Czym są hydorkso- i wodorosole?

Sole to grupa substancji chemicznych o budowie jonowej, które powstały na drodze reakcji kwasu nieorganicznego z wodorotlenkiem. Sole zawierają kationy metali, pochodzące od wodorotlenku oraz aniony reszty kwasowe. Szczególnymi grupami soli są hydrokso- i wodorosole, które posiadają odpowiednio dodatkową grupę (grupy) -OH lub atom (atomy) wodoru. 

Wodorosole (nazywane również solami protonowymi lub kwaśnymi) powstają w reakcjach kwasów co najmniej dwuprotonowych:

Wodorosole można uzyskać w reakcjach kwasów z wodorotlenkiem, tlenkiem metalu, metalem.

Hydroksosole (inaczej sole wodorotlenowe lub zasadowe) powstają w reakcjach wodorotlenków posiadających przyjemniej dwie grupy -OH:

Nazwy wodorosoli i hydroksosoli tworzy się przez dodanie odpowiednich przedrostków w nazwach soli obojętnych:

KH2PO4 – diwodoroortofosforan(V) potasu,
Mg(OH)Br – bromek hydroksomagnezu.

Polecamy również:

 • Typy wiązań chemicznych

  Podstawową przyczyną wiązania się atomów w cząsteczki jest dążenie do obniżenia energii układu.  Gilbert Lewis oraz Walter Kossel w latach 1915-16 niezależnie od siebie opublikowali elektronową teorię wiązania chemicznego. Zgodnie z założeniami tej teorii najniższą energię osiąga taki atom, który... Więcej »

 • Utlenianie i redukcja - przykłady

  Utlenianie i redukcja to procesy chemiczne, które zachodzą, kiedy między atomami lub cząsteczkami dochodzi do wymiany elektronów. Proces utleniania wiąże się z oddawaniem elektronów, natomiast redukcji – z przyjmowaniem elektronów przez atom lub cząsteczkę. Utlenianie i redukcja... Więcej »

 • Związki nieorganiczne – definicja, budowa

  Związki nieorganiczne, to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe, węglanowe i wodorowęglanowe (CO32- i HCO3-), tlenki węgla (CO i CO2) i węgliki (np. karbid – węglik wapnia,... Więcej »

 • Jakie są różnice między związkami jonowymi a kowalencyjnymi?

  Charakter wiązań chemicznych spajających atomy w związku w dużej mierze wpływa na cechy fizykochemiczne tego związku. Wyróżnia się dwa podstawowe typy wiązań: wiązania kowalencyjne, które powstają przez uwspólnienie elektronów walencyjnych oraz wiązania jonowe, które tworzą się... Więcej »

 • Czym są hydraty?

  Hydraty zwane też wodzianami są strukturami nadcząsteczkowymi. Powstają na drodze hydratacji (uwodnienia) cząsteczek soli. Hydraty mają postać sieci krystalicznej z nieregularnie rozmieszczonymi w niej cząsteczkami wody. W większości przypadków woda nie tworzy z hydratowaną substancją... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20