Jezus Chrystus - Wiara w Jezusa

Wiara w Jezusa

Wiara chrześcijańska jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi. Nauka o Nim stanowi centrum katechezy Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań chrześcijańskich. W teologii dział zajmujący się osobą Jezusa Chrystusa to chrystologia.

Jezus wymaga od człowieka wyboru – albo stanie za Nim, albo przeciwko niemu:

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. (Mt 10,37-39)

Osoby, które nie wierzą w Jezusa zostaną potępione:

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (J 3,18)

Wiara w Jezusa to przede wszystkim wiara w Jego prawdziwe Wcielenie i w Jego Zmartwychwstanie.

Jezus Chrystus

Samo imię Jezusa z hebrajskiego oznacza „Bóg zbawia”. Tym samym wyraża zarówno Jego boską naturę, jak i zawiera cel posłannictwa, którym jest zbawienie. Imię to zostaje mu nadane już przy Zwiastowaniu przez Archanioła Gabriela: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk 1, 31). W Liście do Filipian można przeczytać, że imię Jezusa jest „ponad wszelkie imię” (Flp 2, 9).

W Nowym Testamencie Jezus wielokrotnie zostaje określony tytułem Chrystus – „Mesjasz”. Samo słowo „Mesjasz” z hebrajskiego oznacza „namaszczony, pomazaniec” i pojawia się na kartach Starego Testamentu jako obiecany przez Boga wybawca Izraela, którego przyjście będzie oznaczało koniec cierpień Narodu Wybranego. Samego przymiotnika masziah ("namaszczony") używano także na oznaczenie króla czy kapłanów.

Wyczekiwany Mesjasz jako wyzwoliciel narodu miał być królem z rodu Dawida. Nowy Testament uznaje za owego króla Jezusa Chrystusa. Tym samym przydomek „Chrystus” stał się imieniem własnym Jezusa.

Wszystkie modlitwy liturgiczne w Kościele katolickim kończą się sformułowaniem: Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Chrystus - Pan ( Kyrios)

W Nowym Testamencie określenie „Pan” obejmuje już nie tylko Boga, ale także Jezusa Chrystusa. W ten sposób podkreślono, że jest On kimś więcej niż człowiekiem, że jest samym Bogiem. Jezusa tytułuje się „Panem” również w najstarszym wyznaniu wiary, czyli Składzie Apostolskim.

Syn Człowieczy

Wyrażenie to pojawia się wielokrotnie w Księdze Ezechiela na oznaczenie osoby słabej i śmiertelnej (tzn. proroka). Można je odnaleźć także w Księdze Daniela i występuje tam jako określenie postaci z nieba: Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego (Dn 7, 13). Jezus wielokrotnie używa tego określenia w stosunku do siebie w kontekście swoje działalności, życia, śmierci, zmartwychwstania oraz powtórnego przyjścia. Kościół w pierwszych wiekach preferował jednak tytuł „Syn Boży” czy „Chrystus”. Później tytuł pojawił się w nauczaniu Kościoła, ale w kontekście człowieczeństwa Jezusa, a nie boskości.

Słowo

W Ewangelii św. Jana, a ogólniej w teologii Janowej, Chrystus zostaje nazwany Logosem, czyli Słowem. Słowem odwiecznym i Słowem Bożym, przez które „wszystko się stało” i które „stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. Chrystus jest także określany u Jana jako światłość, która pokona ciemność (J,8).

Chrystus Pantokrator

Panokrator z języka greckiego oznacza „Wszechwładca, Pan Wszystkiego”. W ten sposób określa się królewskie przedstawienie Chrystusa, zazwyczaj z rękami złożonymi w geście

Polecamy również:

 • Jezus - postać historyczna

  Postać Jezusa Chrystusa była przedmiotem refleksji nie tylko teologów, ale również historyków. Usiłowali oni odpowiedzieć na pytanie: „Czy Jezus naprawdę istniał?” Więcej »

 • Jezus - Syn Boży

  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Tym, który od Boga wyszedł (J 13, 3) i przyszedł w ciele (1J 4, 2). Więcej »

 • Jezus - człowiek

  Jednym z podstawowych dogmatów wiary chrześcijańskiej jest przekonanie, że Jezus Chrystus, który jest Synem Bożym, stał się człowiekiem, aby umrzeć na krzyżu i odkupić grzechy wszystkich ludzi. Więcej »

 • Jezus - nauczyciel

  Działalność Jezusa jako nauczyciela rozpoczęła się po Jego chrzcie w Jordanie. Swoje nauczanie zapoczątkował w Galilei Więcej »

 • Chrystus - Zbawiciel i Odkupiciel

  Imię Jezus oznacza w języku hebrajskim „Bóg zbawia”. Zostaje ono nadane Synowi Bożemu jeszcze przed narodzinami. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13
supeer tekst
• 2023-12-05 19:33:01
e
• 2023-12-05 15:48:06