Jakie są rodzaje zanieczyszczeń środowiska?

Zanieczyszczeniem środowiska określa się sytuację wprowadzenia do środowiska naturalnego (powietrza, wody lub gruntu) czynników negatywnie wpływających na jego stan. Zanieczyszczenia można podzielić ze względu na ich źródło na naturalne (np. wulkany) oraz sztuczne (antropogeniczne). Początkiem wzmożonego skażenia antropogenicznego była rewolucja przemysłowa, która miała miejsce pod koniec XIX w. Wtedy to za sprawą skonstruowania m.in. silnika spalinowego rozpoczęto masową eksploatację zasobów naturalnych (ropy, węgla) i uwalnianie do środowiska ubocznych produktów ich przetwarzania. W kolejnych dekadach prężnie rozwijające się przemysły chemiczny, metalurgiczny, elektromaszynowy, paliwowo-energetyczny stały się ogromnymi emitorami zanieczyszczeń do środowiska.

Zanieczyszczenia środowiska dzieli się ze względu na miejsce ich występowania na zanieczyszczenia powietrza, wód oraz gleby.

Zanieczyszczeniami powietrza są wszelkie substancje zawieszone w atmosferze – związki chemiczne oraz ciała stałe, których koncentracja i okres występowania prowadzi do negatywnych skutków dla ożywionej i nieożywionej części przyrody. Do najważniejszych zanieczyszczeń powietrza zalicza się: dwutlenek siarki, tlenki azotu, benzopireny, tlenek węgla, dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów i pyły zawieszone. Skutkami zanieczyszczenia powietrza są: kwaśne deszcze (tlenki kwasowe), dziura ozonowa (freony), smog (pył zawieszony, tlenki węgla oraz siarki) oraz efekt cieplarniany (dwutlenek węgla, metan).

Zanieczyszczenia wody definiuje się jako zmiany cech fizycznych, chemicznych oraz biologicznych wody, które negatywnie wpływają na żyjące w niej organizmy oraz uniemożliwiają wykorzystanie jej do celów sanitarnych oraz pitnych. Głównymi zanieczyszczeniami wody są pestycydy, węglowodory, metale ciężkie oraz fenole. Ich źródłem jest m.in. transport wodny, rolnictwo, odpady komunalne i przemysłowe. Dodatkowe zakłócenie obiegu wody w przyrodzie, wywołane np. wycinką lasów, urbanizacją, uprawa rolną, zwiększa obciążenie wody zanieczyszczeniami i prowadzi np. do obumierania roślin i zatruwania zwierząt.

Zanieczyszczenie gleby prowadzi do takich zmian cech, że uniemożliwia jej normalne użytkowanie. Najważniejszymi źródłami zanieczyszczeń gleby jest transport lądowy oraz rolnictwo. Do głównych zanieczyszczeń zalicza się metale ciężkie i nawozy sztuczne. Skutkiem zanieczyszczenia jest spadek urodzajności, zakłócony przebieg wegetacji roślin czy nawet korozję fundamentów budynków. Zdeponowane w glebie zanieczyszczenia w łatwy sposób mogą zostać wymyte przez wody opadowe i doprowadzić do zanieczyszczenia okolicznych zbiorników wodnych.

Polecamy również:

  • Właściwości gleby

    Gleba to zewnętrza warstwa skorupy ziemskiej. Jest układem trójfazowym składającym się ze zwietrzeliny skalnej, materii organicznej, wilgoci oraz powietrza. Gleba powstaje ze skały macierzystej poddanej procesom glebotwórczym. Czas i przebieg tych procesów uzależniony jest od rodzaju... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24