Past Simple - budowa

Past simple - zdania twierdzące

1) Czasowniki regularne (Regular Verbs)

Konstrukcja czasu przeszłego czasowników regularnych jest na ogół dość prosta, choć występują tu niewielkie oboczności. Zwykle polega ona na dodaniu do podstawowej formy czasownika końcówki '-e' lub '-ed'.

W przypadku czasowników zakończonych na spółgłoskę do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę '-ed':

wash – washed
finish – finished

Jeśli czasownik regularny kończy się na samogłoskę, dodawana jest końcówka '-d':

live – lived
use – used
breathe – breathed

Czasowniki zakończone na '-y' otrzymują końcówkę '-ed' lub '-ied', w zależności od tego, czy '-y' poprzedzone jest przez samogłoskę, czy też nie, a zatem:

'-y' poprzedzone samogłoską -> dodajemy '-ed':

annoy – annoyed
enjoy – enjoyed
play – played

'-y' poprzedzone spółgłoską -> znika '-y', a w jego miejsce pojawia się '-ied':

hurry – hurried
rely – relied
satisfy – satified

Krótkie czasowniki regularne zakończone na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską otrzymują podwojoną spółgłoskę i końcówkę '-ed':

fit – fitted
plan – planned
stop – stopped

Przykłady zdań:

I started a new project last week. - Tydzień temu zaczęłam nowy projekt.
We worked on that the whole evening. - Pracowaliśmy nad tym przez cały wieczór.
My mother cleaned the house and cooked dinner. - Moja mama posprzątała dom i ugotowała obiad.
When Tom was a child, he wanted to be a superhero. - Kiedy Tom był dzieckiem, chciał być superbohaterem.
They enjoyed the meeting. - Podobało im się na spotkaniu.

2) Czasowniki nieregularne (Irregular Verbs)

Formy czasu przeszłego czasowników nieregularnych nie rządzą się określonymi zasadami. W przypadku niektórych czasowników zmienia się prawie cały wyraz, w innych tylko końcówka. Może się jednak zdarzyć, że forma czasu przeszłego jest taka sama jak bezokolicznik.

be – was/were  
leave – left
put – put
see – saw
think – thought
go – went
make – made
read – read
write – wrote
build – built

Tabelka z czasownikami nieregularnymi zawarta została w sekcji czasowniki nieregularne. Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście czasownik 'be', który w zależności od osoby przyjmuję formę 'was' (I/she/he/it) lub 'were' (we/you/they).

Przykłady zdań:

We woke up very late today. - Dziś obudziliśmy się bardzo późno.
The telephone rang. - Zadzwonił telefon.
I lost the car keys in the supermarket. - Zgubiłem w supermarkecie kluczyki od auta.
My brother went to the library yesterday. - Mój brat poszedł wczoraj do biblioteki.
They met together and ate lunch. - Oni spotkali się razem i zjedli lunch.

Polecamy również:

  • Past Simple - pytania i przeczenia

    Pytania tworzone są przy pomocy operatora did i formy podstawowej czasownika (infinitive): Did you win? Schemat przeczeń w czasie past simple jest następujący: podmiot + did not (didn't ) + forma podstawowa czasownika (infinitive). Przykład: I didn't go to school yesterday. Więcej »

  • Past Simple - zastosowanie

    Czas past simple służy opisywaniu zdarzeń z przeszłości. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany czas przeszły w języku angielskim. Odnosi się najczęściej do: wydarzeń zakończonych, wydarzeń jednorazowych, sekwencji zdarzeń i nawyków z przeszłości. Więcej »

  • Past Simple vs Present Perfect

    Mimo iż czasy past simple i present perfect w tłumaczeniu na język polski przybierają podobne brzmienie, ich oryginalne znaczenie jest nieco inne. Podstawową różnicą jest forma gramatyczna, drugą – czas gramatyczny (past simple jest czasem przeszłym, a present perfect teraźniejszym). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43