Powołanie człowieka

Powołaniem człowieka jest poznawanie i miłowanie Boga, gdyż wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć szczęście,  którego szuka i pragnie. Przymierze, komunia z Bogiem jest głównym celem życia człowieka. Stąd też Kościół naucza, że istota ludzka jest z natury istotą religijną; co więcej, człowiek jest jedynym stworzeniem zdolnym udzielić odpowiedzi Bogu - odpowiedzi, którą nazywa się wiarą.

Bóg wszystko co stworzył, stworzył dla człowieka:

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». (Rdz 1,28)

Człowiek jest ukoronowaniem stworzenia, występuje na szczycie hierarchii stworzeń, które są w zamyśle Stwórcy mu poddane. Można powiedzieć, że człowiek jest „zarządcą Bożym”; jest powołany do sprawowania władzy nad ziemią. Oczywiście z zastrzeżeniem, że owo panowanie nie może być niszczące i samowolne. Władza niesie bowiem ze sobą również odpowiedzialność za świat, który został człowiekowi powierzony.

Natomiast sam człowiek również jest poddany –  jest poddany Bogu, gdyż Pan stworzył ludzi, aby Mu służyli i obdarzali miłością. Miłość, w nauczaniu Kościoła, jest podstawowym powołaniem istoty ludzkiej:

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1604)

Przez miłość i służbę Bogu człowiek osiągnie szczęście. Owym szczęściem będzie uczestniczenie w życiu Trójcy, wejście do raju i oglądanie Boga „twarzą w twarz”. Człowiek został bowiem stworzony, aby nie tylko panować nad ziemią, ale przede wszystkim, żeby uczestniczyć  w boskiej naturze (2 P 1,4) i życiu wiecznym. Dlatego w nauce Kościoła można spotkać się z określeniem „boskie powołanie” .

Powołanie do szczęścia dotyczy każdego człowieka, ale również wszystkich ludzi jako wspólnoty. Kościół mówi o „wspólnotowym charakterze powołania ludzkiego”. Wszyscy ludzie są bowiem wezwani do tego samego celu, którym jest Bóg. Zatem na wzór jedności Osób Boskich w Przenajświętszej Trójcy, ludzie powinni wzajemnie się miłować, żyć w pokoju i w prawdzie. Życie społeczne jest bowiem wymogiem natury człowieka. Przez dialog z bliźnim, współpracę i wzajemną służbę człowiek realizuje swoje powołanie. Za wspólnoty konieczne Kościół uważa rodzinę i państwo.

Wracając jednak do powołania indywidualnego należy zaznaczyć, że Bóg wzywając człowieka do siebie, wzywa go równocześnie do określonego sposobu życia i powierza konkretne zadania. Można wyróżnić szereg typów powołań np. powołanie misyjne, powołanie do życia w małżeństwie, powołanie do życia w celibacie, powołanie kapłańskie, powołanie zakonne, powołanie do wykonywania jakiegoś zawodu. Każde z nich; każde powołanie w ogóle zawsze pochodzi od Boga, niemniej podstawą tych wszystkich „jednostkowych” wezwań jest wspomniane powołanie do szczęścia, życia i miłości.

Do Soboru Watykańskiego II o powołaniu mówiono wyłącznie w kontekście kapłanów i zakonników. Dopiero po soborze Kościół zaczął nauczać o powołaniu w odniesieniu do osób świeckich.

Zadaniem człowieka jest dostrzeżenie własnego powołania, rozeznanie i przyjęcie. Bóg bowiem wzywa człowieka, ale istota ludzka ma wolną wolę i od niej samej zależy, czy dokona właściwego wyboru, czyli wyboru zgodnego z zamiarami Bożymi. Powołanie jest darem, który wymaga odpowiedzi.

Polecamy również:

 • Stworzony na obraz i podobieństwo

  Wszystkie stworzenia są w pewnym stopniu podobne do Boga, jednak w szczególny sposób człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Więcej »

 • Wolna wola

  Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i obdarzoną wolną wolą. Wolną wolą nazywa się władzę decydowania o samym sobie, określania siebie oraz możliwość podejmowania samodzielnie decyzji, wyborów dotyczących biegu wydarzeń, działania bądź niedziałania. Człowiek posiada tę zdolność, gdyż... Więcej »

 • Kto jest moim bliźnim?

  Miłość bliźniego stanowi centrum moralności chrześcijańskiej. Nie można bowiem żyć w komunii z Bogiem, jeśli nie żyje się w komunii z bliźnimi. Co więcej, nie można kochać Boga, jeśli grzeszy się przeciwko bliźnim. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Więcej »

 • Natura człowieka

  Człowiek, jako stworzenie Boga, musi być stworzeniem dobrym. Mówiąc jednak o naturze ludzkiej, sprawa staje się bardziej skomplikowana. Ludzie, jako jedyne stworzenia, zostali bowiem ukonstytuowani w przyjaźni z Bogiem, w stanie świętości i sprawiedliwości, aby móc uczestniczyć w Jego życiu. Więcej »

 • Moralność czynów ludzkich i uczuć

  Prawo moralne jest dziełem Boga; Jego ojcowskim pouczeniem. Wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania, które mają go zaprowadzić do szczęścia. Równocześnie zakazuje tego co złe, czyli tego co odwraca człowieka od Pana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43