Budowa atomu – chemia

Budowa atomu

Budowę atomu ustalono na drodze licznych doświadczeń, przeprowadzonych przez m.in. Josepha Thomsona, Ernesta Rutherforda i Jamesa Chadwicka, które pozwoliły zidentyfikować trzy podstawowe cząstki budujące atom: proton, neutron, elektron. Proton i neutron wchodzą w skład jądra atomowego i określane są mianem nukleonów.

Cząstki elementarne

Podstawowe symbole i własności fizyczne cząstek elementarnych zebrano w poniższej tabeli. Międzynarodowa jednostka masy atomowej to unit, jest oznaczana symbolem u i jest równa 1,66057  \cdot  10^{-27} kg, co odpowiada  \frac{1}{12}  masy atomu węgla 12C.

Czątki elementarne


Atom to indywiduum elektrycznie obojętne. Składa się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i otaczających je ujemnie naładowanych elektronów. Liczba protonów i elektronów w atomie jest równa, co gwarantuje jego elektroobojętność. Indywiduami posiadającymi ładunek elektryczny są jony - dodatnie kationy i ujemne aniony, które mają odpowiednio mniej lub więcej elektronów od protonów.

Atomy poszczególnych pierwiastków chemicznych różnią się między sobą liczbą protonów w jądrze. Nuklid to zbiór atomów o identycznej budowie. Atomy posiadające tę samą liczbę protonów a inną liczbę neutronów w jądrze atomowym nazywamy izotopami, natomiast pierwiastki różniące się liczbą protonów i posiadające tę samą liczbę neutronów to izotony. Izobary to z kolei pierwiastki o tej samej liczbie masowej, ale różniące się liczbami atomowymi.

Liczba atomowa

Liczba atomowa (porządkowa) to liczba protonów w jądrze atomu. Oznaczamy ją literą Z. Liczba ta jest ściśle związana z miejscem danego pierwiastka w układzie okresowym.

Liczba masowa

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli masa elektronu jest znikoma w porównaniu do masy  protonu i neutronu. Dlatego o masie atomu decyduje liczba protonów i neutronów w jądrze i jest określana liczbą masową – oznaczana jest literą A.Przykład:

Skład atomu (liczbę masową i atomową) podaje się w postaci wskaźników po lewej stronie symbolu pierwiastka:

{\bf_{Z}^{A}\textrm{E}}

np._{1}^{1}\textrm{H}, _{8}^{16}\textrm{O} 
, _{6}^{13}\textrm{C}

Taki zapis umożliwia podanie ilości cząstek elementarnych w atomach powyższych pierwiastków.

Atom wodoru  zawiera jeden proton i jeden elektron oraz zero neutronów.

Atom węgla  zawiera 6 protonów i sześć elektronów oraz  7 neutronów (liczba neutronów jest równa A-Z =13-6=7) jest to przykład jednego z trzech  izotopów  węgla.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
ten tekst bardzo mi pomógł
kasia • 2020-09-27 19:37:37
zarombiste dziękuje
ananasik • 2020-09-27 16:02:40
git
maniu1260 • 2020-09-27 10:18:26
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26