Co określa regulamin Sejmu RP

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został przyjęty 20 lipca 1992 roku przez sejm I kadencji.

Uchwała określa:

- organizacje wewnętrzna sejmu

- porządek jego prac

- tryb powoływania

- zakres działania organów sejmowych.

Działy

I. Przepisy ogólne

II. Postępowanie w Sejmie

III. Posiedzenia Sejmu

IV. Kancelaria Sejmu

IVa. Dostęp do informacji publicznej

V. Przepisy szczególne i końcowe

Załącznik: reguluje zakres działania komisji sejmowych

Przykładowe przepisy:

- Posłowie na pierwszym posiedzeniu sejmu składają ślubowanie.

- Sejm wybiera Marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów.

- Sejm wybiera 20 sekretarzy Sejmu.

- Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu.

- Poseł może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.

- Posłowie mogą tworzyć kluby lub koła poselskie

- Prezydium Sejmu tworzą Marszałek i wicemarszałkowie.

- Komisja Regulaminowa może nakładać na posłów kary za nieregulaminowe zachowanie.

- Sejm powołuje i odwołuje różne organy władzy państwowej.

- Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatorom, Prezydentowi, Radzie Ministrów i grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli.

- Sejm rozpatruje projekty ustaw, regulamin określa tryb tego postępowania.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58