Gerundium - język angielski

Gerundium (Gerund) to polski rzeczownik odczasownikowy wyrażający jakąś czynność lub stan. W języku angielskim gerundium zakończone jest na -ing (tzw. - ing forms).

Przykłady:

We kept on going. - Kontynuowaliśmy.
She likes riding a bicycle. - Ona lubi jeździć na rowerze.
I prefer learning alone. - Wolę uczyć się sam.
We regret not having been to your party. - Żałujemy, że nie byliśmy na twojej imprezie.
He suggested taking a taxi. - On zaproponował żebyśmy wzięli taksówkę.

Gerundium może może zostać użyte:

- jako rzeczownik, np.:

Swimming is my favourite sport.
Visiting our grandparents is a good plan.
Going on holiday is something I need now.

- po przyimkach, np.:

I will help you after finishing my homework.
She left without saying goodbye.

- po niektórych czasownikach (avoid, consider, continue, delay, deny, discuss, excuse, explain, fancy, finish, forgive, go, imagine, keep, mention, mind, miss, prevent, quit, recall, report, resist, risk, save, stand, suggest, tolerate, understand itp.), np.:

He avoids meeting her. - On unika spotkania z nią.
Do you mind closing the window? - Czy nie będzie ci przeszkadzać jak zamknę okno?
I finished studying very late last night. - Wczoraj w nocy późno skończyłam się uczyć.
Does she consider changing her job? - Czy ona rozważa zmianę pracy?
We don't risk losing our clients. - Nie zaryzykujemy utraty klientów.

- po wyrazach wyrażających preferencje (np. like, love, hate, mind, enjoy, prefer, dislike)

I love running.
She hates cleaning.
We don't mind working.

- po wyrazach hear, listen, see, notice odnoszących się do nieukończonych czynności (czynności obserwowane, słyszane w momencie ich trwania)

I saw him driving a car last night. - Widziałem go jadącego samochodem wczoraj w nocy.
We heard them screaming. - Słyszeliśmy jak oni krzyczeli.
They noticed him falling down. - Oni zauważyli jak on upadał.

- po następujących złożeniach: it's no use...,  it is (not) worth.., can't help..., can't stand..., feel like..., there is no point in..., have difficulty in, as well as, a także po: look forward to, be used to, object to, what about, how about, np.:

It's not worth working so hard.
I can't stand smoking in public.
She can't help doing it.

I look forward to hearing from you.
She is used to jogging for an hour.
What about going to the cinema?

Spelling (pisownia)

Formę gerundialną zwykle tworzy się przez dodanie do podstawowej formy czasownika końcówki '-ing' (np. going, reading, fighting, crying, studying). Istnieje jednak wyjątek od tej reguły - wyrazy zakończone na '-ie' otrzymują końcówkę '-ying', np.: die – dying.

Niekiedy formę gerundialną stosuje się zamiennie z formą podstawową czasownika (bezokolicznikiem). Zasada ta dotyczy następujących czasowników: begin, continue, start, advise, allow, encourage, permit, need, require, want.

Przykłady:

We begin to dance.
We begin dancing.

The teacher advised me to learn more.
The teacher advised learning more.

Our fish needs to be fed.
Our fish needs feeding.

Zdarza się jednak, że czasowniki w formie gerundialnej i bezokolicznikowej przybierają trochę inne znaczenie.

Przykłady:

I forgot to send an email. - Zapomniałem wysłać emaila.
I will never forget sending this email. The attachment was too big . - Nigdy nie zapomnę wysyłania tego maila. Załącznik był zbyt duży.

She remembered to meet him. - Pamiętała żeby się z nim spotkać.
She remembered meeting him. He was very upset. - Pamięta jak się z nim spotkała. Był bardzo smutny.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43