Rozpoznawanie gleb występujących w Polsce

Rozpoznaj typy gleb na podstawie podanych informacji oraz nazwij poziomy genetyczne oznaczone literami.

1. Gleby te posiadają dobrze wykształcony profil glebowy. Mogą być wytworzone są z materiału ilastego, z glin zwałowych lub z piasków zalegających na glinach. Występuje w nich charakterystyczny proces związany z przemieszczaniem drobnych frakcji ilastych do niższego poziomu, w którym są one akumulowane. Sekwencja poziomów genetycznych jest następująca: (O-)A-Et-Bt-C

2. Gleby te należą do najżyźniejszych gleb w Polsce i posiadają głęboki poziom próchniczny - co jest ich cechą charakterystyczną. Zostały one wytworzone na utworach lessowych. Sekwencja poziomów genetycznych jest następująca: Ap-A-AC-C(c)k

3. Gleby te, o uziarnieniu piaszczystym (przeważnie piasek słabogliniasty lub luźny) mają niską wartość dla produkcji rolniczej. Poziom diagnostyczny w tych glebach, który jest przejawem wietrzenia in situ, ma charakterystyczną ciemnopomarańczową barwę. Sekwencja poziomów genetycznych jest następująca: O-A-Bv-C


Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
27.09.2020 10:52

1. Gleba płowa, w której zachodzi proces lessiważu (płowienia), czyli przemieszczania drobnych frakcji ilastych, z poziomu luvic do niżej położonego poziomu argic.

(O-)A-Eet-Bt-C: poziom organiczny (O-), poziom próchniczny A,  poziom wymywania frakcji ilastej Eet (luvic), poziom iluwialny Bt (argic), poziom skały macierzystej


2. Czarnoziemy, które posiadają bardzo głęboki poziom próchniczny o czarnej barwie, wynikający z dużej zawartości dobrze zhumufikowanej materii organicznej, o dobrze wykształconej strukturze gruzełkowej.

Ap-A-AC-C(c)k: poziom płużny Ap, poziom próchniczny A, poziom diagnostyczny mollic AC, poziom skały macierzystej bogatej w węglan wapnia C(c)k


3. Gleba rdzawa, w której pod powierzchniowym poziomem próchnicznym występuje poziom rdzawienia, w obrębie którego na ziarnach mineralnych gleby tworzą się otoczki półtoratlenków o charakterystycznej rdzawej lub rdzawobrunatnej barwie.

O-A-Bv-C: poziom organiczny O, poziom próchniczny A, poziom diagnostyczny sideric (Bv), poziom skały macierzystej C


Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza