Jakie są różnice między związkami jonowymi a kowalencyjnymi?

Charakter wiązań chemicznych spajających atomy w związku w dużej mierze wpływa na cechy fizykochemiczne tego związku. Wyróżnia się dwa podstawowe typy wiązań: wiązania kowalencyjne, które powstają przez uwspólnienie elektronów walencyjnych oraz wiązania jonowe, które tworzą się dzięki przeniesieniu elektronów z jednego atomu na drugi, co prowadzi do powstania jonów. W poniższej tabeli zestawiono podstawowe równice pomiędzy związkami jonowymi i kowalencyjnymi.

ZWIĄZKI JONOWE ZWIĄZKI KOWALENCYJNE
ciała stałe ciecze i gazy (w większości)
wysokie temperatury topnienia i wrzenia niskie temperatury topnienia i wrzenia
dobrze rozpuszczalne w substancjach polarnych dobrze rozpuszczalne w substancjach niepolarnych
po stopieniu lub rozpuszczeniu w wodzie przewodzą prąd nie przewodzą prądu (wyjątkiem jest grafit)
ulegają dysocjacji nie ulegają dysocjacji (najczęściej)

Polecamy również:

 • Typy wiązań chemicznych

  Podstawową przyczyną wiązania się atomów w cząsteczki jest dążenie do obniżenia energii układu.  Gilbert Lewis oraz Walter Kossel w latach 1915-16 niezależnie od siebie opublikowali elektronową teorię wiązania chemicznego. Zgodnie z założeniami tej teorii najniższą energię osiąga taki atom, który... Więcej »

 • Utlenianie i redukcja - przykłady

  Utlenianie i redukcja to procesy chemiczne, które zachodzą, kiedy między atomami lub cząsteczkami dochodzi do wymiany elektronów. Proces utleniania wiąże się z oddawaniem elektronów, natomiast redukcji – z przyjmowaniem elektronów przez atom lub cząsteczkę. Utlenianie i redukcja... Więcej »

 • Związki nieorganiczne – definicja, budowa

  Związki nieorganiczne, to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe, węglanowe i wodorowęglanowe (CO32- i HCO3-), tlenki węgla (CO i CO2) i węgliki (np. karbid – węglik wapnia,... Więcej »

 • Czym są hydraty?

  Hydraty zwane też wodzianami są strukturami nadcząsteczkowymi. Powstają na drodze hydratacji (uwodnienia) cząsteczek soli. Hydraty mają postać sieci krystalicznej z nieregularnie rozmieszczonymi w niej cząsteczkami wody. W większości przypadków woda nie tworzy z hydratowaną substancją... Więcej »

 • Czym są hydorkso- i wodorosole?

  Sole to grupa substancji chemicznych o budowie jonowej, które powstały na drodze reakcji kwasu nieorganicznego z wodorotlenkiem. Sole zawierają kationy metali pochodzące od wodorotlenku oraz aniony reszty kwasowe. Szczególnymi grupami soli są hydrokso- i wodorosole, które posiadają odpowiednio... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
Sędzia Hieronim
2022-02-17 17:57:01
Dzk
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43