Zadania samorządu terytorialnego w Polsce

Zgodnie z Konstytucją RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub inne akty prawne dla organów innych władz publicznych (art. 163).

Zadania realizowane przez samorząd terytorialny służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej – są to tzw. zadania własne. Oprócz tych zadań ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie także innych zadań publicznych. Warto podkreślić, że ewentualne spory kompetencyjne między samorządem terytorialnym, a administracją rządową rozstrzygają sądy administracyjne.

Realizację zadań dana jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Warto wiedzieć, że działalność samorządów terytorialnych podlega nadzorowi wyłącznie pod względem legalności.

Szczegółowe zadania w samorządzie terytorialnym różnią się zależnie od jego szczebla – inne są w gminach, inne w powiatach i województwach. Koniecznie trzeba jednak podkreślić, iż w samorządzie działa bardzo istotna zasada pomocniczości (subsydiarności), zgodnie z którą jednostka wyższego rzędu wkracza w daną sferę działań wówczas, gdy jednostka niższego rzędu nie jest w stanie skutecznie ich przeprowadzić.

• Spis zadań gminy zawarty jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7.,

• Zadania powiatu wyszczególnione są natomiast w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – art. 4. (charakter ponadgminny realizowanych zadań),

• Zadania samorządu szczebla wojewódzkiego wyszczególnione są natomiast w ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w art. 11.

Polecamy również:

 • Geneza samorządu terytorialnego w Polsce

  Idea samorządu terytorialnego, jako pewnego podziału kraju ułatwiającego zarządzanie nim jest bardzo stara, ponieważ była stosowana już w czasach starożytnych. Należy jednak podkreślić, iż obecny samorząd nie stanowi jej zwykłej kontynuacji, ponieważ doszło do rozszerzenia idei, a także włączenia w jej wykonywanie... Więcej »

 • Samorząd terytorialny w Polsce - historia

  Samorząd w Polsce funkcjonował już od średniowiecza, jednak w zasadniczy sposób różnił się od samorządności w nowoczesnym ujęciu. Najbardziej podstawową różnicą jest fakt, że władza samorządowa należała do bardzo wąskiej grupy osób – szlachty, która sprawowała władzę lokalną... Więcej »

 • Cechy samorządu terytorialnego

  Samorząd terytorialny posiada kilka istotnych cech, m.in.  jest wyodrębniony i powołany do wykonywania zadań administracji państwowej w granicach i zakresie określonym przez prawo – posiada osobowość prawną. Więcej »

 • Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

  Do najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce należy zasada pomocniczości oraz decentralizacji. Więcej »

 • Rola samorządu terytorialnego w Polsce

  Podstawową funkcją samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy – przesunięcie jej bliżej obywateli dla jej sprawności z jednej strony, a z drugiej – dla lepszego odpowiadania na potrzeby ludzi. Bardzo istotną funkcją samorządu terytorialnego jest także zapewnianie właściwej alokacji finansowej... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13
supeer tekst
• 2023-12-05 19:33:01
e
• 2023-12-05 15:48:06