Budowa atomu – chemia

Budowa atomu

Budowę atomu ustalono na drodze licznych doświadczeń, przeprowadzonych przez m.in. Josepha Thomsona, Ernesta Rutherforda i Jamesa Chadwicka, które pozwoliły zidentyfikować trzy podstawowe cząstki budujące atom: proton, neutron, elektron. Proton i neutron wchodzą w skład jądra atomowego i określane są mianem nukleonów.

Cząstki elementarne

Podstawowe symbole i własności fizyczne cząstek elementarnych zebrano w poniższej tabeli. Międzynarodowa jednostka masy atomowej to unit, jest oznaczana symbolem u i jest równa 1,66057 \cdot 10^{-27} kg, co odpowiada \frac{1}{12}  masy atomu węgla 12C.

Czątki elementarne


Atom to indywiduum elektrycznie obojętne. Składa się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i otaczających je ujemnie naładowanych elektronów. Liczba protonów i elektronów w atomie jest równa, co gwarantuje jego elektroobojętność. Indywiduami posiadającymi ładunek elektryczny są jony - dodatnie kationy i ujemne aniony, które mają odpowiednio mniej lub więcej elektronów od protonów.

Atomy poszczególnych pierwiastków chemicznych różnią się między sobą liczbą protonów w jądrze. Nuklid to zbiór atomów o identycznej budowie. Atomy posiadające tę samą liczbę protonów a inną liczbę neutronów w jądrze atomowym nazywamy izotopami, natomiast pierwiastki różniące się liczbą protonów i posiadające tę samą liczbę neutronów to izotony. Izobary to z kolei pierwiastki o tej samej liczbie masowej, ale różniące się liczbami atomowymi.

Liczba atomowa

Liczba atomowa (porządkowa) to liczba protonów w jądrze atomu. Oznaczamy ją literą Z. Liczba ta jest ściśle związana z miejscem danego pierwiastka w układzie okresowym.

Liczba masowa

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli masa elektronu jest znikoma w porównaniu do masy  protonu i neutronu. Dlatego o masie atomu decyduje liczba protonów i neutronów w jądrze i jest określana liczbą masową – oznaczana jest literą A.Przykład:

Skład atomu (liczbę masową i atomową) podaje się w postaci wskaźników po lewej stronie symbolu pierwiastka:

{\bf_{Z}^{A}\textrm{E}}

np._{1}^{1}\textrm{H}, _{8}^{16}\textrm{O} 
, _{6}^{13}\textrm{C}

Taki zapis umożliwia podanie ilości cząstek elementarnych w atomach powyższych pierwiastków.

Atom wodoru  zawiera jeden proton i jeden elektron oraz zero neutronów.

Atom węgla  zawiera 6 protonów i sześć elektronów oraz  7 neutronów (liczba neutronów jest równa A-Z =13-6=7) jest to przykład jednego z trzech  izotopów  węgla.

Polecamy również:

 • Budowa jądra atomowego – chemia

  W roku 1911 fizyk E. Rutherford eksperymentalnie dowiódł istnienia jądra atomowego. Z doświadczenia, które przeprowadzi, wynikało, że masa i cały dodatni ładunek atomu skupione są w bardzo małej objętości, którą później nazwano jądrem atomu. Więcej »

 • Orbitale atomowe – chemia

  Do opisu zachowania się elekktronu w atomie nie można stosować ani klasycznych ani relatywistycznych równań ruchu. Ponieważ cząstki mają niewielką masę wykazują dualizm korpuskularno falowy. Dlatego też do opisu zachowania się elektronu w atomie stosuje się równania falowe zwane tez równaniem... Więcej »

 • Układ okresowy pierwiastków - opis

  Układ okresowy pierwiastków jest podstawą systematyki pierwiastków chemicznych. Twierdzenie o tym, że właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków zmieniają się okresowo, nosi nazwę prawa okresowości i zostało sformułowane pod koniec XIX w. niezależnie przez dwóch... Więcej »

 • Zmiany właściwości pierwiastków a układ okresowy

  Prawo okresowosci: "pierwiastki chemiczne ułożone zgodnie ze wzrastająca liczbą atomową wykazują okresowe powtarzanie się właściwości" D. Mendelejew Więcej »

 • Czym są pierwiastki, izotopy, izotony i izobary?

  Nuklid to zbiór atomów, których jądro atomowe posiada określoną liczbę protonów oraz neutronów. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42