Jednolity Akt Europejski - geneza, postanowienia, cele, znaczenie

Jednolity Akt Europejski - geneza

Podpisanie w 1986 r. Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE) było wyrazem pragnienia kontynuacji integracji europejskiej i oznaczało dokończenie budowy wolnego rynku w granicach Wspólnoty Europejskiej i wykonanie kolejnego kroku związanego z rynkiem wewnętrznym. Jednolity Akt Europejski został podpisany w Luksemburgu (17 lutego) przez 9 krajów członkowskich oraz w Hadze (28 lutego) przez Danię, Grecję i Włochy.

Jednolity Akt Europejski - postanowienia

Celem Jednolitego Aktu Europejskiego było uporządkowanie traktatów, które ustanowiły Wspólnotę, a także ich zmiana i uzupełnienie.

Wprowadzone zmiany to m.in.:
1. zdecydowano się na zwiększenie uprawnień decyzyjnych Parlamentu,
2. wprowadzono zmiany w kompetencjach Komisji (większa grupa spraw miała być decydowana kwalifikowaną większością głosów),
3. wprowadzono zmiany w procedurze podejmowania decyzji przez Radę,
4. utworzono podstawy prawne działania Rady Europejskiej,
5. uregulowanie kwestii rynku wewnętrznego,
6. wprowadzenia pojęcia Unii Gospodarczej i Walutowej,
7. wprowadzenie nowych dziedzin, które miały znaleźć się w kompetencjach Wspólnoty, tzn. badania naukowe, ochrona środowiska, kwestie społeczne (polityka spójności), rozwój technologii – rozszerzenie kompetencji Wspólnotowych.

Jednolity Akt Europejski - Cele

Cele przytoczone w preambule aktu to natomiast: poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej, dążenie do osiągania kolejnych celów, oraz działania wcelu lepszej funkcjonalności Wspólnot. Ważniejszym zapisem jest jednak fragment dot. szerszego kontekstu – zmiany stosunków między państwami członkowskimi w celu pogłębionej integracji – czyli ustanowienia Unii Europejskiej.

Jednolity Akt Europejski wszedł w życie 1 lipca 1987 r

Polecamy również:

 • Koncepcja cesarstwa uniwersalnego Ottona III

  Otton III był królem Niemiec, a od 996 r. także cesarzem rzymskim zapisał się na kartach historii dzięki podjęcia próba odbudowy Cesarstwa Rzymskiego pod postacią tzw. cesarstwa uniwersalnego. Więcej »

 • Święte Przymierze - idea i znaczenie - WOS

  Święte Przymierze jest jedną z ważniejszych, wczesnych prób realizacji idei jedności Europy, którą obserwujemy od ponad tysiąca lat – od czasów koncepcji Cesarstwa uniwersalnego tworzonego przez cesarza Ottona III. Więcej »

 • Ruch paneuropejski - Międzynarodowa Unia Paneuropejska - WOS

  Międzynarodowa Unia Paneuropejska była organizacją promującą ideę jedności europejskiej, która funkcjonowała w dwudziestoleciu międzywojennym. Rozwój organizacji był zainspirowany pojęciem „Stanów Zjednoczonych Europy”, których ideę zaproponował Richard... Więcej »

 • Europejska Komisja Gospodarcza - WOS

  Europejska Komisja Gospodarcza (Economic Comission for Europe) została założona w 1947 r. w celu wzmocnienia współpracy gospodarczej w zniszczonej, powojennej Europie. Komisja ta działa do dzisiaj i należy do wyspecjalizowanych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej »

 • Stany Zjednoczone Europy - Winston Churchill i jego koncepcja

  Winston Churchill był premierem Wielkiej Brytanii w trakcie II wojny światowej. Po drugiej wojnie nie zniknął jednak ze sceny politycznej – wręcz przeciwnie, choć jego partia przegrała powojenne wybory (później – w 1951 r. - wrócił do władzy), zaangażował się w działalność promocji idei... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45