Przysłówki angielskie - miejsce w zdaniu, tworzenie

Przysłówek to część mowy służąca dookreśleniu innych części mowy (zwykle czasownika, przymiotnika lub innego przysłówka). Podobnie jak w przypadku języka polskiego, przysłówki w języku angielskim są nieodmienne.

Przysłówek mówi nam, w jaki sposób ktoś coś robi lub w jak coś się dzieje:

Listen to me carefully. - Słuchaj mnie uważnie.
He left the class suddenly. - Nagle opuścił klasę.

Przysłówki opisują również przymiotniki:

This food is really good. - To jedzenie jest naprawdę dobre.
The story war very scary. - Opowieść była bardzo straszna.

Czasem określają nawet inne przysłówki:

He runs extremely fast. - On biega niezwykle szybko.
I went to bed very late last night. - Wczoraj poszedłem spać bardzo późno.

Tworzenie przysłówków angielskich

Przysłówki angielskie możemy utworzyć z większości przymiotników dodając końcówkę -ly:

quick – quickly
short - shortly
bad – badly
careful – carefully
full – fully

Jeśli przymiotnik kończy się na -y, to zamiast tej litery wstawiamy -ily:

easy – easily
steady – steadily
heavy – heavily

Istnieją jednak przysłówki mające taką samą formę jak przymiotniki, np.:

first   hard   late   early   fast   cold   small
    
This task is very hard. - To zadanie jest bardzo trudne (ciężkie). - przymiotnik
My mother works hard. - Moja mama ciężko pracuje. - przysłówek

Przysłówkiem od przymiotnika good jest well:

The steak was good. - Steak był dobry. - przymiotnik
The steak was well done. - Stek był dobrze wypieczony. - przysłówek

Przysłówki można także utworzyć od rzeczowników (również dodając końcówkę -ly):

week – weekly
day – daily

Podział przysłówków

Przysłówki odpowiadają zwykle na pytania:

when? - kiedy?  how often? - jak często?  where? - gdzie?   how? - jak?

W związku z powyższym możemy je podzielić na następujące kategorie:

- czasu (np. today - dziś, yesterday - wczoraj, lately - ostatnio, yet - jeszcze, now - teraz)

- częstotliwości (np. sometimes - czasami , never -nigdy, always - zawsze, usually - zwykle, rarely - rzadko)

- miejsca (np. far - daleko, here - tutaj, nowhere - nigdzie, down - na dole,  anywhere - gdziekolwiek)

- sposobu (np. quickly - szybko, well - dobrze, badly - źle, carefully - ostrożnie, suddenly - nagle)

Miejsce przysłówka w zdaniu

Zwykle stawiamy przysłówek po przedmiocie.

I play football very well.

Przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency) występują zwykle przed czasownikiem:

We never eat meat. - Nigdy nie jemy mięsa.

Do przysłówków częstotliwości zaliczamy także: always (zawsze), usually (zazwyczaj), often (często), sometimes (czasami), rarely (rzadko), never (nigdy).

Wyjątkiem jest czasownik 'to be', który pojawia się przed przysłówkiem:

You are never on time. - Nigdy nie jesteś na czas.
She was always elegant. - Ona zawsze była elegancka.

Adverbial phrases (from time to time - od czasu do czasu, now and then - co jakiś czas, all the time - ciągle, wielokrotnie, once a day / week - raz na dzień / tydzień) stawiamy na końcu zdania:

We go shopping once a week. - Chodzimy na zakupy raz w tygodniu.

Przysłówki czasu stawiamy po miejscu (place + time):

I go to school every day.
She usually goes to bed early.

Często używamy tzw. negative adverbs na początku zdania w celu podkreślenia częstotliwości:

Never was I so surprised. - Nigdy nie byłam tak zaskoczona.

Przysłówek + przymiotnik (adverb + adjective)

W języku angielskim często spotyka się połączenia przysłówkowo-przymiotnikowe. Mają one na celu podkreślenie (uwypuklenie) jakiegoś zjawiska, np.:

absolutely mad – zupełnie szalony
totally wrong – całkowicie w błędzie
quite obvious – całkiem oczywiste

Przysłówek + czasownik (adverb + verb)

Zestawienia przysłówka i czasownika są równie powszechne i mają utarte, konwencjonalne znaczenia, np.:

I totally agree. - Całkowicie się zgadzam.
I fully understood what you said. - W pełni zrozumiałam co powiedziałeś.

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 3 =
wrtfergheth
2019-04-05 19:21:19
bo wszystkie są od jednej osoby ;)
grerhethrth
2019-04-05 19:20:56
bardzo to po kolei te komentarze
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43