Podział ksiąg biblijnych

Pojęcie kanonu biblijnego

Słowo „kanon” pochodzi z greki i pierwotnie oznaczało przyrząd do mierzenia lub regułę. Z czasem zaczęto nim określać listę tekstów biblijnych, które są zgodne z przyjętymi przez chrześcijaństwo założeniami wiary. Kanon biblijny obejmuje więc te księgi Pisma świętego, które zostały uznane przez Kościół za napisane pod natchnieniem Ducha świętego. Ostatecznie zbiór ten został ustalony na Soborze Trydenckim w 1546 r. Księgi kanoniczne, zgodnie z doktryną Kościoła, zawierają prawdziwe zasady wiary i postępowania zgodnego z moralnością chrześcijańską.

Podział Biblii

Na Biblię katolicką składają się 72 księgi kanoniczne: 45 należy do Starego Testamentu, zaś do Nowego Testamentu 27. Jak zaznacza Wilfrid J. Harrington, księgami Starego Testamentu, które początkowo budziły wątpliwości były księgi Tobiasza, Judyty, Mądrości, Syracha, Barucha, pierwsza i druga Machabejska, Daniela i Estery, jednak ostatecznie uznano je za natchnione. Z kolei teksty biblijne, które nie wchodzą w skład kanonu nazywa się apokryfami.


KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU

KSIĘGI HISTORYCZNE:

Pentateuch (Tora):
Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa

* opis stworzenia świata
* potrójne przymierze z Bogiem: Noego,  Abrahama i Mojżesza (na górze Synaj)
* dzieje Izraela od czasów Abrahama do Mojżesza, „Pentateuch” kończy się przed wejściem do Ziemi Obiecanej

Księga Jozuego                

* zdobycie Kanaanu (Ziemi Obiecanej) przez Jozuego

Księga Sędziów                

* walki Izraelitów z Kananejczykami i Filistynami

Księgi Samuela                

* dzieje monarchii żydowskiej od Saula, przez Dawida po Salomona

Księgi Królewskie            

* dzieje królestw Izraela i Judy, rządy Salomona, Kronika Królów Judy, Kronika Królów Izraela

Księga Ezdrasza                
Księga Nehemiasza            

* niewola babilońska, odbudowa gminy żydowskiej przez Ezdrasza i Nehemiasza (zarządcy Judy pod panowaniem i reforma religijna

Księga Tobiasza                

* czasy do panowania Antiocha IV
* historia małżeństwa Tobiasza i Sary

Księga Judyty                

* wybawienie Żydów z niewoli asyryjskiej za pośrednictwem modlitwy i ofiary Judyty

Księga Estery                

* wybawienie Izraela za pośrednictwem Estery

I i II Księga Machabejska    

* nazwa od przydomka Judy, przywódcy powstania machabejskiego

KSIĘGI DYDAKTYCZNE:

Księga Hioba

* historia męża sprawiedliwego, który zaufał Bogu mimo nieszczęść

Księga Psalmów

*zbiór 150 psalmów Dawida

Księga Przysłów

* antologia przysłów gromadzonych w okresie 500 lat

Księga Koheleta

* wykład światopoglądu Koheleta

Pieśń nad pieśniami

* alegoryczna pieśń o przymierzu Boga i człowieka

Księga Mądrości

* wykład na temat mądrości Bożej w dziejach i mądrości ludzkiej

Księga Syracha

* wykład pobożności i moralności Syracha

KSIĘGI PROFETYCZNE:

Czterech Proroków Większych:
Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela

Dwunastu Proroków Mniejszych:
Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza
Micheasza,Nahuma,Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza


KSIĘGI NOWEGO TESTAMENTU

KSIĘGI HISTORYCZNE:

Ewangelia świętego Marka
Ewangelia świętego Mateusza
Ewangelia świętego Łukasza
Ewangelia świętego Jana

* opis narodzin, życia i śmierci Jezusa Chrystusa

Dzieje Apostolskie

* opis rozprzestrzenia się chrześcijaństwa za sprawą działalności Piotra i Pawła

KSIĘGI DYDAKTYCZNE:

Listy świętego Pawła:
Do Rzymian, do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, do Tesaloniczan, do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona

Listy powszednie:
Jakuba, Piotra I i II, Jana I, II i III, Judy

* listy pasterskie, więzienne, powszednie

KSIĘGI PROFETYCZNE:

Apokalipsa świętego Jana

* symboliczno-alegoryczne objawienie na temat końca dziejów

Polecamy również:

 • Biblia - geneza (czas powstania, autorzy)

  Biblia to zbiór ksiąg (Stary Testament – 46, Nowy Testament – 27), spisanych na przestrzeni całego tysiąclecia. Dzieje rodów pierwszych patriarchów Izraela były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Przyjmuje się, że pierwsze księgi biblijne zaczęto spisywać ok. XIII w.... Więcej »

 • Znaczenie Biblii dla kultury

  Dla wyznawców judaizmu i religii wywodzących się chrześcijaństwa (m.in. katolicyzm, protestantyzm, prawosławie) Biblia to sacrum, Święta Księga zawierająca spisane na przestrzeni wieków Słowo Boże Więcej »

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki... Więcej »

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej... Więcej »

 • Styl biblijny - cechy, przykłady i funkcje

  Styl biblijny Biblia jest zarazem świętą księgą judeochrześcijaństwa i arcydziełem literackim. Pojawia się w niej cała gama artystycznych sposobów wypowiedzi: przypowieści, porównania, obrazy literackie, symbole, metafory czy maksymy. W Biblii obecne są zarówno formy liryczne, jak i takie,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52