System prezydencki - cechy, opis - WOS

System prezydencki możemy aktualnie zaobserwować w Stanach Zjednoczonych. Kardynalną jego zasadą jest separacja władz. Prezydent w tym ustroju politycznym pełni jednocześnie dwie funkcje – jest głową państwa oraz szefem rządu.

System prezydencki – zasady ustrojowe, organy państwowe

Naczelną zasadą systemu prezydenckiego jest jednoczłonowość egzekutywy, która przejawia się w tym, że występuje brak powoływania do istnienia takiego organu jak rząd. Dwa najważniejsze organy państwowe to parlament i prezydent, które są wybierane w wyborach, ich kompetencje są wyraźnie rozgraniczone Władze państwowe pełnią swoje obowiązki z woli obywateli, którzy udzielają im swojego poparcia jako przedstawicielom interesu narodowego.

Jeszcze inną ważną zasadą ustrojową systemu prezydenckiego jest zakaz jednoczesnego pełnienia obowiązków członka gabinetu oraz deputowanego do parlamentu – zajmowanie któregoś ze stanowisk wyklucza możliwość sprawowania drugiej z tych funkcji w tym samym czasie. Ważna jest ponadto reguła mówiąca, że prezydent nie posiada uprawnień do skrócenia kadencji parlamentu.

Pozycja prezydenta jest w tym systemie silna (ma pozycję równą parlamentowi), ze względu na duży zakres przynależących mu kompetencji oraz fakt, iż nie ponosi on odpowiedzialności politycznej przed parlamentem. Za swoje decyzje odpowiada pod względem konstytucyjnym za tzw. delikt konstytucyjny (przekroczenie, złamanie praw konstytucji) oraz za przestępstwo pospolite. Głowa państwa jest jednocześnie szefem rządu , szefem administracji państwowej, a także zwierzchnikiem sił zbrojnych. Władzę ustawodawczą posiada parlament, natomiast władza sądownicza skupia się w rękach niezawisłych sędziów.

Polecamy również:

  • System parlamentarny - cechy, na czym polega - WOS

    Zasadniczymi zasadami tworzącymi system parlamentarny duża rola parlamentu w tworzeniu zrębów ustroju państwowego. Parlament pełni funkcję ustawodawczą, ponadto posiada uprawnienia do uchwalania budżetu, a także do kontroli rządu. Znaczna pozycja parlamentu nie warunkuje pozbawienia wpływu na... Więcej »

  • System mieszany (półprezydencki) - definicja, cechy, przykłady

    System mieszany nazywany bywa również półprezydenckim, semiprezedenckim albo parlamentarno-prezydenckim. Jego zasadniczą cechą jest łączenie elementów systemu parlamentarno-gabinetowego z systemem prezydenckim. Więcej »

  • Współczesne systemy polityczne - WOS

    Współczesne systemy polityczne, choć powstałe na bazie starych ustrojów i zasad, to jednak trochę różnią się pod względem akcentowania określonych czynników. Najważniejszym zadaniem państwa jest ochrona interesu społecznego i praw naturalnych jednostki. Uznaje się, że to państwo służy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42