Islam - powstanie i początki religii. Prorok Mahomet - biografia i działalność - strona 2

oraz wysłanników – tych, którzy znaleźli się wśród Arabów. Pierwszym prorokiem był Adam, a ostatnim Mahomet (dlatego nazywany jest „pieczęcią proroków”). Pozostali to Nuh (Noe), Lut (Lot), Ibrahim (Abraham), Musa (Mojżesz) i Isa (Jezus).

5) Wiara w dzień Sądu Ostatecznego – zgodnie z Koranem, w Dniu Sądu nastąpi koniec całego wszechświata. Ludzie zostaną osądzeni na podstawie swoich uczynków. Dusza człowieka może trafić do nieba bądź piekła. W Dniu Sądu powstanie również miejsce pośrednie, tzw. al-araf, ale teologia muzułmańska nie precyzuje czy to miejsce wieczne czy przejściowe. Za zgodą Boga za muzułmanów może wstawiać się Mahomet. Wyznawcy islamu wierzą także w zmartwychwstanie.

Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary, czyli: 1) szahada (wyznanie wiary), 2) salat (modlitwa), 3) zakat (jałmużna), 4) saum (post), 5) hadżdż (pielgrzymka do Mekki).

Wypowiedzenie ze szczerą intencją, szahady, która brzmi: „Oświadczam, iż nie ma Boga prócz Allaha, oraz oświadczam, iż Muhammad jest sługą i Wysłannikiem Allaha”, jest warunkiem zostania muzułmaninem.

Muzułmanie, chociaż wyznają tę samą wiarę, dzielą się na kilka grup, przede wszystkim na sunnitów (prawowiernych; ok 90% wyznawców islamu) i szyitów (10-15% wyznawców islamu). Sam szyizm także nie jest ugrupowaniem jednolitym. Podstawowym kryterium jego podziału jest liczba uznawanych imamów, czyli ziemskich przewodników ludzi.

Obecnie islam stanowi po chrześcijaństwie (2,1 mld) drugą co do wielkości religię świata (ok. 1 mld).

Powstanie islamu

Okres w historii Arabów przed islamem nazywa się dżahilliją, co dosłownie oznacza „czas ciemnoty, barbarzyństwa, nieświadomości”. Mieszkańcy pustynnych obszarów Półwyspu Arabskiego wyznawali wówczas politeizm (główne bóstwa: Hubal, Al-Lat, Manat, al-Uzza). Oddawali także cześć świętym kamieniom, gajom i strumieniom oraz ciałom niebieskim. Najważniejszym centrum kultowym była Mekka. Ze względu na podziały plemienne trudno jednak mówić o jednolitym systemie religijnym. Duże znaczenie przywiązywano w tamtym okresie do wróżbiarstwa i magii.

Narodziny islamu są związane nierozerwalnie z objawieniami i działalnością Mahometa (570-632). Pierwszych wizji prorok doświadczył w 610 r. Wówczas ukazał się Mahometowi archanioł Gabriel (arab. Dżibril) i powołał go do głoszenia monoteizmu, tj. wiary w Jednego Boga. Pierwszymi zwolennikami nowej religii byli najbliżsi proroka, ok. 40 osób, w tym żona Chadidża, stryj Abu Talib, jego syn Ali i niewolnik Zajd, któremu Mahomet darował wolność. Dopiero po upływie trzech lat prorok rozpoczął publiczne głoszenie zasad nowej wiary wśród mieszkańców Mekki.

Monoteizm szybko zdobywał nowych zwolenników, ale równocześnie rosła liczba jego przeciwników, powołujących się na tradycję przodków. Wiara w jednego Boga była postrzegana jako niebezpieczna dla społeczności, gdyż oznaczała zagrożenie dla porządku ekonomicznego Mekki i okolic, który opierał się na ruchu pielgrzymkowym do Al-Kaaby i handlu. Również poglądy społeczne Mahometa spotkały się z otwartą dezaprobatą ludzi bogatych – w islamie wszyscy są równi, a dzielenie się swoim bogactwem z biednymi (jałmużna, czyli zakat) jest jednym z podstawowych obowiązków muzułmanina.

Stąd też arystokracja Mekki zwróciła się przeciwko Mahometowi. W wyniku prześladowań część pierwszych muzułmanów przeniosła się do Etiopii. Była to tzw. „mała hidżra”. Sam Mahomet nie był jednak bezpośrednio zagrożony, ponieważ chroniły go m.in. wpływy stryja Abu Taliba i żony Chadidży. Dopiero po ich śmierci prorok zdecydował się na emigrację do pobliskiego miasta Jatribu (późniejszej Medyny) – w 622

Polecamy również:

 • Historia islamu

  Islam pojawił się w VII w. na Półwyspie Arabskim jako rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah (ok. 570–632), znany w Europie jako Mahomet, uznawany przez muzułmanów za ostatniego proroka Bożego, znajdującego się w... Więcej »

 • Święta księga islamu - Koran - definicja, historia, treść (streszczenie)

  Koran (Al-Qur’an – czytanie, recytacja; inne nazwy: Księga Boga, Napomnienie, Słowo Boga) to święta księga islamu, którą Allah objawił Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela w latach 610-632. Dlatego według muzułmanów twórcą Koranu jest sam Bóg. Wyznawcy... Więcej »

 • Symbole religijne islamu

  Szahada jest wyznaniem wiary muzułmańskiej. Brzmi: La ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah, co oznacza „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem”. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie tej formuły w obecności dwóch świadków jest warunkiem przyjęcia islamu. Więcej »

 • Główne zasady islamu - Pięć filarów islamu

  Każdego muzułmanina obowiązuje tzw. pięć filarów wiary (arkan ad-din; arkan-al-Islam): szahada, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Więcej »

 • Kultura islamu - cechy

  Podstawą kultury islamu jest szariat, czyli prawo religijne, którego źródło znajduje się w Koranie i Sunnie. Prawo to ma charakter totalitarny i obejmuje wszystkie dziedziny życia wyznawcy islamu. Każdy czyn ludzki, każde zachowanie jest w nim przewidziane, sklasyfikowane i ocenione.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24