Rządy Oktawiana Augusta - początek (data), charakterystyka, reformy

Po ostatecznym zwycięstwie nad Markiem Antoniuszem, posiadający ogromną siłę militarną Oktawian stał się faktycznym władcą imperium rzymskiego. Od tej chwili w zasadzie tylko od jego woli zależało jaką formę zechcę nadać państwu.

Oktawian wzmocnił swoją pozycje w kraju przyjmując tytuł pierwszego obywatela – priceps civium, stosowany z resztą w całym okresie cesarstwa jako określenie panującego w Rzymie. Od tej nazwy wywodzi się również określenie systemu wprowadzone za czasów rządów Oktawian – pryncypatu.

W roku 27 p.n.e. doszło do pierwszych poważnych zmian w kwestii usankcjonowania władzy młodego Cezara – zrezygnował ze wszystkich swoich uprawnień na rzecz senatu, co teoretycznie miało wyglądać na krok w kierunku restauracji republiki. Był to jednak tylko fortel zastosowany przez Oktawiana. Za sprawą sprzymierzonych senatorów otrzymał urząd prokonsula, który w kolejnych latach mu przedłużano. Dzięki temu stanowisku uzyskał przede wszystkim kontrole nad obszarami nie do końca podporządkowanymi oraz przygranicznymi. Z drugiej strony Senat otrzymał pieczę nad terenami dawno już podbitymi, nie obsadzonymi wojskami, które mógłby wykorzystać.

Rok 27 p.n.e. był również momentem, kiedy w Rzymie wprowadzono tzw. Dyarchia – tj. rządy princepsa oraz senatu, co w praktyce oznaczało początek monarchii, która miała funkcjonować jako republika. Princeps posiadał bowiem nieporównywalnie większą władzę od senatu. Posiadał władze nad armią, dodatkowo przez nadanie mu tytułu Augusta (wyniesionego przez bogów), uzyskał cechy niemalże boskie.

Oktawian August nie chciał jednak popełnić błędów swojego przybranego ojca Juliusza Cezara, wiedząc o przywiązaniu ludności rzymskiej do tradycji republikańskiej, starł się maskować wszelkie przejawy swojej władzy.

Pomimo przyznanego mu urzędu prokonsula, Oktawian starał się skumulować inne funkcje w swoich rękach, które dałyby mu jeszcze większe uprawnienia. W roku 23 p.n.e. uzyskał władze trybuńską, tj. uprawnienia w kwestiach polityki wewnętrznej cesarstwa. W tym m.in. zwoływania senatu oraz zgromadzeń ludowych, na których posiadał prawo veta – co w praktyce dawało mu nieograniczone możliwości.

Od roku 12 p.n.e. August zostaje najwyższym kapłanem, co daje mu wpływy nad całym życiem religijnym starożytnego Rzymu.

Rządy Oktawiana Augusta – Romanizacja

Nadawanie obywatelstwa sporej części ludności italskiej przez Augusta sprzyjały procesowi romanizacji kraju. Dodatkowo zakończenie przez niego wojen oraz zaprowadzenie względnego pokoju doprowadziło do rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej możliwości awansu społecznego wśród zróżnicowanej społeczności. Rzym, a dalej również cała Italia, zaczęły tworzyć jeden organizm polityczny, ponadto do przyspieszenia procesu romanizacji przyczyniły się również nowe kolonie założone przez Augusta. Były one głównie przeznaczone dla jego weteranów, jednak po raz pierwszy nie konfiskowano ziemi, lecz kupowano ją od dotychczasowych właścicieli.

Rządy Oktawiana Augusta – Prowincje

Dzięki pokojowi jaki nastał po zwycięskiej dla Augusta wojnie, prowincje przestały być eksploatowane poprzez niekończące się kontrybucje oraz daniny. Ludność prowincjonalna od tej pory miała nawet możliwość odwoływania się do specjalnych trybunałów w kwestiach nadużyć podatkowych. Na szeroką skalę rozwinęła się również polityka kolonizacyjna, dzięki której przyspieszył się proces urbanizacji.

Rządy Oktawiana Augusta – Polityka zagraniczna

Do czasów przejęcia władzy przez Oktawiana Augusta, rozwój terytorialny Rzymu nie posiadał żadnego szczególnego planu. Nawet w najgorszych okresach republiki, rzymianie starali się rozciągać obszar wpływów, który nie był w żaden sposób określony. Dopiero August – jako pierwszy, przedstawił plan dotyczący granic imperium. Pragnął zamknąć państwo w granicach naturalnych. Ostatecznie udało mu się – w czasach panowania, oprzeć granice państwa w Europie i Azji o wielkie rzeki jak Ren, Dunaj czy też Eufrat, a w Afryce o pustynię. W tych granicach wyznaczonych przez Augusta oparło się imperium rzymskie praktycznie do samego upadku w V w. n.e..

Rządy Oktawiana Augusta – Polityka Kulturalna

Jednym z podstawowych celów Augusta było przywrócenie dawnych obyczajów rzymskich oraz kultów religijnych. Dążył do przywrócenia dawnego tradycyjnego modelu rodzinny wraz z jej moralnością. Dbał o odbudowę zniszczonych i zaniedbanych świątyń oraz o przywrócenie zamierających kultów i obrzędów.

August często też wykorzystywał w celu promowania swojej osoby zaprzyjaźnionych poetów i pisarzy, którzy przedstawiali go jako wybawiciela Rzymu. Pozwalał również obdarzać się czcią boską, zwłaszcza na prowincjach, łącząc ją z kultem bogini Romy.

Polecamy również:

  • Bitwa w Lesie Teutoburskim - przyczyny, przebieg, skutki

    Podczas podporządkowywania sobie kolejnych plemion germańskich, Oktawian August – w celu zapewnienia spokoju na tych obszarach, zabierał synów wodzów poszczególnych plemion jako zakładników. Jednym z takich dzieci był Arminiusz, syn wodza Cherusków. Został zabrany do Rzymu i... Więcej »

  • Pokój rzymski - Pax Romana - historia, definicja, znaczenie

    Pax Romana – „Pokój rzymski" oznaczał okres pokoju wewnątrz i na zewnątrz imperium rzymskiego. Termin odnosi się zasadniczo do I i II wieku n.e., w czasie kiedy obszar zajmowany przez Rzym był największy, a ekspansja militarna ograniczona do potrzebnego minimum. W ówczesnym czasie władza... Więcej »

  • Rządy Oktawiana Augusta - ocena

    Prawdopodobnie najlepszą oceną rządów Oktawian Augusta będzie definicja Pax Romana (pokoju rzymskiego) określanego również jako Pax Augusta – wprowadzony przez pierwszego cesarza oznaczał pokój wewnątrz i na zewnątrz imperium rzymskiego, kiedy to obszar zajmowany przez Rzym był... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24