Finanse publiczne - definicja, funkcje

Środki głównie z danin publicznych, majątku publicznego oraz z przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nazywamy finansami publicznymi. Obejmują one również zjawiska i procesy gromadzenia oraz środków pieniężnych, którymi zarządzają władze państwowe. Stanowią źródło dla realizacji celów i zadań publicznych.

Układy sektora finansów

 W ramach sektora finansów publicznych można wyodrębnić 5 układów:

- budżet państwa,

- budżety samorządowe,

- fundusze celowe (państwowe, samorządowe i ewentualnie autonomiczne),

- instytucje ubezpieczenia zdrowotnego (Narodowy Fundusz Zdrowia),

- gospodarkę pozabudżetową, obejmującą jednostki lub zadania budżetowane netto, tzn. rozliczające się z budżetem saldowo (w Polsce zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne).

Funkcje finansów publicznych

Wyróżnia się 3 podstawowe funkcje finansów publicznych:

- alokacyjną - pobieranie i gromadzenie środków pieniężnych w celu ich wykorzystania w realizacji zadań publicznych,

- redystrybucyjną - zasiłki, renty, emerytury (redystrybucja społeczna), wsparcie finansowe na badania i rozwój (redystrybucja gospodarcza),

- stabilizacyjną - łagodzenie skutków, jakie powstają w wyniku realizowania funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej finansów publicznych.

Gospodarka środkami publicznymi jest jawna na podstawie Ustawy o finansach publicznych.

Polecamy również:

 • Geneza, pochodzenie, istota państwa

  Państwa nie rodzą się z dnia na dzień, ich powstawanie to długotrwały proces. Jednocześnie trudno czasem jednoznacznie ustalić kiedy możemy mówić już o istnieniu państwa a nie wspólnoty społeczno-politycznej, etnicznej, narodowej. Więcej »

 • Podział i typy państw - WOS

  Typologia państw jest dość problematycznym i skomplikowanym zagadnieniem, istnieje bowiem spór co do kryteriów jakie należy przyjąć w celu prawidłowej kwalifikacji państw. Najczęściej do określenie typu państwa używane jest kryterium dominującej klasy społecznej. Więcej »

 • Formy i modele ustrojowe państwa - definicja, klasyfikacja - WOS

  Formy państwa to całokształt sposobów powoływania władzy jej sprawowania, wzajemne relacje organów władzy oraz metody organizowania życia społeczno-politycznego. Wyróżnia się je ze względu na następujące elementy... Więcej »

 • Systemy polityczne - definicja, cechy, główne elementy systemów politycznych

  Życie polityczne poszczególnych państw rozgrywa się przede wszystkim w określonym systemie politycznym, który jest podstawową kategorią politologiczną. Pojęcie systemu politycznego rodzi pewne spory wśród badaczy, którzy na wiele sposobów postrzegają istotę systemu politycznego.... Więcej »

 • Demokracja - informacje wstępne, geneza demokracji

  Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Termin „demokracja” prawdopodobnie znalazł się użyciu już w V wieku p.n.e. - zastosował go grecki historyk Herodot. To forma ustroju politycznego, w której obywatele... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20