Regulamin pracowni komputerowej, wycieczki szkolnej, konkursu

Regulamin pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Klikach

 

Podstawa prawna: § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)


1. Sprzętem i oprogramowaniem zarządza nauczyciel informatyki.

2. Do pracowni uczniowie wchodzą wyłącznie pod opieką nauczyciela.

3. Uczniowie pracują na wyznaczonych stanowiskach. Zmiana miejsca możliwa jest wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.

4. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania porządku oraz przestrzegania zasad BHP.

5. Przed rozpoczęciem zajęć uczeń zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu. O ewentualnych usterkach lub nieprawidłowościach w działaniu oprogramowania należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.

6. W trakcie lekcji:

a. niedozwolone jest samowolne konfigurowanie urządzeń,

b. zabrania się podłączania własnych urządzeń (słuchawek, dysków zewnętrznych, myszek itp.) bez zgody nauczyciela,

c. należy korzystać z kont przydzielonych przez administratora,

d. korzystanie z Internetu możliwe jest tylko w zakresie realizacji tematu zajęć,

e. dane należy zapisywać we własnym folderze systemowym,

f. nie wolno prowadzić głośnych rozmów.

7. Po zakończeniu lekcji użytkownik ma obowiązek wylogować się z systemu, wyłączyć sprzęt i uporządkować stanowisko.

8. W razie iskrzenia, zauważenia dymu, wyczucia swędu spalenizny lub spostrzeżenia innych oznak mogących sygnalizować zwarcie w instalacji oraz pożar, należy natychmiast powiadomić nauczyciela.

 

Obowiązuje od 01.09.2010 r.

Regulamin zatwierdził (podpis dyrektora szkoły)

 

 

 ***********************************

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego ph. „Wiosenne przebudzenia”

 

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Klikach. Nauczyciele odpowiedzialni –  Jan Nowak, Maria Kowalska.

2. Uczestnicy

Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń szkoły.

3. Cele konkursu:

a. rozwijanie artystycznej wyobraźni uczniów,

b. rozpowszechnianie idei fotografowania jako formy spędzania wolnego czasu,

c. zachęcanie do rywalizacji zgodnie z zasadami fair play.

4. Komisja konkursowa

Członkami komisji konkursowej są dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć artystycznych, przewodniczący SU.

5. Przedmiot pracy

Każdy uczeń może przedstawić jedno zdjęcie tematycznie związane z tytułem konkursu. Na fotografii nie może być utrwalony wizerunek człowieka. Technika wykonania jest dowolna. Wykonane zdjęcia można przekazywać w formie wydruku lub pliku.

6. Przebieg i terminy:

a. przygotowanie prac konkursowych – do 10 kwietnia,

b. przekazanie pracy nauczycielom wskazanym w punkcie 1. – do 11 kwietnia,

c. wydruk prac i przekazanie ich członkom komisji konkursowej – 12 kwietnia,

d. obrady komisji, wyłonienie zwycięzców – 15 kwietnia,

e. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 17 kwietnia.

7. Kryteria oceny prac

Oceniając fotografie, członkowie komisji konkursowej wezmą pod uwagę wartość merytoryczną prac, walory artystyczne oraz jakość techniczną i poziom estetyczny zdjęć.

8. Nagrody

Fundatorem nagród jest Rada Rodziców. Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają bony podarunkowe do księgarni „Czytadło” w kwocie 100 zł, 70 zł i 50 zł.

9. Postanowienia końcowe

a. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy na gazetce ściennej oraz internetowej stronie szkoły.

b. W razie pytań należy zwrócić się do nauczycieli wskazanych w punkcie 1. niniejszego regulaminu.

 

Zatwierdził (podpis dyrektora

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44