Mowa niezależna i mowa zależna - język angielski - (direct speech and reported speech) - strona 2

'He studied journalism,' she said. -> She said (that) he had studied journalism.

Past continuous

'He was studying journalism,' she said. -> She said (that) he had been studying journalism.

Future simple

'He will study journalism,' she said. -> She said (that) he would study journalism.

Future continuous

'He will be studying journalism,' she said. -> She said (that) he would be studying journalism.

Czasy past perfect i past perfect continuous nie zmieniają się w mowie zależnej.

W mowie zależnej możemy pominąć poza tym słówko 'that'.

Jeśli treść zdania jest dalej aktualna w momencie jego przytaczania, nie musimy zmieniać czasu, np.:

'We are going shopping today,' they said. -> They said that they are going shopping today.

Podobnie jest w przypadku wygłaszania ogólnych prawd aktualnych bez względu na czas mówienia, np.:

'I have birthday in May', he said. - He said (that) he has birthday in May.

A oto jak zmieniają się niektóre słowa w reported speech:

today – that day
tonight – that night
yesterday – the day before
last night/week/year – the previous night/week/year
tomorrow – the following day
next week/month/year – the following week/month/year
ago – before (np. three days before)
this – that
these – those
here – there

Przykłady:

'I play tennis tomorrow,' she said. - She said that she played tennis the following day.
'They came yesterday,' he said. - He said that they had come the day before.
'We are going to Italy next week,', they said. - They said that they were going to Italy the following week.

Czasowniki modalne w mowie zależnej

W mowie zależnej zmieniają się następujące czasowniki:

can – could  
will/shall – would
must – must/had to
may – might/could
shall – should (prośba o radę)

Czasowniki would, could, used to, might, mustn't, should, ought to i had better pozostają bez mian

Przykłady:

He said, 'I will hel you'. - He said that he would help me.
He said, 'I must help you'. - He said that he had to help me.
He said, 'I could help you'. - He said that he could help me.

Reported questions - Pytania w mowie zależnej

Pytania w mowie zależnej poprzedzone są zwykle takimi słowami jak: ask, wonder, want to know. Konstruuje się je w następujący sposób:

ask + who/where/why/which

lub

ask + if/whether

Pytania w mowie zależnej tworzone są zwykle w celu uzyskania porady lub informacji na dany temat.

Poniżej ukazana została różnica między pytaniami bezpośrednimi i pytaniami w mowie zależnej.

'Where do you live?' he asked me (mowa niezależna) - He asked me where I live (mowa zależna)
'Do you like pizza?' she asked him. - She asked him if he liked pizza.
'How are you?' they asked us. - They asked us how we were.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09