Systemy polityczne - definicja, cechy, główne elementy systemów politycznych

Życie polityczne poszczególnych państw rozgrywa się przede wszystkim w określonym systemie politycznym, który jest podstawową kategorią politologiczną. Pojęcie systemu politycznego rodzi pewne spory wśród badaczy, którzy na wiele sposobów postrzegają istotę systemu politycznego. Zasadniczo wyróżnić można trzy podstawowe stanowiska metodologiczne odnoszące się do tej kwestii: instytucjonalne, systemowe oraz strukturalno-funkcjonalne.

W pierwszej z koncepcji system polityczny rozumiany jest jako zbiór instytucji (osób, organizacji, grup), za pomocą których podejmowane są decyzje polityczne, zatem jest równoznaczny z ustrojem państwowym. Z kolei w ujęciu systemowym bierze się przede wszystkim pod uwagę relacje zachodzące między systemem a jego otoczeniem. Wreszcie ostatnia z koncepcji, strukturalno-funkcjonalna, stwierdza, że system polityczny to proces polityczny, który dokonuje się obrębie wspólnot, takich jak państwo, zrzeszenie, partia polityczna.

Systemy polityczne – definicja

System polityczny możemy określić jako ogół organów państwowych , partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych – formalnych i nieformalnych – uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm, regulujących wzajemne stosunki między nimi. Jest to jednak tylko jedno z funkcjonujących wyjaśnień tego terminu. Trochę inaczej system polityczny pojmują amerykańscy badacze, uznają bowiem, że system polityczny to całość struktur, instytucji i procedur działających razem w celu rozwiązania problemu. Z kolei Adam Łopatki definiując system polityczny zwraca uwagę, iż składają się na niego zarówno organy organizujące życie w państwie, jak i reguły określające sposób funkcjonowania kraju oraz ustanawiające sposób wcielenia w życie tych norm, wreszcie równie ważne idee i wartości polityczne, z których wynika koncepcja władzy.

Cechy systemów politycznych

Cechy systemów politycznych:

1. posiadają odpowiednie organy/podmioty sprawujące władzę
2. między podmiotami rządzącymi zachodzi rozgraniczenie kompetencji i podział władzy;
3. zgodnie z obowiązującym systemem polityczny wprowadza się konkretny styl funkcjonowania państwa;
4. każdy system polityczny posiada określone struktury – organizacje i instytucje odpowiadające za kształt życia politycznego

Główne elementy systemów politycznych

System polityczny tworzą trzy grupy elementów:

1. instytucje i organizacje tworzące oraz biorące udział w życiu politycznych państwa; zaliczyć możemy do nich związki zawodowe, partie polityczne, samorządy itp.;
2. idee i wartości polityczne, m.in. trójpodział władzy, idea suwerenności narodu, pluralizm polityczny;
3. różnego rodzaju normy, które regulują i organizują funkcjonowanie instytucji państwowych, np. normy moralne, prawne, organizacyjne.

Polecamy również:

 • System prezydencki - cechy, opis - WOS

  System prezydencki możemy aktualnie zaobserwować w Stanach Zjednoczonych. Kardynalną jego zasadą jest separacja władz. Prezydent w tym ustroju politycznym pełni jednocześnie dwie funkcje – jest głową państwa oraz szefem rządu. Więcej »

 • System parlamentarny - cechy, na czym polega - WOS

  Zasadniczymi zasadami tworzącymi system parlamentarny duża rola parlamentu w tworzeniu zrębów ustroju państwowego. Parlament pełni funkcję ustawodawczą, ponadto posiada uprawnienia do uchwalania budżetu, a także do kontroli rządu. Znaczna pozycja parlamentu nie warunkuje pozbawienia wpływu na... Więcej »

 • System mieszany (półprezydencki) - definicja, cechy, przykłady

  System mieszany nazywany bywa również półprezydenckim, semiprezedenckim albo parlamentarno-prezydenckim. Jego zasadniczą cechą jest łączenie elementów systemu parlamentarno-gabinetowego z systemem prezydenckim. Więcej »

 • Współczesne systemy polityczne - WOS

  Współczesne systemy polityczne, choć powstałe na bazie starych ustrojów i zasad, to jednak trochę różnią się pod względem akcentowania określonych czynników. Najważniejszym zadaniem państwa jest ochrona interesu społecznego i praw naturalnych jednostki. Uznaje się, że to państwo służy... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
ela
2020-05-01 07:37:08
"W każdym systemie politycznym, w wypasionych gniazdkach obrastają w piórka coraz bardziej lotni politycy." - Wojciech Pyszczek
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43