Czasy w języku angielskim - strona 2

cuisine. - Ona nigdy nie próbowała tajskiej kuchni.

Present perfect continuous stosowany jest do mówienia o rzeczach które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej lub dopiero co się skończyły. Służy podkreśleniu czasu trwania czynności lub jej skutku, przy czym czynność ta nie musi trwać nieprzerwanie. Charakterystyczne dla present perfect continuous jest występowanie takich wyrazów jak np.: all day – cały dzień, the whole week – cały tydzień, for/since – od. Konstrukcja czasu present perfect continuous wygląda następująco: podmiot + has/have been + czasownik z końcówką '-ing' (I have been learning for 3 hours). Przeczenia tworzymy poprzez dodanie 'not' (I have not been learning for 3 hours), a pytania poprzez inwersję (Have I been learning for 3 hours?). Spójrzmy na poniższe przykłady:

How long have you been working? - Jak długo już pracujesz?
She has been waiting there for an hour. - Ona czeka tu już od godziny.
I have been learning English since I was 7. - Uczę się angielskiego od 7 roku życia

Czasy przeszłe w języku angielskim

Past simple stosowany jest w odniesieniu do wydarzeń zakończonych. Nacisk kładziony jest tu na samą czynność. Słowa klucze dla czasu past simple to słowa odwołujące się bezpośrednio do konkretnej przeszłości (np. yesteday, last week/month/year, two days ago, this morning, in 2000).

Konstrukcja czasu past simple w zdaniach twierdzących zależy od czasownika. Jeśli jest on regularny, to zasada  jest dość prosta i zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. (clean – cleaned, study – studied, play – played). Nie ma natomiast jednej reguły tworzenia form czasu przeszłego czasowników nieregularnych. W przypadku niektórych czasowników zmienia się prawie cały wyraz, w innych tylko końcówka (do – did, make – made, feel – felt, be – was/were). Może się jednak zdarzyć, że forma czasu przeszłego jest taka sama jak bezokolicznik (put – put, set – set). Tabela z czasownikami nieregularnymi zawarta została w sekcji czasowniki nieregularne. Przeczenia (zarówno czasowników regularnych jak i nieregularnych) tworzone są poprzez dodanie przed czasownikiem w formie podstawowej 'didn't' (I didn't go to shool yesterday), a pytania zaczynamy od 'did' (Did you go to school yesterday?). Spójrzmy na poniższe przykłady zdań w czasie past simple:

We cleaned the house in the morning. - Rano posprzątaliśmy dom.
He didn't call me yesterday. - On nie zadzwonił do mnie wczoraj.
I lost the car keys in the supermarket. - Zgubiłem w supermarkecie kluczyki od auta.
Did you buy milk? - Czy kupiłeś mleko?
The didn't enjoy the meal. - Nie smakował im posiłek.

Past continuous wyraża trwanie jakiejś czynności w określonym czasie w przeszłości (nie jest to czynność dokonana). Dotyczy też wydarzenia z przeszłości, które zostało zakłócone/przerwane innym zdarzeniem. Czas ten tworzymy poprzez formę czasu przeszłego czasownika 'to be' i czasownik z końcówką '-ing'. Przy czym czasownik 'to be' pełni funkcję czasownika posiłkowego i nie tłumaczymy go na język polski. Przeczymy poprzez dodanie 'not', a pytania tworzymy przez inwersję. Przykłady zdań:

Yesterday at this time I was sitting in the library. - Wczoraj o tej porze siedziałam w bibliotece.
What were you doing when the telephone rang? - Co robiłeś kiedy zadzwonił telefon?
We were not singing and dancing the whole night. - Nie śpiewaliśmy i nie tańczyliśmy całą noc.

Czasu past perfect używamy w odniesieniu do zdarzeń z przeszłości, które wydarzyły się przed czymś innym w przeszłości (i chcemy to podkreślić). W przypadkach, kiedy sekwencja czasów jest oczywista i

Polecamy również:

 • Present Continuous - budowa

  Czas present continuous ma następującą konstrukcję: podmiot + odmieniony czasownik to be (am/is/are) +  czasownik z końcówką '-ing' Więcej »

 • Past Continuous - budowa

  Czas past continuous ma następującą budowę: podmiot + czasownik to be w czasie przeszłym (was/were) +  czasownik z końcówką '-ing'. I/he/she/it was playing; We/you/they were dancing. Więcej »

 • Present Simple - budowa

  Budowa zdania twierdzącego w czasie present simple: podmiot + czasownik w formie podstawowej. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę '-s'. Więcej »

 • Past Simple - budowa

  Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'. Więcej »

 • Present Perfect - budowa

  Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie present perfect jest następująca: podmiot + odmieniony czasownik 'have' + III forma czasownika (past participle). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09