Rozprawka po angielsku - jak napisać, przykład, słownictwo (zworty)

A discursive essay

'If we continue to develop our technology without wisdom and prudence, our servant may prove to be our executioner'- how true this statement is today when technology is developing at breathtaking speed. For centuries people have been trying to improve their lives and they have made tremendous progress. New inventions appear almost every day. Mobile phones, cars, household appliances - technology helps us in many ways making our lives easier, safer and more enjoyable. Some people, however, warn against the dangers of its uncontrolled development. Is technology a blessing or a curse?

It's obvious that technology improves our lives. The production of many goods is easier and time-saving. Thanks to planes and cars we can move at great pace and reach even the remotest destinations easily. What is more, Internet gives us unlimited possibilities breaking barriers and distance between humans. We have better opportunities to communicate, the world is becoming a global village and ideas spread in the blink of an eye. We cannot forget about medicine, banking, shopping, as these services are quicker and more effective than ever.

On the other hand technology introduces serious hazards. Genetic engineering, cloning and nuclear power may have disastrous consequences. Some developments contibute to natural disasters (such as global warming, ozone layer depletion and contamination of the environment) and military confilcts (weapons, atom bombs). Moreover, people are adopting unhealthy lifestyle and becoming more and more lazy. Technology can be addictive and harmful to one's health – for example computer abuse may lead to frustration and isolation.

To sum up, technology provides a lot of  benefits for us. One may call it a blessing on the condition that it doesn't threaten our interests. The same inventions which save human lives can also be used in the wrong way. We have to be responsible for technology, use it carefully and prevent any potential hazards.

Rozprawka po angielsku - tłumaczenie

„Jeśli będziemy kontynuować rozwijanie technologii bez wiedzy i rozwagi, nasz sługa może okazać się naszym oprawcą”. Dziś, kiedy technologia rozwija się w zapierającym dech w piersiach tempie, zdanie to brzmi niezwykle prawdziwie. Od wieków ludzie starają się ulepszyć swoje życie i zrobili już wielki postęp. Nowe wynalazki pojawiają się prawie każdego dnia. Telefony komórkowe, auta, sprzęty domowe – technologia pomaga nam na różne sposoby czyniąc nasze życie łatwiejszym, bezpieczniejszym i zabawniejszym. Niektórzy jednak ostrzegają przed niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą niekontrolowany postęp. Czy technologia jest dobrodziejstwem czy przekleństwem?

To oczywiste, że technologia polepsza nasze życie. Produkcja wielu dóbr jest łatwiejsza i pozwala oszczędzić czas. Dzięki samolotom i autom możemy przemieszczać się w dużym tempie i odwiedzać nawet najbardziej odległe miejsca przeznaczenia. Co więcej, Internet daje nam nieograniczone możliwości, łamiąc bariery i odległość między ludźmi. Mamy lepsze możliwości komunikowania się, świat staje się globalną wioską, a idee rozprzestrzeniają się w mgnieniu oka. Nie możemy również zapomnieć o medycynie, bankowości, zakupach, gdyż te usługi są dziś szybsze i bardziej efektywne niż kiedykolwiek.

Z drugiej jednak strony, technologia wprowadza poważne zagrożenia. Inżynieria genetyczna, klonowanie czy energia jądrowa mogą mieć fatalne konsekwencje. Niektóre wynalazki przyczyniają się do katastrof ekologicznych (takich jak globalne ocieplenie, uszczuplenie warstwy ozonowej, zanieczyszczenie środowiska) i konfliktów militarnych (broń, bomby atomowe). Dodatkowo ludzie adoptują niezdrowy tryb życia i stają się coraz bardziej leniwi. Technologia może być uzależniająca i szkodliwa dla zdrowia, np. nadużywanie komputera może prowadzić do frustracji i izolacji.

Technologia przynosi wiele korzyści. Możemy nazywać ją dobrodziejstwem pod warunkiem, że nie zagraża naszym interesom. Te same wynalazki, które ratują ludzkie życie, mogą być użyte w zły sposób. Musimy być odpowiedzialni za technologię, używać jej ostrożnie i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom.


DICTIONARY – SŁOWNICZEK
to continue – kontynuować
to develop – rozwijać
servant – sługa
executioner – oprawca
at breathtaking speed -  w zapierającym dech w piersiach tempie
to make tremendous progress – robić ogromny postęp
inventions – wynalazki
household appliances – sprzęty domowe
to warn against – ostrzegać przed
uncontrolled development – niekontrolowany postęp
blessing – dobrodziejstwo
curse – przekleństwo
time-saving – pozwalający oszczędzić czas
to break barriers – łamać bariery
unlimited possibilities – nieograniczone możliwości
in the blink of an eye – w mgnieniu oka
serious hazards – poważne zagrożenia
disastrous consequences – fatalne konsekwencje
genetic engineering – inżynieria genetyczna
cloning – klonowanie
nuclear power – energia jądrowa
to contibute to – przyczyniać się do
environmental disasters – katastrofy ekologiczne
global warming – globalne ocieplenie
oozone layer depletion – uszczuplenie warstwy ozonowej
contamination of the environment – zanieczyszczenia środowiska
military confilcts – konflikty zbrojne
weapons – broń
addictive – uzależniający
harmful – szkodliwy
computer abuse – nadużywanie komputera
on the condition that – pod warunkiem, że
to prevent – zapobiegać

Zwroty przydatne przy pisaniu rozprawki:

On the one hand... on the other hand... - Z jednej strony... z drugiej strony...
however – jakkolwiek
although – mimo że
It's obvious that... – To oczywiste, że...
It is said... - Mówi się, że...
In my view/opinion... – Moim zdaniem...
Many people feel/believe... - Wielu ludzi uważa, że...
Firstly – po pierwsze
Secondly – po drugie
Finally – w końcu
Furthermore – ponadto
Moreover – ponadto
in addition – w dodatku
What is more – Co więcej
for example – na przykład
To sum up... - Podsumowując...
On the whole... - Podsumowując...
On balance – Podsumowują...

Polecamy również:

 • Opis osoby po angielsku

  The person I would like to describe is Helena Bonham Carter. She is an English actress and one of the most original artists in the film industry. She is best known for her roles in A Room with a View, The Wings of the Dove and Fight Club. Więcej »

 • Opis pracy po angielsku

  I love my job as an English teacher. I work in a primary school and give private lessons. It gives me both satisfaction and pleasure. I am very popular with my pupils. They respect me and never misbehave during my classes. Some people say that I have a born talent for teaching. Więcej »

 • Opis szkoły po angielsku

  As a secondary school student I spend about 7 hours a day at school. In comparison with other activities - it is quite a lot. I learn there, broaden my horizons, meet new people, meake friends and fave fun. This place forms my personality and influences my outlook on life. Więcej »

 • Opis domu po angielsku

  My name is Olga and I am thirteen years old. I live with my family in a detached house on the outskirts of Krakow. There are five of us: me, my parents and my sibilings. I have got one sister and one brother. My mother is a perfect housewife and my father is a doctor. They are always busy but they love what they do. Więcej »

 • Opis wakacji po angielsku

  There is no better part of a year than holidays. After being busy for a long time we really look forward to days off. In general, people have two week holidays each year, which is not so much. This is why they pay so much attention to this particular time and they do their best to take the most of it. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42