Kobiety w islamie - Religia

Na Zachodzie dominuje pogląd, że muzułmanka to kobieta zniewolona i pozbawiona wszelkich praw. Tymczasem rola i miejsce kobiety w islamie zależy nie tylko od uwarunkowań religijnych, ale również od uwarunkowań kulturowych i ortodoksyjności kraju, w którym mieszka. Trzeba bowiem pamiętać, że chociaż pozycja kobiet została określona w Koranie i Sunnie, to jednak interpretacja zawartych w nich zakazów i nakazów zależy od konkretnej szkoły prawnej (łącznie jest ich pięć; cztery sunnickie i jedna szyicka).

Nie ma wątpliwości, że porównując status, jaki kobieta miała w epoce przedmuzułmańskiej z pozycją, jaką nadał jej islam, jej sytuacja uległa poprawie. Razem z wprowadzeniem nowej religii zniesiono m.in. zwyczaj „wadu", czyli zabijania niemowląt płci żeńskiej, małżeństwa czasowe (są jeszcze legalne w szyizmie) oraz ograniczono liczbę żon do czterech.

Islam w przeciwieństwie do chrześcijaństwa nie obciąża kobiet odpowiedzialnością za wygnanie człowieka z owego Raju. W religii muzułmańskiej podkreśla się, że Adam i Ewa splamili się grzechem wspólnie i wspólnie zasłużyli na karę. Ewa w interpretacji islamu nie jest kusicielką i archetypem kobiety zwodniczej.

W sprawach wiary panuje absolutna równość między mężczyzną i kobietą wobec Boga: „Ktokolwiek pełni dobre dzieła – mężczyzna czy kobieta – i jest wierzącym – tacy wejdą do Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla" (Koran 4:124). Muzułmański raj czeka zatem wyznawców islamu obojga płci. Warunkiem zbawienia jest wypełnianie obowiązków religijnych. Są one wspólne dla kobiet i dla mężczyzn. Allah wymaga od nich: uznania Go za jedynego Boga, modlitwy, postu, jałmużny i odprawienia pielgrzymki do Mekki. Pobożność otwiera zatem bramy raju, bez względu na płeć.

Wspólne obowiązki religijne nie są jednak równoznaczne ze wspólnymi obowiązkami oraz funkcjami społecznymi. Wyższość mężczyzny nad kobietą jest akcentowania w Koranie wielokrotnie. W świetle islamu kobieta przedstawiana jest jako istota bezbronna i potrzebująca wsparcia. Obowiązkiem ojca, a później męża jest zapewnienie jej opieki, bezpieczeństwa, zaspokajanie potrzeb materialnych, a także czuwanie nad jej postępowaniem.

W świetle islamu wyższość mężczyzny nad kobietą wynika z jego przewagi materialnej i fizycznej oraz odpowiedzialności za partnerkę. Jest on także dla niej autorytetem moralnym. Z kolei muzułmanka powinna być posłuszna i oddana mężowi (który ma prawo owo posłuszeństwo wymusić nawet przy użyciu siły) oraz rodzinie. Jej priorytetowym obowiązkiem jest czuwanie nad ogniskiem domowym i wychowywanie dzieci.

Pozycja kobiety-matki jest w islamie bardzo wysoka i obdarzona ogromnym szacunkiem. Zgodnie bowiem z jednym z hadisów: „wobec mężczyzny największe prawa ma jego matka”. Kobieta nie ma natomiast obowiązku utrzymywać się sama czy też uczestniczyć finansowo w utrzymaniu rodziny nawet jeśli zarabia własne pieniądze. Należy też podkreślić, że macierzyństwo i opieka nad domem w kulturze islamu nie są postrzegane jako mniej znaczące niż kariera zawodowa. Muzułmanki mają także prawo do edukacji i mogą zdobywać wyższe wykształcenie.

Islam dopuszcza wielożeństwo, ale obecnie jest ono coraz rzadziej praktykowane ze względu na możliwości finansowe – mężczyzna musi utrzymać kobietę, którą poślubi, a poza tym wszystkie swoje żony traktować równo w aspekcie poświęconego im czasu i pieniędzy. W rzeczywistości to monogamia jest normą, a poligamia wyjątkiem. Poza tym muzułmanka może nie wyrazić zgody na małżeństwo męża z inną kobietą.

Kobieta ma prawo odmówić zamążpójścia. Nie może natomiast poślubić niemuzułmanina.

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
sdf
• 2023-12-09 16:26:23
eseba karai
• 2023-12-09 13:28:33
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13