Rozpuszczalność soli

Rozpuszczalność soli, oznaczana zwykle symbolem Rw, to maksymalna ilość soli, jaką można rozpuścić w określonej (np. 100g) ilości rozpuszczalnika, w danej temperaturze. Rozpuszczalność może być wyrażona wagowo – w gramach soli na 100g rozpuszczalnika lub za pomocą stężenia molowego nasyconego roztworu danej soli. Roztwór nasycony to taki, w którym w danej temperaturze nie można rozpuścić już więcej danej substancji. Rozpuszczalność soli zależy od jej struktury, temperatury oraz od obecności innych substancji w roztworze (efekt solny, efekt wspólnego jonu).

Proces rozpuszczania

Na proces rozpuszczania soli składają się dwa zjawiska, które zachodzą równolegle: dysocjacja soli na kationy i aniony oraz solwatacja – otoczenie powstających jonów przez oddziałujące z nimi cząsteczki rozpuszczalnika. Sumarycznie, proces ten można przedstawić równaniem (1), gdzie po lewej stronie mamy nierozpuszczoną sól K_xA_y  w stanie stałym, natomiast po prawej – solwatowane jony  K^{n+ i A^{m-.

K_xA_y_(s) \Leftrightarrow xK^{n+} + yA^{m- (1)

Proces rozpuszczania soli jest procesem odwracalnym, może zachodzić w obydwie strony – w kierunku dysocjacji soli na jony i rozpuszczania (w równaniu (1) – w prawo), a także w kierunku łączenia się jonów i wytrącania stałej soli K_xA_y  (w równaniu (1) – w lewo). Stała równowagi tego procesu, opisana równaniem (2) nosi nazwę iloczynu rozpuszczalności, oznaczanego symbolem I_r lub K_{so}. Wartość iloczynu rozpuszczalności, tak jak rozpuszczalność, zależy od temperatury.

Ir = [Kn^+]^x[Am^-]^y (2)

Znając wartość iloczynu rozpuszczalności soli w danej temperaturze, możemy obliczyć jej rozpuszczalność.

Zależność rozpuszczalności od temperatury

Dla większości soli, rozpuszczalność rośnie wraz ze wzrostem temperatury, a różnica ta może być bardzo znaczna. Zależność rozpuszczalności od temperatury pozwala na oczyszczanie soli przez krystalizację: najpierw przygotowuje się nasycony roztwór soli w wysokiej temperaturze, szybko sączy przez bibułę filtracyjną żeby usunąć nierozpuszczone zanieczyszczenia, a następnie schładza roztwór. W miarę schładzania, rozpuszczalność soli maleje i roztwór staje się roztworem przesyconym (czyli takim, w którym rozpuszczone jest więcej soli niż może rozpuścić się w danej temperaturze). Roztwór przesycony jest nietrwały – sól zaczyna wytrącać się w postaci osadu tak, aby stężenie roztworu spadło do stężenia roztworu nasyconego w danej (niższej) temperaturze. Rozpuszczone zanieczyszczenia nie wytrącają się razem z substancją oczyszczaną, ponieważ roztwór nie jest względem nich nasycony. Po oddzieleniu osadu od roztworu otrzymujemy oczyszczoną sól.

Zależność rozpuszczalności od obecności innych soli w roztworze

Oprócz temperatury, na rozpuszczalność soli wpływa również obecność w roztworze innych substancji (kwasów, zasad lub innych soli).

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29