Question tags - język angielski

Czym są question tags?

Question tags to krótkie pytania używane na końcu zdania w celu potwierdzenia słuszności danej wypowiedzi. Formułowane są za pomocą odpowiedniego czasownika posiłkowego (auxiliary verb) i zaimka osobowego (personal pronoun). Czasownik posiłkowy ma zwykle postać czasownika występującego w zdaniu lub przybiera formę do/does lub did. Dodatkowo należy zapamiętać, że po zdaniu twierdzącym następuje pytanie w formie przeczenia (negative question tag), a po przeczeniu – pytanie w formie zdania twierdzącego (positive question tag).

Przykłady:

They are at home, aren't they?
She likes pizza, doesn't she?
You are a fooball fan, aren't you?
We did it, didn't we?

Co ciekawe, to w jakim celu użyte są question tags, zależy od kontekstu i intonacji mówiącego. Jeśli question tags intonowane są w sposób rosnący, mamy do czynienia z pytaniem. W przypadku intonacji malejącej, mówiący najprawdopodobniej stwierdza fakt i nie oczekuje odpowiedzi.

Intonacja ma też znaczenie, gdy mamy do czynienia ze zdaniem twierdzącym i w pytaniu w formie twierdzenia. Gdy rośnie – to znak, że osoba mówiąca domaga się więcej informacji. Przykład: He is rude, is he? Gdyby zaś w przypadku wspomnianego pytania intonacja malała – mówiący wyrażałby rozczarowanie, brak aprobaty.

Krótkie odpowiedzi po question tags

W celu uniknięcia powtórzeń po question tags używamy krótkich odpowiedzi. Mogą one być twierdzące lub przeczące.

Twierdzące tworzone są według następującego schematu:

Yes + zaimek osobowy (personal pronoun) + czasownik posiłkowy (auxiliary verb)

Przykłady:

Yes, I do.
Yes, they can.
Yes, she is.

Przeczące mają podobną konstrukcję:

No + zaimek osobowy (personal pronoun) + czasownik posiłkowy w formie przeczącej (negative auxiliary verb)

Przykłady:

No, I won't.
No, it didn't.
No, we weren't.

Inne przykłady question tags

Positive:

You are tired, aren't you?
It's a great wedding, isn't it?
He studies journalism, doesn't he?
These apples are delicious, aren't they?
They come from England, don't they?
You made it on your own, didn't you?
It will be hot tomorrow, won't it?

Negative:

You aren't angry, are you?
She doesn't like me, does she?
They won't come, will they?
He hasn't been to Greece, has he?
You haven't got a bike, have you?
They didn't go with you, did they?
I'm not rude, am I?

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24