Stosowanie przecinka wraz ze spójnikami

Użycie przecinka bywa problematyczne, jednak istnieją jasne zasady co do jego użycia w języku angielskim. Najczęstsze sytuacje, w których używamy przecinka w języku angielskim zostały przedstawione poniżej.

Wymienianie kilku osób, zwierząt, rzeczy itp.

Przecinek jest nam potrzebny wówczas, gdy wymieniamy osoby, przedmioty, czy zwierzęta.

Na przykład:

a.) Please, meet my friends: Alice, James and Brandon.

W tym przykładzie zostały rozdzielone kolejno wymieniane osoby, z wyjątkiem tej ostatniej. Z reguły nie rozdzielamy bowiem przecinkiem ostatniej wymienianej osoby, zwierzęcia, czy rzeczy, a zastępujemy go spójnikiem and.

b.) I bought bread, mleko, five apples and orange juice. - Kupiłam chleb, mleko, pięć jabłek i sok pomarańczowy.

W tym przykładzie rónież rozdzielono przecinkiem wymienaine produkty spożywcze, z wyłączeniem ostatniego.

Opisywanie rzeczowników

Kiedy opisujemy jakiś rzeczownik i określamy go kilkoma przymiotnikami, to wówczas kolejne przymiotniki rozdzielamy przecinkiem.

Na przykład:

Mark's house was beautiful, spacious and rather expensive.

Podobnie jak w przypadku wymienianych osób, zwierząt, czy przedmiotów, tak i przy podawaniu kilku przymiotników rozdzielamy je przecinkiem. Przed ostatnim przymiotnikiem nie stosujemy przecinka, a spójnik and.

Zwracanie się do innych osób

Jeżeli adresujemy naszą wypowiedź do jakiejś osoby i wymieniamy jej imię, nazwisko, czy zwrot, którym operujemy w odniesieniu do niej,  to wówczas także odzielamy je przecinkiem.

Na przykład:

a.) Mrs. Smith, can we talk now? - Pani Smith, czy możemy teraz porozmawiać?

W tym przykładzie mówca zwrócił się do określonej osoby używając jej nazwiska, które musi zostać oddzielone od dalszej wypowiedzi przecinkiem

b.) Mom, I need your help. - Mamo, potrzebuję twojej pomocy.

Tym razem zamiast imenia, czy nazwiska, zwrócono się do danej osoby używając jej "tytułu", czyli zwrotu Mom

Cytowanie cudzych wypowiedzi

W przypadku zdawania relacji z tego, kto coś powiedział, czyli przytaczania czyichś słów, rónież używamy przecinka.

Na przykład:

"I was leaving home when I saw James," said Kate. = Kate said, " I was leaving home when I saw James."

"Wychodziłam z domu kiedy zobaczyłam James'a," powiedziała Kate.

Powyższe zdania oznaczają to samo i oba są także dosłownymi cytatami wypowiedzi Kate, ale różni je sposób zapisu.

W pierwszym zdaniu informacja o tym, czyje słowa cytujemy znajduje się na końcu zdania, dlatego też ma posatać said Kate i jest oddzielona od cytatu przecinkiem.

Natomiast w drugim zdaniu już na samym początku podajemy, kto jest autorem cytowanych słów, wyrażając to poprzez sformułowanie Kate said, za którym bezpośrednio znajduje się przecinek.

Stosowanie zwrotu wprowadzającego

Zazwyczaj, jżeli używamy jakiegoś zwrotu wprowadzającego, to oodzielamy go od reszty wypowiedzi przecinkiem.

Popularne zwroty wprowadzające:

Suddenly, - nagle 

Fortunately, - na szczęście

Unfortunatley, - niestety

Finally, - wreszcie

Please, - proszę (kiedy kogoś o coś prosimy),

Thank you, - dziękuję

Tell me, - powiedz mi 

However, - jednakże

Nevertheless, - jednakże

Na przykład:

Tell me, what time I can call you. - Powiedz, o której godzinie mogę do ciebie zadzwonić.

Stosowanie spójnika

1. and oraz or 

W przypadku spójników and / or istotne jest to, czy bezpośrednio za nimi znajduje się część wypowiedzi, która mogłaby istnieć samositnie jak zdanie.

Na przykład:

a.)

On Friday, I'm going shopping with my mom, and on Saturday, me and my friends are going to the club. - W piątek idę na zakupy z mamą, a w sobotę ja i moi znajomi idziemy do klubu.

The woman is holding a baby and talking to her friend. - Kobeta trzyma na rękach dziecko i rozmawia ze swoją znajomą.

W pierwszym zdaniu część znajdująca się bezpośrednio za and ( on Saturday, me and my friends are going to the club ) stanowi odrębną, " niezależną " część, która może zostać odłączona od całej wypowiedzi i będzie stanowiła logiczne zdanie. Z tego powodu and zostało poprzedzone przecinkiem.

W przypadku drugiego zdania, fragment wypowiedzi, który występuje po spójniku and (  talking to her friend ), nie może zostać wyodrębniony jako zdanie samo w sobie, gdyż nie zawiera ani podmiotu, ani czasownika to be, który musi wystąpić w przypadku czasu Present Continuous. Mówiąc prościej, sformułowanie talking to her friend nie jest po prostu zdaniem i dlatego poprzedzający je spójnik and nie jest oddzielony przecinkiem.

b.)

We will go to the park, or we will have lunch at the restaurant. - Pójdziemy do parku albo zjemy lunch w restauracji.

We will  go to the park or have lunch at the restaurant. - Pójdziemy do parku albo zjemy lunch w restauracji.

Podobnie jak w przypadku przykładów w podpunkcie a.) , w pierwszym zdaniu przed spójnikiem or zastosowano przecinek, gdyż następująca po nim fraza we will have lunch at the restaurant może stanowić osobne zdanie w odróżnieniu od wyrażenia have lunch at the restaurant, które zdaniem nie jest.

2. so 

Jeśli spójnik so może być zastąpiony wyrażeniem therefore ( dlatego też ), to stosujemy przed nim przecinek, a gdy natomiast można go przyrównać do zwrotu so that ( po to, by ), to wówczas nie poprzedzamy go przecinkiem. 

Na przykład:

James was the first person who came to the concert, so he got the best seat. - James przybył jako pierwszy na koncert, więc dostał najlepsze miejsce.

James got up early so he could revise before the exam. - James wstał wczęsnie, żeby móc powtórzyć materiał przed egzaminem.

W pierwszym zdaniu przed spójnikiem so pojawił się przecinek, ponieważ pierwsza część zdania ( James was the first person who came to the concert ) wyjaśnia nam dlaczego wystąpiły określone konsekwencje ( he got the best seat ). W tym przypadku so odpowiada zwrotowi therefore ( dlatego też ). natomiast w drugim zdaniu ( James got up early so he could revise before the exam ) spójnik so może być zrównany do wyrażenia so that ( po to, by). W sytuacji, gdy spójnik so można zastąpić zwrotem so that i występujące za nim sformułowanie   ( w tym przypadku: he could revise before the exam ) odpowiada nam pytanie w jakim celu ktoś coś zrobił, to wtedy nie stosujemy przed nim przecinka.

3. because

Przed spójnikiem because nie stawiamy przecinka, jeżeli dalsza część zdania odpowiada nam na pytanie, dlaczego ktoś coś zrobił.

Na przykład:

Last month I started learning Spaninsh because I want to work in Barcelona. - W zeszłym miesiącu zacząłem uczyć się hiszpańśkiego, ponieważ chcę pracować w Barcelonie.

4. who/ which/ when/ where

Przed wymienionymi spójnikami stosujemy przecinek, jeśli dalsza część wypowiedzi nie stanowi ścisłej charakterystyki osoby, przedmiotu, miejsca itp.

Na przykład:

My sister, who loves action films, wants me to see Speed 4 with her. - Moja siostra, która uwielbia filmy akcji chce, żebym obejrzała z nia film Speed 4.

I'll be waiting for you near the supermarket where you used to work. - Będę czekać na ciebie w pobliżu supermarketu w którym pracowałeś.

Informacja o tym, że siostra uwielbia filmy akcji jest jedynie dodatkową informacją, która nie jest jej nadzwyczaj unikatową cechą. Z kolei miejsce spotkania ( supermarket ) , jest ścisle określonym miejscem, ponieważ to tutaj kiedyś pracował rozmówca. 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43