Spójniki (linking words) - język angielski, gramatyka - strona 3

są zwykle takimi spójnikami jak: so that (żeby), in order that (aby), for + noun / -ing form (do, dla, w celu), lest (żeby nie), in order to + infinitive (po to żeby), to +infinitive (żeby), so as to + infinitive (żeby) itd.

Przykłady:

I study hard to be a lawyer.
She went to the shopping mall so that she could buy a dress.
I went by bike to avoid traffic.

Clauses of manner

Zdania okolicznikowe sposobu poprzedzone są zwykle takimi spójnikami jak: how (jak), as if (tak jak), as though (tak jakby), the way (w sposób) itd.

Przykłady:

She behaves as if was a princess.
Do it as he told you.
I did it in the way you told me to.

Clauses of concession

Zdania okolicznikowe przyzwolenia mówią nam, że coś stało się mimo okoliczności, któe mogłyby to uniemożliwić. Poprzedzone są takimi spójnikami, jak: although (mimo że, chociaż), even though (mimo że), in spite of the fact that (pomimo tego że), despite (pomimo), however (jakkolwiek) itd.

Przykłady:

Despite being tired, she went to the gym.
Although it was Monday, we didn't go to work.
However hard she tries, she is not able to do this task.

Na koniec zebraliśmy najczęściej stosowane spójniki podrzędności (subordinating conjuctions):

because – ponieważ
although – mimo że
if – jeśli
unless – jeśli nie, chyba że
until – aż / dopóki
that – że
when – kiedy
where – gdzie
while – podczas gdy

Spójnik 'because' (ponieważ, gdyż) wskazuje na relację przyczynowo-skutkową między poszczególnymi częściami zdania. Opisuje powód danego stanu rzeczy.

Przykłady zdań z 'because':

I'm tired because I didn't sleep well. - Jestem zmęczony, ponieważ nie spałem dobrze.
He wants to go home because he is bored. - On chce iść do domu, ponieważ jest znudzony.
We didn't go to school because it was Sunday. - Nie poszliśmy do szkoły, gdyż była niedziela.

Spójnika 'because' można użyć na początku zdania:

Because it was hot we went to the beach. - Poszliśmy na plażę, ponieważ było gorąco.

Spójnik 'although' znaczy mimo że i używany go na początku lub w środku zdania (poprzedzonego przecinkiem).

Although he was very tired, he came to the party. - Mimo że był bardzo zmęczony, przyszedł na imprezę.
I was late for school, although I woke up early. - Mimo że wcześnie wstałam, spóźniłam się do szkoły.

Spójnik 'if' (jeśli, jeżeli) związany jest z trybami warunkowymi (conditionals). Po 'if' nie występuje czas przyszły.

If she phones, tell her that I'm busy. - Jeśli ona zadzwoni, powiedz jej, że jestem zajęty.
If it rains tomorrow, we won't go jogging. - Jeżeli jutro będzie padać deszcz, nie pójdziemy biegać.
If I were you, I would tell them the truth. - Na twoim miejscu powiedziałbym im prawdę. (= Jeśli byłbym tobą...)

Spójnik 'unless' (jeśli nie, chyba że) wprowadza zdanie warunkowe. Ważną rzeczą jest, że 'unless' zawiera już w sobie przeczenie, dlatego nie używamy po nim żadnego dodatkowego przeczenia.

You won't pass your exams unless you study hard. - Jeśli nie będziesz się uczył pilnie, nie zdasz egzaminów.

Błędem jest podwójne przeczenie:

You won't pass your exams unless you don't study hard - źle

Spójnik 'until' tłumaczymy na język polski jako aż do / dopóki nie. Po until w zdaniach odnoszących się do przyszłości nie występuje czas Future.

Can you wat until she comes? - Czy możesz poczekać dopóki ona nie przyjdzie?
I won't go until you tell me the truth. - Nie pójdę dopóki nie powiesz mi prawdy.

W tym przypadku należy również uważać, by podwójnie nie zaprzeczyć, gdyż spójnik 'until' sam w sobie zawiera już przeczenie.

Spójnik 'that' (że) łączy zdania podrzędne. Bardzo często się go jednak pomija.

I think (that) she won't go with us. - Myślę, że ona z nami nie pójdzie.
Do you know (that) his father is a famous politician? - Czy wiesz, że jego tato jest sławnym politykiem?

Spójnika 'when' (gdy, kiedy) używamy, jeżeli mówimy o co najmniej dwóch czynnościach trwających w tym samym czasie:

There were very surprised when they saw me. - Byli bardzo zaskoczeni gdy mnie zobaczyli.
When I was younger I wanted to be a doctor. - Kiedy byłem młodszy, chciałem być lekarzem.

Spójnik 'where' (gdzie) wprowadza zdanie okolicznikowe miejsca:

Could you tell me where you were last night. - Czy możesz mi powiedzieć, gdzie byłeś ubiegłej nocy?
Do you know where is my brother? - Czy wiesz, gdzie jest mój brat?

Spójnika 'while' (podczas gdy) używamy dla czynności ciągłych, które działy się równolegle:

While I was doing my homework, the telephon rang. - Podczas gdy odrabiałem zadanie domowe, zadzwonił telefon.

We were talking while we were working. - Rozmawialiśmy podczas pracy.

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 5 + 5 =
Learning English
2018-11-20 20:16:05
Wydaję mi się, że tam gdzie jest The teacher WAR friendly yet strict powinno być WAS
Adranna
2018-04-12 13:39:02
Świetny materiał. Polecam
mit
2016-03-14 15:53:38
nie rozumiem tego bo nie miałam jeszcze tego tematu wiem bez sensu wogóle weszlam na tą stronę jak będe miala ten temat to zajrzę
Ostatnio komentowane
.
• 2023-06-04 13:15:02
;
• 2023-06-04 12:38:28
Hejka może być
• 2023-06-04 08:47:54
H
• 2023-06-02 09:43:13
fff
• 2023-06-01 19:03:56