Konflikty społeczne - przyczyny, skutki, przykłady

Przyczyny konfliktów społecznych

Trudno na jeden tylko sposób skategoryzować przyczyny konfliktów społecznych. Źródeł tych upatruje się przede wszystkim w odmiennych, niezgodnych interesach lub zapatrywaniach na konkretne sprawy, łączy się je również ze znacznie różnymi wartościami, zapatrywaniami, potrzebami i celami poszczególnych jednostek czy grup. Wreszcie przyczyną nieporozumienia może być rywalizacja o tzw. zasoby, czyli dobra różnego typu (materialne i niematerialne) – w sytuacji, gdy obie strony dążą do zdobycia tych samych zasobów, dochodzi do konfliktu.

Jeden z podziałów przyczyn konfliktów przedstawia się następująco:

1. kulturowe – są to przyczyny natury zwyczajowej czy obyczajowej; zwykle pojawiają się ze względu na odmienne zapatrywania na tradycje, zwyczaj, obyczaj czy gust estetyczny. Do konfliktów dochodzi tutaj na poziomie kultury zatem łączy się to czasem z innym sposobem spostrzegania i oceniania świata (z reguły mówimy o nich w przypadku współistnienia na jednym obszarze przedstawicieli różnych kultur, religii itp.). Mogą to być np. konflikt pomiędzy muzułmanami i Francuzami lub między zwolennikami muzyki techno i rockowej.
2. klasowe – w tym wypadku źródłem sporów są przede wszystkim różnice wynikające z odmiennej pozycji klasowej jednostek bądź grup. Obserwujemy je w państwach, w których nadal funkcjonuje podział na klasy społeczne, w których dochodzi o znacznych sprzeczności i różnic wynikających z innej pozycji w strukturze społecznej. Członkowie poszczególnych klas rywalizują ze sobą m.in. o pozycję społeczną i na tym tle zwykle dochodzi do konfliktów, bowiem każda z klas pragnie jak najlepszych warunków funkcjonowania dla siebie, często kosztem interesów innych grup;
3. ekonomiczne – różnice ekonomiczne i wynikający z nich poziom życia poszczególnych klas i warstw mogą również być źródłem nieporozumień i konfliktów, głównie ze względu na poczucie krzywdy niżej uplasowanych pod względem ekonomicznym członków społeczności. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy dysproporcje ekonomiczne są bardzo duże – możemy obserwować to zwłaszcza w związku z kryzysem gospodarczym na świecie;
4. wartości – konflikty wynikające z uznawania odmiennych wartości są szczególnie trudne do rozwiązania, ponieważ dotykają często etycznych czy religijnych sfer życia człowieka, trudno wobec tego polemizować z drugą stroną, a tym bardziej dojść do konsensusu.
5. pokoleniowe – w tym wypadku źródła konfliktów tkwią w różnicach pokoleniowych, np. w rodzinie. Ich występowanie zwiększa się szczególnie w okresie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, ponieważ wartości młodego pokolenia znacznie się zmieniają w porównaniu z wyobrażeniem o świecie ludzi starszych;
6. rodzinne i małżeńskie – przyczyny te pojawiają się w gronie rodzinnym, tym razem jednak nie mówimy o nieporozumieniu pokoleń a raczej o konfliktach wynikających z różnicy zdań, odmiennych wizji na temat sposobu funkcjonowania rodziny bądź małżeństwa; są one również rezultatem patologii społecznych występujących w rodzinach, takich jak przemoc domowa, rozwody czy alkoholizm.

Skutki konfliktów społecznych

Zdawać by się mogło, iż konflikty mogą nieść ze sobą jedynie negatywne konsekwencje, jednak są także pozytywne strony występowania konfliktów. Zatem konflikty mogą konstruktywnie wpływać na wzrost motywacji członków grupy, jednak wyłącznie w przypadku niezbyt nasilonego konfliktu, który nie dezorganizuje funkcjonowania grupy – w momencie rozbieżności zdań między poszczególnymi jednostkami, każda ze stron bardziej angażuje się w cały problem, zdobywa niezbędne do prowadzenia polemiki informacje, wzbogaca

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
ziomal
2021-02-24 08:25:57
lol za dlugie
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45