young want to make a career. - Młodzi (jako grupa) chcą robić karierę.
The unemployed are going to strike. - Bezrobotni zamierzają strajkować.

Inne często spotykane przykłady przymiotników użytych w formie rzeczownika:

the rich   the famous   the elderly   the poor   the British

Kolejnym przykładem użycia przymiotnika jako innej części mowy są rzeczowniki abstrakcyjne:

the impossible   the unknown   the good   the evil   the new

I'm waiting for the new.  - Czekam na nowe.
The good always wins. - Dobro zawsze zwycięża.

Przymiotniki dzierżawcze

Przymiotników dzierżawczych używamy przed rzeczownikiem w celu określenia przynależności czegoś do kogoś:

liczba pojedyncza (singular):
I – my   (mój / moja / moi/ moje)        
you – your   (twój / twoja / twoi / twoje)
he – his   (jego)
she – her   (jej)
it – its   (tego)

liczba mnoga (plural):
we – our   (nasz / nasza / nasi / nasze)
you – your   (wasz / wasza / wasi / wasze)
they – their   (ich)

Przymiotniki dzierżawcze nie odmieniają się przez rodzaje (mój / moja / moi / moje). Za każdym razem powiemy 'my'.

Przykłady:
my mother   your bag   his shoes   her child   its color   our plans   your car   their garden

I have just finished my homework.
The dog is chasing its tail.
We meet our friends every Friday.

Tworzenie przymiotników w języku angielskim

Przymiotniki można utworzyć od różnych części mowy. Najczęściej służą nam do tego rzeczowniki i czasowniki. W celu utworzenia przymiotnika dodajemy jedną z następujących końcówek: -ful, -less, -ible, -able, -al, -en, -y, -ant.

Przykład: pain + ful = painful  (ból + ful = sprawiający ból)

- ful  helpful   beautiful   cheerful
- less   hopeless   restless   childless
- ible   incredible  illegible   terrible
- able   profitable     degradable   remarkable
- al   loyal  natual   seasonal   
- en   golden   wooden
- y   dirty   easy   funny
- ant   pleasant   important   elegant

Inny sposób tworzenia przymiotników polega na użyciu przedrostków: un, ir, im, in, dis. Utworzone przy ich pomocy przymiotniki mają znaczenie przeciwstawne lub negatywne:

Przykład: ir + responsible = irresponsible (ir + odpowiedzialny = nieodpowiedzialny)

un   unbelievable  unclear   uninteresting
ir   irregular   irrational   irresponsible
im  impatient   impolite   immoral
in   informal   incorrect   inexpensive
dis   disloyal   dishones

Konstrukcje porównawcze

stopień równy

W celu porównania dwóch wartości w stopniu równym używamy:

as... as... - tak... jak...
oraz
not as/so ... as... - nie jest tak... jak...

He is as tall as his brother. - On jest tak wysoki jak jego brat.
She is as intelligent as her teacher. - Ona jest tak inteligentna jak
The aren't as rich as their friends. - Oni nie są tak bogaci jak ich przyjaciele.

Przed pierwszym 'as' możemy również dodać np. nearly (prawie), almost (prawie), twice (dwukrotnie) w celu dookreślenia porównania.

My house is half as big as yours.
This car is nearly as modern as yours.

stopień wyższy (stopniowanie przymiotnika)

Tego typu porównanie wymaga użycia konstrukcji:
 -er than ...
lub
more/less ... than...

Szczegóły dotyczące stosowania tych struktur zostały opisane w osobnym podrozdziale.

You are smarter than your partner. - Jesteś sprytniejszy od swojego partnera.
Our team is more creative than yours. - Nasz zespół jest bardziej kreatywny niż wasz.
This dress is less expensive than Valentino. - Ta sukienka jest mniej kosztowna niż Valentino.

stopień najwyższy przymiotnika

W stopniu najwyższym stosujemy konstrukcję:
the ... -est of/in...
lub
the most ... of/in...
the least... of/in...

He is the best student in the class. - On jest najlepszym uczniem w klasie.
This is the most interesting book I have ever read. - To jest najbardziej interesująca książka jaką kiedykolwiek czytalem.

Szczegóły dotyczące stosowania stopnia najwyższego przymiotnika zostały opisane w osobnym podrozdziale.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
Ferdynand Kiepski
2017-04-27 18:05:16
całkiem spoko
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53