Związki nieorganiczne – definicja, budowa

Związki nieorganiczne, to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe, węglanowe i wodorowęglanowe (CO32- i HCO3-), tlenki węgla (CO i CO2) i węgliki (np. karbid – węglik wapnia, CaC2). Dawne klasyfikacje do związków nieorganicznych zaliczały substancje pochodzące ze świata nieożywionego, np. minerały, metale, przeciwieństwie do związków organicznych, które wiązano ze światem ożywionym, jako elementy budulcowe materii organicznej – roślin, zwierząt i ciała ludzkiego.

Budowa

Wśród podstawowych klas związków nieorganicznych można wymienić: tlenki metali i niemetali, wodorotlenki, kwasy tlenowe i beztlenowe, wodorki oraz sole. Tlenki to połączenia innych pierwiastków z tlenem, można je opisać ogólnym wzorem ExOy, gdzie wartości x i y zależą od rodzaju pierwiastka tworzącego tlenek i stopnia utlenienia, na jakim się znajduje. Istnieją również tlenki niestechiometryczne, dla których x i y przyjmują ułamkowe wartości, które mogą zależeć od sposobu otrzymania tlenku oraz warunków zewnętrznych (np. tlenki żelaza(II), tlenki wolframu). Wodorotlenki są połączeniami pierwiastka z grupą wodorotlenową (-OH), które można opisać ogólnym wzorem E(OH)x, gdzie wartość x zależy od wartościowości pierwiastka E. Wodorotlenki metali mają charakter zasadowy - dysocjują w wodzie, z utworzeniem jonów wodorotlenowych OH-. Kwasy tlenowe to połączenia niemetali z tlenem i wodorem, dysocjujące w wodzie z utworzeniem jonów H+ i anionów  . Przykładowe kwasy tlenowe to kwas siarkowy(VI) – H2SO4, kwas azotowy(V) – HNO3, ortofosforowy(V), H3PO4 i węglowy H2CO3. Niektóre kwasy tlenowe (m. in. siarkowy(VI), azotowy(V), chlorowy(VII)) mają właściwości utleniające i są nazywane kwasami utleniającymi. Kwasy beztlenowe to wodne roztwory wodorków niemetali takich jak siarka, czy chlorowce. One również dysocjują z utworzeniem jonów wodorowych. W przeciwieństwie do kwasów tlenowych – nie posiadają własności utleniających (kwasy nieutleniające). Wodorki to połączenia metali lub niemetali z wodorem, o wzorze ogólnym EHx, gdzie x odpowiada wartościowości pierwiastka E. Sole to związki jonowe, składające się z odpowiedniej liczby kationów i anionów. Kationy to najczęściej jony metali (np. Na+, Mg2+, Zn2+), a aniony – pochodzą z dysocjacji kwasów (np. SO42-, NO3-) i tak, jako przykłady soli można podać chlorek sodu NaCl, siarczan(VI) miedzi(II) – CuSO4, czy azotan srebra AgNO3. Generalnie – sole można opisać ogólnym wzorem KxAy, gdzie K to kation, A – anion, a wartości x i y zależą od ładunku kationu i anionu.

Kolejną ważną klasą związków nieorganicznych są związki kompleksowe (koordynacyjne), w których do atomu centralnego, który stanowi najczęściej jon metalu, za pomocą wiązań koordynacyjnych (akceptorowo-donorowych) przyłączone są ligandy – atomy lub grupy atomów posiadające wolną parę elektronową. Związki kompleksowe mogą być zarówno kationami (np. kation tetraaminamiedzi(II), [Cu(NH3)4]2+) lub anionami (np. tetrachloromiedzian(II), [CuCl4]2-).

Polecamy również:

 • Nazewnictwo związków nieorganicznych

  Istnieje szereg systemów nazewnictwa związków nieorganicznych. Oprócz systematycznej nomenklatury wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry), funkcjonują również inne systemy oraz nazwy zwyczajowe. Więcej »

 • Wzory Lewisa

  Wzory Lewisa to rodzaj wzorów strukturalnych, w których pojedyncze elektrony walencyjne zapisywane są jako kropki, natomiast pary elektronowe, które tworzą wiązania chemiczne – jako kreski. Wzory Lewisa podobne są do wzorów kropkowych, w których wszystkie elektrony oznaczone... Więcej »

 • Rezonans chemiczny (mezomeria) – definicja, właściwości, przykłady

  Pojęcie mezomerii wprowadził C. K Ingold. Istnieje wiele cząsteczek, których nie da się zapisać przy pomocy jednego wzoru strukturalnego. Mezomeria jest to kilka struktur tego samego związku. Więcej »

 • Ładunek formalny

  Kiedy atomy w związkach chemicznych tworzą wiązania nieodpowiadające ich "standardowej" wartościowości można wesprzeć się pojęciem ładunku formalnego. Ładunek formalny odpowiada ładunkowi jaki pozostałby na atomie, gdyby wszystkie wiązania kowalencyjne uległy zerwaniu, natomiast elektrony tworzące wiązania zostały... Więcej »

 • Kształty cząsteczek

  Okreslenie ksztaltu cząsteczki wymaga znajomości zasad powstawania orbitali molekularnych oraz ułożenia orbitali atomowych. Pozwala to przewidzieć wartość kątów w tworzonych wiązaniach. Jedną z metod przewidywania kształtu cząsteczki jest metoda VSEPR (metoda ta została opisana w osobnym temacie),... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43