Inni apostołowie

Święty Jakub Mniejszy

zwany także Jakubem Młodszym, dla odróżnienia od drugiego Apostoła o tym samym imieniu, zwanego Jakubem Starszym (owo starszeństwo oznaczało kolejność włączenia do grona Apostołów, a nie wiek). Był bratem św. Judy Tadeusza, a także krewnym Jezusa. Należał do Dwunastu. Pochodził z Nazaretu. Przewodniczył gminie jerozolimskiej. Uczestniczył w tzw. pierwszym soborze, gdzie wygłosił mowę, popierając stanowisko św. Piotra i św. Pawła odnośnie misji wśród pogan (Dz 15, 13-23). Św. Paweł w liście do Galatów nazwał Jakuba Mniejszego „filarem Kościoła” (Ga 2,9).

Św. Jakub pozostawił po sobie jeden list, który wszedł do kanonu Nowego Testamentu, tj. List św. Jakuba. Zmarł śmiercią męczeńską w 62 r., za czasów cesarza Nerona, skazany przez Sanhedryn na ukamienowanie. Arcykapłan Annasz za wydanie wyroku na Jakuba został usunięty ze swojego urzędu przez Heroda Agryppę, gdyż ten uznał, że Annasz nadużył swoich praw. Jakub cieszył się bowiem nie tylko szacunkiem wśród chrześcijan, ale również wśród Żydów.

Apokryfami, (niesłusznie) przypisywanymi Jakubowi Młodszemu, są Ewangelia Jakuba i Protoewangelia Jakuba.

Na wizerunkach św. Jakub przedstawiany jest najczęściej z mieczem bądź księgą (zwojem). W Kościele katolickim wspominany jest 6 maja.

Powstało i wciąż powstaje wiele teorii dotyczących tożsamości Jakuba, syna Alfeusza (czyli jednego z Dwunastu) i Jakuba, przewodniczącego gminy. Część uczonych uważa bowiem, że były to dwie odrębne osoby.  Skąpość materiału źródłowego nie pozwala na wypracowanie jednoznacznego rozwiązania tej kwestii, dlatego w kulcie i ikonografii Kościół przyjmuje tożsamość „Jakubów”.  

Święty Szymon

Św. Szymon był jednym z Dwunastu Apostołów, jednak informacje o nim są nad wyraz skromne. W Ewangeliach został wspomniany 3 razy. Nadano mu przydomek Kananejczyk czyli "Gorliwy". Niektórzy Ojcowie Kościoła twierdzili, że pochodził z Kany Galilejskiej, jednak współcześni egzegeci odrzucają taką interpretację. Być może św. Szymon był krewnym Jezusa (Mt 13,55). Według tradycji miał być również bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Niektóre źródła podają, że był trzecim z kolei biskupem Jerozolimy i poniósł śmierć męczeńską za cesarza Trajana, jednakże część pisarzy podważa te dane, twierdząc, że Szymon Apostoł i Szymon biskup to dwie różne osoby.

W ikonografii chrześcijańskiej często przedstawiany jest z Judą Tadeuszem. Są również razem wspominani w Kościele katolickim w dniu 28 października.

Do atrybutów Szymona należy drewniana piła, którą według legendy, miał być rozcięty na pół. Bywa przedstawiany także z księgą, toporem, włócznią i kotwicą.

Jest patronem grabarzy, tkaczy, murarzy, drwali i leśników. Zwracać do niego można się również w beznadziejnych przypadkach. Jest także jednym z patronów diecezji siedleckiej (obok św. Judy i św. Jozafata).

Św. Maciej

Jeden z pierwszych uczniów Jezusa, ale do grona Dwunastu dołączył dopiero po zdradzie i samobójstwie Judasza. Został wybrany na drodze losowania. Był pochodzenia żydowskiego, a jego imię Mattatyah oznaczało w języku hebrajskim dar Jahwe.

Dzieje Apostolskie nie wspominają w ogóle o jego misjach, jednak według legend miał głośić Ewangelię w Judei, Etiopii i Kolchidzie. Klemens Aleksandryjski podaje, św. Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. 50 roku; inne źródła mówią o śmierci męczeńskiej.

Znane są fragmenty pism apokryficznych z III w.: Ewangelii św. Macieja oraz Dziejów Macieja. Oba charakteryzują się zabarwieniem gnostyckim.

Relikwie św. Macieja miała odnaleźć św. Helena (matka Konstantyna Wielkiego) w IV w. Obecnie znajdują się w kościołach w Rzymie, Trewirze i Padwie. Jego wspomnienie obchodzi się w katolicyzmie 14 maja.

Św. Maciej jest patronem Hanoweru, a także budowniczych, kowali, cukierników, krawców, rzeźników. Wzywany jest przez niepłodne małżeństwa. Jest również opiekunem chłopców rozpoczynających szkołę.

Św. Barnaba

Barnaba nie należał do grona Dwunastu, jednak ze względu na swoją działalność nazywany jest apostołem. Urodził się na Cyprze, pochodził z zamożnej żydowskiej rodziny, z pokolenia Lewiego. Po ukończeniu 12 roku życia został wysłany do Jerozolimy, gdzie w szkole Gamalilela poznawał Torę oraz pisma prorockie i mądrościowe.

Jego właściwe imię to Józef, natomiast przydomek Barnaba („mąż pocieszenia”) został mu nadany przez Apostołów. Miał należeć do grona 72 uczniów Jezusa. Jego krewnym był św. Marek Ewangelista.

To właśnie Barnaba przedstawił nawróconego Szawła (św. Pawła) Apostołom i świadczył o wiarygodności jego przemiany. Razem ze św. Pawłem opowiadał się także za zniesieniem obowiązku przestrzegania prawa mojżeszowego przez nawróconych pogan. Brał udział w tzw. soborze jerozolimskim. Przez całe życie był blisko związany z gminą chrześcijańską w Antiochii i bywa uważany, przez chrześcijan wschodnich, za jej pierwszego biskupa.

Barnaba był towarzyszem św. Pawła w jego pierwszej podróży misyjnej i chciał się udać z nim w drugą wyprawę, ale na skutek konfliktu wyruszył ze św. Markiem na Cypr, gdzie kontynuowali swoją pracę apostolską. W Piśmie Świętym brak informacji o tej działalności. Według jednego ze źródeł Barnaba pozostał na Cyprze i był pierwszym biskupem tamtejszego Kościoła. Mówi się również o jego działalności w Rzymie, Aleksandrii, Mediolanie.

Ok. 60 r. na Cyprze, w Salaminie, miał ponieść śmierć męczeńską z rąk Żydów. Nie pozostawił sobie żadnego pisma. Dzieje Barnaby, Ewangelia Barnaby oraz List Barnaby to apokryfy, ich autorem nie był Apostoł.

Barnaba jest patronem Florencji i Mediolanu oraz orędownikiem podczas kłótni, sporów, smutku. W kościele katolickim wspominany jest 11 czerwca.

W ikonografii przedstawiany jest jako starszy mężczyzna; czasami ubrany jest w szaty kardynalskie. Atrybuty Barnaby to zwój, księga (ewangeliarz), gałązka oliwna oraz model kościoła.

Polecamy również:

 • Św. Piotr

  Św. Piotr miał właściwie na imię Szymon (Symeon). Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim) i był rybakiem. Jego bratem był św. Andrzej. Obaj należeli do grona Dwunastu Apostołów. Przed powołaniem przez Jezusa byli najprawdopodobniej uczniami św. Jana Chrzciciela. Więcej »

 • Św. Paweł

  Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Był Żydem, ale jednocześnie obywatelem Rzymu. Urodził się ok. 8 r. po narodzeniu Chrystusa. Pochodził z rodu Beniamina i należał do grona faryzeuszy. Więcej »

 • Św. Andrzej

  Św. Andrzej pochodził z Betsaidy, był bratem św. Piotra i razem z nim mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum. Zajmował się łowieniem ryb. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela (J 1, 35-41). Został Więcej »

 • Św. Jakub

  Jakub Starszy, zwany także Jakubem Większym, był bratem św. Jana, synem Zebedeusza i Salome. Należał do grona Dwunastu Apostołów. Był jednym z pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów; w Ewangeliach wymieniany jest na trzecim miejscu (Łk, Mt) albo na drugim (Mk). Więcej »

 • Św. Jan

  Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome oraz bratem Jakuba Starszego. Należał do grona Dwunastu Apostołów; był spośród nich najmłodszy. Był również Ewangelistą; autorem Ewangelii św. Jana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53