Co określa regulamin Sejmu RP

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został przyjęty 20 lipca 1992 roku przez sejm I kadencji.

Uchwała określa:

- organizacje wewnętrzna sejmu

- porządek jego prac

- tryb powoływania

- zakres działania organów sejmowych.

Działy

I. Przepisy ogólne

II. Postępowanie w Sejmie

III. Posiedzenia Sejmu

IV. Kancelaria Sejmu

IVa. Dostęp do informacji publicznej

V. Przepisy szczególne i końcowe

Załącznik: reguluje zakres działania komisji sejmowych

Przykładowe przepisy:

- Posłowie na pierwszym posiedzeniu sejmu składają ślubowanie.

- Sejm wybiera Marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów.

- Sejm wybiera 20 sekretarzy Sejmu.

- Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu.

- Poseł może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.

- Posłowie mogą tworzyć kluby lub koła poselskie

- Prezydium Sejmu tworzą Marszałek i wicemarszałkowie.

- Komisja Regulaminowa może nakładać na posłów kary za nieregulaminowe zachowanie.

- Sejm powołuje i odwołuje różne organy władzy państwowej.

- Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatorom, Prezydentowi, Radzie Ministrów i grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli.

- Sejm rozpatruje projekty ustaw, regulamin określa tryb tego postępowania.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53