Suburbanizacja oraz jej konsekwencje

Wyjaśnij czym jest zjawisko suburbanizacji i wskaż, jakie może powodować negatywne konsekwencje dla obszaru, w którym ten proces zachodzi.

 

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
23.02.2020 11:48

Zjawisko suburbanizacji wiąże się z intensywnym rozwojem przestrzennym obszarów wokół dużych i bardzo dużych miast, prowadząc w efekcie do wykształcenia się ich stref podmiejskich. Zjawisko to jest wynikiem dynamicznego procesu osiedlania się ludności poza granicami miasta, co wiąże się z intensywnym zagospodarowaniem przestrzeni (najczęściej terenów porolnych) na cele budownictwa mieszkaniowego, zakładów przedsiębiorstw, infrastruktury komunikacyjnej i obiektów publicznych, czy też obiektów handlowych. Proces suburbanizacji bardzo często prowadzi do jednoczesnego wyludniania się dużych ośrodków miejskich (a przynajmniej ich centralnych części) i zagęszczenia ludności na terenach gmin sąsiadujących z tymi miastami – czyli jest wynikiem migracji mieszkańców miast na tereny podmiejskie. Generalnie można przyjąć założenie, że im miasto jest silniej rozwinięte gospodarczo, a także oferuje dostęp do renomowanych uniwersytetów, prestiżowych instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych, czy też wysoko rozwiniętych usług publicznych – tym posiada bardziej rozbudowaną strefę podmiejską i mocniej oddziałuje na otoczenie.

Konsekwencje procesu suburbanizacji:

- punktowe rozproszenie zabudowy na dużym obszarze, co prowadzi do powstawania nieładu przestrzennego i niekontrolowanego "rozlewania się" zabudowy.

- wysoki stopień przekształcenia terenów rolnych i leśnych, który wymaga bardzo dużych nakładów inwestycyjnych w celu zapewnienia ich obsługi pod kątem dostępu m. in. do: komunikacji, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, linii energetycznych, a także ich późniejszego utrzymania.

- zmniejszenie udziału terenów rolnych i leśnych, co przekłada się na ograniczanie powierzchni pod uprawy zbóż, owoców i warzyw, a także pod zalesianie.

- duże uzależnienie mieszkańców stref podmiejskich od posiadania własnych środków pojazdów w codziennym przemieszczaniu się do pracy i szkoły, a także w sytuacji potrzeby skorzystania z innych usług – na terenie miast rdzeniowych, co prowadzi do wzmożonego ruchu i kongestii systemu drogowego w miastach, przyczyniając się tym samym do wzrostu niskiej emisji.

- wyludnianie się miast, co przekłada się na zmniejszenie ich dochodów z tytułu udziału we wszelkiego rodzaju podatkach odprowadzanych przez mieszkańców – przy nieustannej potrzebie zapewniania bardzo dobrego dostępu do usług publicznych oraz infrastruktury, z której korzystają również mieszkańcy stref podmiejskich.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza