Na czym polega chromatografia, elektroforeza i ekstrakcja?

Chromatografia to metoda analityczna służąca do badania składu mieszanin związków chemicznych oraz ich rozdziału. Istnieje kilkanaście rodzajów technik chromatograficznych, jednak każda z nich opiera się na takich samych założeniach. Rozdział mieszaniny zachodzi poprzez nałożenie badanej mieszaniny na złoże (fazę stacjonarną), która oddziałuje z substancjami znajdującymi się w mieszaninie i wymycie ich za pomocą eluentu (fazy ruchomej), która również oddziałuje ze związkami z mieszaniny. Siła oddziaływania wymywanych związków chemicznych z obiema fazami jest indywidualna dla każdego z nich, co sprawia, że są one wydobywane ze złoża w różnym czasie (dzięki temu zachodzi ich rozdział).

Chromatografię można podzielić na:
adsorpcyjną, w której rozdzielanie odbywa się w wyniku różnego powinowactwa adsorpcyjnego składników mieszaniny do powierzchni fazy stacjonarnej,
podziałową, w której rozdzielanie związane jest z różnymi wartościami współczynnika podziału składników mieszaniny między dwie niemieszające się fazy,
jonowymienną, w której podstawą rozdzielania są różnice w sile oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy jonami z roztworu a jonami związanymi z fazą stacjonarną (zwaną jonitem).
sitową, zwaną inaczej chromatografią żelową lub sączeniem molekularnym, w której o rozdzielaniu składników mieszaniny decydują rozmiary cząsteczek.

Elektroforeza jest to zjawisko przemieszczania się cząsteczek obdarzonych ładunkiem elektrycznym pod wpływem pola elektrycznego. Ruch w kierunku anody nazywany jest anaforezą, a w kierunku katody – kataforezą. Zjawisko to jest szeroko stosowane w technikach analitycznych chemii czy biologii molekularnej. Służy do rozdziału mieszanin (np. kwasów nukleinowych, białek) na frakcje różniące się ładunkiem elektrycznym, a tym samym wielkością cząsteczki – ruchliwość elektroforetyczna jest wprost proporcjonalna do ładunku elektrycznego cząsteczki i odwrotnie proporcjonalna do jej wielkości (oraz kształtu). Wyróżnia się m.in. elektroforezę żelową, w której ruch cząsteczek odbywa się w żelu agarozowym, skrobiowym czy poliakrylamidowym lub elektroforezę kapilarną, gdzie cząsteczki rozdzielane są w długiej kwarcowej kapilarze.

Ekstrakcja to proces polegający na wyodrębnieniu składnika lub składników z mieszaniny za sprawą dyfuzji do cieczy lepiej rozpuszczającej te związki. Wyróżnia się ekstrakcję ciecz-ciecz oraz ciecz-ciało stałe, która nazywana jest również ługowaniem. Wydajność ekstrakcji zależy w dużej mierze od rodzaju rozpuszczalników oraz temperatury i samej techniki, jaką jest wykonywana.

Polecamy również:

  • Metody rozdzielania mieszanin

    Mieszaniny występujące w przyrodzie można podzielić na dwa główne rodzaje: mieszaniny jednorodne- jest to rodzaj mieszanin w których gołym okiem nie jesteśmy w stanie wyróżnic składników np. powietrze. mieszaniny niejednorodne- jest to taki rodzaj mieszanin w których łatwo... Więcej »

  • Analiza kationów

    Wykrywanie rodzaju kationów obecnych w roztworze jest częscią analizy jakosciowej. Podstawą takiej analizy jest wprowadzenie do roztworu zawierającego mieszaninę nieznanych jonów odpowiednich odczynników, którę powodują wytrącanie lub rozpuszczanie osadów, wydzielnie gazów... Więcej »

  • Analiza anionów

    Analiza jakosciowa roztworu mająca na celu identyfikacje pierwisatków o własciwosciwościach niemetalicznych sprowadza się do analizy anionów, poniewaz niemetale występują w roztworach formie anionów. Brak jednak jednolitego i pełnego schematu analizy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Bardzo prosty
Oliwia • 2021-01-26 06:11:42
wspaniałe, jestem fanką
KAsia • 2021-01-25 21:06:28
Koks streszczenie
Kid • 2021-01-25 19:32:57
w szkole sprawiedliwość powinna być
e-nauka • 2021-01-25 15:05:17
exstra pomogło mi w pracy z historii!
kokoszka124 • 2021-01-25 12:19:04