Lud Boży

Lud Boży – czym jest?

Początkowo określenie „Lud Boży” dotyczyło Izraela jako narodu wybranego przez Boga, z którym związany był specjalnym przymierzem.

Potem udali się Mojżesz i Aaron do faraona i powiedzieli mu: „Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci (Wj 5,1)

W Nowym Testamencie znaczenie wyrażenia „Lud Boży” zmienia się – Ludem Bożym są Ci, którzy wierzą w Chrystusa:

Wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. (1 P 2,10)

Na Soborze Watykańskim II „Lud Boży” to główna nazwa oznaczająca Kościół.

Chrystus ustanowił to Nowe Przymierze, to znaczy Nowy Testament, w swojej krwi, powołując spośród Żydów i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz dzięki Duchowi zróść się miał w jedno. (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 9)

Kościół Ludem Bożym

Lud Boży posiada kilka charakterystycznych cech, które odróżniają go od innych ugrupowań religijnych. Przede wszystkim jednoczy ludzi różnych ras, języków i kultur. Żaden z narodów nie posiada Boga na własność, to Bóg zbiera lud. Jego członkiem nie można stać się poprzez narodzenie fizyczne, w konkretnym miejscu i czasie, ale tylko poprzez narodzenie „z wody i z Ducha” (J 3, 3-5), czyli przez chrzest i wiarę w Jezusa Chrystusa.

Głową Ludu jest sam Jezus Chrystus - Mesjasz, dlatego innym określeniem Ludu Bożego jest Lud Mesjański. Nie obowiązuje go Prawo w rozumieniu żydowskim, ale prawo Ducha Świętego:

Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. (Rz 8, 2)

Kościół, czyli Lud Boży, cechuje również bezbłędność, ponieważ jest kierowany przez Ducha Świętego, a Duch Święty nie może się mylić. Celem Ludu Bożego jest Królestwo Boże.

Lud Boży, tak jak Jezus Chrystus, pełni trzy funkcje: kapłańską, prorocką i królewską. Wstępując do Ludu Bożego przez wiarę i chrzest, człowiek otrzymuje uczestnictwo w powołaniu kapłańskim:

Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud „uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu”. Ochrzczeni bowiem poświęceni są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, jako dom duchowy i święte kapłaństwo. (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10.)

W funkcji prorockiej wierzący uczestniczą poprzez trwanie przy wierze i pogłębianie jej rozumienia. Natomiast funkcję królewską chrześcijanin wypełnia poprzez służbę bliźnim na wzór Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mt 20, 28).

Polecamy również:

 • Biblijne obrazy Kościoła

  W Piśmie Świętym nie ma bezpośredniej wykładni dotyczącej Kościoła, jednak zawiera ono wiele obrazów i figur, które pozwalają nam zrozumieć, czym Kościół jest. Są one jego symbolami. Więcej »

 • Co to jest Kościół powszechny?

  Kościół Katolicki to Kościół powszechny, czyli uniwersalny, cały, zupełny. Ową powszechność można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim sam Jezus Chrystus. Kościół jako Ciało Chrystusa stanowi jedność z Głową. Więcej »

 • Kościół Ciałem Chrystusa

  Porównanie Kościoła do ciała służy wyrażeniu wewnętrznej więzi Kościoła z Chrystusem. Kościół nie jest tylko wspólnotą ludzi, która gromadzi się wokół Chrystusa, ale jest wspólnotą, która jednoczy się z Nim w Jego Ciele. Więcej »

 • Kościół - jeden, święty, apostolski

  Kościół jest jeden, święty i apostolski. Przymioty te pochodzą z Boskiego źródła, są rezultatem działania Ducha Świętego. Więcej »

 • Kościół jako wspólnota

  Wspólnotą nazywa się zjednoczonych przez jedną wiarę, modlitwę i posługę chrześcijan. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53