Psalm jako gatunek biblijny - rodzaje psalmów

Gatunek biblijny

Psalm to gatunek o rodowodzie biblijnym, występuje zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Źródłosłów wywodzi się z greki: psalmos oznacza dosłownie „śpiew do wtóru harfy”, wskazuje więc, że utwór ten należy do liryki melicznej. Psalm jest odmianą poezji religijnej - ma charakter modlitwy przeznaczonej do śpiewania. Jak podaje „Słownik terminów literackich”, rozpoznawczą cechą psalmu jest przede wszystkim podniosły nastrój, nadający mu znamion hymnu.

Utwór ten ma charakter zrytmizowany i dzieli się na wersety. Cząstki te składają się z kilku części. Druga z nich jest najczęściej powtórzeniem, uzupełnieniem lub zaprzeczeniem części pierwszej. Taki zabieg stylistyczny nazywany jest paralelizmem składniowym lub tematycznym. Psalmy uważa się za arcydzieło poezji biblijnej. Największa grupa tych utworów została zgromadzona w „Księdze Psalmów”, której autorstwo przypisuje się Dawidowi.

Rodzaje psalmów

Wilfrid J. Harrington wyróżnia kilka typów psalmów. Po pierwsze psalmy błagalne (błagania indywidualnego i wspólnotowego), których wyróżnikiem jest trudna sytuacja podmiotu mówiącego, np. choroba, niebezpieczeństwo śmierci, fałszywe oskarżenie. Następną grupą są psalmy dziękczynne (dziękczynienia indywidualnego i narodowego). Kolejny typ stanowią psalmy pochwalne, skupiające się wokół wychwalania boskich przymiotów. Psalmy królewskie są skoncentrowane na królu Izraela, który jest postrzegany nie tylko jako świecki monarcha, ale również przedstawiciel Jahwe na ziemi. Ta grupa utworów ma najczęściej sens mesjaniczny (zapowiada przyjście Mesjasza). Ponadto psalmy królewskie są cennym źródłem wiedzy o obyczajowości i ceremoniałach na dworze żydowskich monarchów. Następnym rodzajem są psalmy Syjonu. Wiążą się one z centralnym ośrodkiem religijno-kulturowym Żydów, czyli Syjonem, gdzie znajdowała się Świątynia Salomona, a w niej Arka Przymierza. Pieśni te najczęściej towarzyszyły pielgrzymkom do miejsc świętych. Inną grupą są psalmy królowania Jahwe, które wychwalały Boga jako króla narodu Izraela, a wykonywano je głównie podczas ceremonii świątecznych. Wyróżnia się także psalmy mądrościowe, których dominującą cechą jest kategoria nagrody i kary za dobre lub złe czyny. Można także wyodrębnić psalmy pokutne i prorocze.

Polecamy również:

 • Psalm 1 - interpretacja i analiza

  Psalm 1 to utwór, którego semantyka skupia się wokół obrazu drogi. Motyw wędrówki jest metaforą ludzkiego życia. Tekst został skomponowany na zasadzie kontrastu. Mówi się tutaj bowiem o dwóch rodzajach dróg: pierwsza to ta, którą podążają ludzie pobożni, druga... Więcej »

 • Psalm 6 - interpretacja i analiza

  Psalm 6 można zaliczyć przede wszystkim do psalmów błagalnych, ponieważ jego głównym tematem jest prośba o ocalenie i zbawienie. Utwór posiada również cechy psalmu dziękczynnego, mowa w nim bowiem o modlitwie wysłuchanej. Więcej »

 • Psalm 8 - interpretacja i analiza

  Psalm 8 zalicza się do psalmów pochwalnych, ponieważ jego treścią jest wychwalanie przymiotów Boga. Ponadto pieśń ta ma również charakter dziękczynny, ze względu na podkreślenie dobrodziejstw, którymi Pan obdarza człowieka. Wilfrid J. Harrington zaznacza, że dziękczynienie i wychwalanie... Więcej »

 • Psalm 23 - interpretacja i analiza

  Psalm 23 to utwór dziękczynny i pochwalny. Jego główna myśl skupia się wokół wysławiania Boga ze względu na pomoc, jakiej udziela człowiekowi w szczególnie trudnych dla niego momentach. Pieśni można również przypisać funkcję dydaktyczną. Pokazuje ona bowiem, że postępowanie zgodne... Więcej »

 • Psalm 130 - interpretacja i analiza

  Psalm 130 nosi znamiona zarówno psalmu błagalnego, pochwalnego, jak i profetycznego. Podmiotem utworu jest bowiem człowiek wzywający boskiego miłosierdzia, ale jednocześnie wychwalający przymioty Pana i przewidujący jego zbawcze działanie w wymiarze całego narodu Izraela. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23