Na czym polega dysocjacja elektrolityczna?

Dysocjacja elektrolityczna to rozpad cząsteczek elektrolitu na swobodne jony pod wpływem rozpuszczalnika polarnego (najczęściej wody). Proces ten jest samorzutny i korzystny energetycznie. Jony powstałe podczas dysocjacji są otaczane przez cząsteczki rozpuszczalnika (ulegają solwatacji). Dysocjacji elektrolitycznej podlegają substancje o budowie jonowej - kwasy, zasady, sole. Elektrolity mocne ulegają całkowitej (i nieodwracalnej) dysocjacji - wszystkie ich cząsteczki występują w postaci jonowej. Elektrolity słabe dysocjują tylko w pewnej części i im niższe stężenie ich roztworu, tym więcej cząsteczek ulega rozpadowi. Stosunek liczby cząsteczek  zdysocjowanych do liczby cząsteczek elektrolitu w roztworze nazywany jest stopniem dysocjacji (α) i jest ważnym wskaźnikiem mocy elektrolitu.

Stopień dysocjacji przyjmuje wartości od 0 do 1 (lub od 0% do 100%), gdzie 1 oznacza, że wszystkie cząsteczki wprowadzone do wody uległy dysocjacji (elektrolit mocny) a 0, że żadna cząsteczka nie zdysocjowała.

Wzory na stopień dysocjacji mają postać:

gdzie nz to liczba cząsteczek zdysocjowanych, nw liczba wszystkich cząsteczek, Cz to stężenie molowe cząsteczek zdysocjowanych, a C0 to początkowe stężeniem molowe. 

Dla jednoprotonowych kwasów i jednowodorotlenowych zasad wzory na stopień utlenienia można zapisać jako:

gdzie [H+] i [OH-] to odpowiednio stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych.

Stopień dysocjacji zależy od:

- rodzaju elektrolitu,

- rodzaju rozpuszczalnika,

- temperatury (gdy temp. rośnie, rośnie stopień dysocjacji),

- stężenia elektrolitu (gdy stężenie rośnie, stopień dysocjacji maleje).

Dysocjacja elektrolitów słabych ma charakter odwracalny:

Ustala się w niej stan równowagi dynamicznej, który opisuje stała dysocjacji elektrolitycznej (Kd):

gdzie [A+], [B-], [AB] to stężenie molowe jonów oraz cząsteczek niezdysocjowanych.

Stała dysocjacji zależy od:

- rodzaju elektrolitu,

- rodzaju rozpuszczalnika,

- temperatury (gdy temp. rośnie, rośnie również stała).

Dla substancji dysocjujących wielostopniowo stopień i stała dysocjacji są największe w pierwszym etapie procesu. Oznacza to, że dysocjacja zachodzi najintensywniej na samym początku.

Polecamy również:

  • Jak brzmi prawo rozcieńczeń Ostwalda?

    Ważnym zagadnieniem dotyczącym dysocjacji elektrolitycznej jest również prawo rozcieńczeń Ostwalda, które określa zależność pomiędzy stopniem, stałą równowagi i stężeniem początkowym elektrolitu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58