Islam, muzułmanie w Polsce

Pierwsi wyznawcy islamu dotarli na ziemie polskie już we wczesnym średniowieczu. Byli to kupcy i podróżnicy arabscy, co potwierdzają archeologiczne znaleziska monet wybijanych przez władców muzułmańskich. Sama historia islamu na ziemiach polskich zaczęła się jednak dopiero pod koniec XIV w., kiedy książę Witold (1350-1430) zezwolił Tatarom ze Złotej Ordy, pełniącym u niego służbę, na osiedlenie się na pograniczu litewsko-krzyżackim.

Obecność Tatarów na ziemiach polskich miała przez wieki charakter wojskowy. Tworzyli oni oddzielne chorągwie i walczyli w większości wojen, jakie toczyły Polska i Litwa (m.in. w II wojnie światowej). Słynęli przy tym męstwem i walecznością. W zamian pozwolono im trwać przy wierze przodków, wychowywać w niej dzieci, wznosić meczety (Bohoniki, Kruszyniany), zakładać cmentarze oraz odprawiać modlitwy. Dopiero jednak Konstytucja 3 Maja 1791 r. potwierdziła ich wolność wyznania, natomiast Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r. dała muzułmanom pełnie praw politycznych.

To przede wszystkim wyznawcy islamu pochodzenia tatarskiego zasilają szeregi utworzonego w 1925 r. Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Został on zarejestrowany w 1936 r. i działa do dziś. Jest najstarszą muzułmańską grupą wyznaniową w Polsce i reprezentuje odłam sunnicki. Zajmuje się nie tylko organizacją życia religijnego wyznawców islamu, ale też działalnością kulturalną i wydawniczą. Na czele Związku stoi Najwyższe Kolegium Muzułmańskie będące organem wykonawczym, natomiast organem ustawodawczym jest Wszechpolski Kongres Muzułmański. Zwierzchnikiem organizacji jest obecnie mufti Tomasz Miśkiewicz.

Muzułmański Związek Religijny w RP skupia ponad 1,1 tys. Członków (dane z 2011 r.). Posiada trzy meczety: w Bohonikach, Kruszynianach i Gdańsku (otwarty w 1990 r.). W kilku innych miastach znajdują się także jego centra islamskie oraz domy modlitwy. Główna siedziba Muzułmańskiego Związku Religijnego znajduje się natomiast w Białymstoku.

Do lat osiemdziesiątych XX wieku polskimi muzułmanami byli niemal wyłącznie Tatarzy. W drugiej połowie XX w. do Polski zaczęli napływać nowi przybysze z krajów muzułmańskich. Byli to głównie Arabowie podejmujący studia na polskich uczelniach, w mniejszym stopniu imigranci. Wielu z nich postanowiło pozostać w Polsce na stałe, tworząc nowe lokalne społeczności muzułmańskie. Owych muzułmanów napływowych, a także polskich konwertytów, skupia przede wszystkim Liga Muzułmańska, organizacja zarejestrowana w 2004 r.

Tak jak Muzułmański Związek Religijny w RP, Liga Muzułmańska reprezentuje odłam sunnicki. Obecnie posiada oddziały prawie we wszystkich województwach. Prowadzi także działalność oświatowo-wychowawczą. Według danych z 2011 r. do Ligii należy około 4 tysiące wyznawców islamu. Główna siedziba organizacji znajduje się w Warszawie. Wśród swoich podstawowych celów Ligia muzułmańska wymienia m.in. koordynację życia religijnego muzułmanów oraz reprezentowanie interesów wyznawców islamu na forum krajowym i międzynarodowym. Są one zatem zbieżne z celami Muzułmańskiego Związku Religijnego. Przy czym członkami Ligii Muzułmańskiej mogą być nie tylko polscy obywatele czy osoby posiadające kartę stałego pobytu, lecz także osoby z prawem pobytu czasowego. Aktualnie Liga Muzułmańska nie posiada żadnego meczetu.

Organizacją reprezentującą muzułmanów wyznających szyicką odmianę islamu jest Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Powstało ono w 1937 r. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. W 2011 r. skupiało 60 członków. Polscy szyici to zarówno przybysze z różnych krajów muzułmańskich jak i polscy konwertyci. Jako związek wyznaniowy Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej zostało zarejestrowane w 1989 r. Prowadzi działalność wydawniczą; wydaje m.in. „Rocznik Muzułmański”. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach i sesjach naukowych oraz spotkaniach ekumenicznych.

Muzułmanie w Polsce stanowią niewielką liczebnie mniejszość religijną. Współcześnie w naszym państwie mieszka (według różnych szacunków) od 15-25 tys. wyznawców islamu, co razem w odniesieniu do ogółu ludności kraju stanowi około 0,06–0,08 procent. Najliczniejsze grupy narodowe wśród muzułmanów to: Egipcjanie, Palestyńczycy i Turcy (wielu mieszka w Warszawie). W ostatnich latach można zaobserwować także spory napływ Czeczenów. Dzisiaj muzułmańscy przybysze to w większości uchodźcy polityczni oraz ludzie biznesu.

Co roku 26 stycznia obchodzony jest dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Główne uroczystości mają miejsce w Warszawie w jezuickim kościele św. Andrzeja Boboli. Oprócz przedstawicieli religijnych obu stron biorą w nich udział także dyplomaci z państw muzułmańskich. Spotkania te dzielą się na część oficjalną z przemówieniami oraz część modlitewną, w trakcie której czytane jest Pismo św. i recytowany Koran.  Od 1997 r. działa także Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, której członkami są ze strony muzułmańskiej Tatarzy.  

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24