Czym są hydraty?

Hydraty zwane też wodzianami są strukturami nadcząsteczkowymi. Powstają na drodze hydratacji (uwodnienia) cząsteczek soli. Hydraty mają postać sieci krystalicznej z nieregularnie rozmieszczonymi w niej cząsteczkami wody. W większości przypadków woda nie tworzy z hydratowaną substancją wiązań kowalencyjnych czy koordynacyjnych, a utrzymuje się między jej cząsteczkami dzięki wiązaniom wodorowym. Woda zawarta w hydratach określana jest mianem wody krystalizacyjnej.

Większość hydratów jest nietrwała termicznie i w podwyższonej temperaturze przechodzi do form bezwodnych. Po ochłodzeniu sole takie dążą do ponownego uwodnianie, przez co są mocno higroskopijne. Hydraty są dobrze rozpuszczalne w wodzie, proces ten prowadzi do „uwolnienia” hydratujących cząsteczek wody z sieci krystalicznej soli.

We wzorach stechiometrycznych hydratów cząsteczki wody krystalizacyjnej zapisuje się po wzorze soli ze znakiem mnożenia: „• nH2O”, gdzie n oznacza liczbę cząsteczek wody przypadających na jedną cząsteczkę hydratowanej soli. W zależności od ilości cząsteczek wody wyróżnia się:

n = 1/2: hemihydrat

n = 1: monohydrat

n = 1½: seskwihydrat

n = 2: dihydrat

n = 3: trihydrat itd.

Często skutkiem hydratacji soli jest zmiana jej barwy. Zjawisko to jest wykorzystywane do wykrywania zawilgocenia środowiska, np. bezwodny chlorek kobaltu (II) zmienia barwę z niebieskiej do ciemnoróżowej, gdy ulega uwodnieniu.

W chemii organicznej hydratami nazywa się związki powstałe na skutek addycji wody. W związkach tych woda nie występuje jako cała cząsteczka, lecz jako osobne jony wodorowe H+ i wodorotlenowe OH-.

Przykładem znanego hydratu jest gips.

Polecamy również:

 • Typy wiązań chemicznych

  Podstawową przyczyną wiązania się atomów w cząsteczki jest dążenie do obniżenia energii układu.  Gilbert Lewis oraz Walter Kossel w latach 1915-16 niezależnie od siebie opublikowali elektronową teorię wiązania chemicznego. Zgodnie z założeniami tej teorii najniższą energię osiąga taki atom, który... Więcej »

 • Utlenianie i redukcja - przykłady

  Utlenianie i redukcja to procesy chemiczne, które zachodzą, kiedy między atomami lub cząsteczkami dochodzi do wymiany elektronów. Proces utleniania wiąże się z oddawaniem elektronów, natomiast redukcji – z przyjmowaniem elektronów przez atom lub cząsteczkę. Utlenianie i redukcja... Więcej »

 • Związki nieorganiczne – definicja, budowa

  Związki nieorganiczne, to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe, węglanowe i wodorowęglanowe (CO32- i HCO3-), tlenki węgla (CO i CO2) i węgliki (np. karbid – węglik wapnia,... Więcej »

 • Jakie są różnice między związkami jonowymi a kowalencyjnymi?

  Charakter wiązań chemicznych spajających atomy w związku w dużej mierze wpływa na cechy fizykochemiczne tego związku. Wyróżnia się dwa podstawowe typy wiązań: wiązania kowalencyjne, które powstają przez uwspólnienie elektronów walencyjnych oraz wiązania jonowe, które tworzą się... Więcej »

 • Czym są hydorkso- i wodorosole?

  Sole to grupa substancji chemicznych o budowie jonowej, które powstały na drodze reakcji kwasu nieorganicznego z wodorotlenkiem. Sole zawierają kationy metali pochodzące od wodorotlenku oraz aniony reszty kwasowe. Szczególnymi grupami soli są hydrokso- i wodorosole, które posiadają odpowiednio... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53